headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretagsbarometern Jämtland-Härjedalen

I årets Småföretagsbarometer för Jämtland-Härjedalens län så ser vi en kraftigt avmattad tillväxt. Företagens prognoser för de kommande tolv månaderna är mycket pessimistiska.

Den samlade förväntade konjunkturindikatorn är på lägre nivåer än rikssnittet och än vid tidigare finanskriser. Lönsamhetstillväxten är fortsatt starkare bland Jämtlands företag än i riket som helhet, men tillväxttakten har för tredje året i rad mattats av. På ett års sikt förväntas lönsamhetens tillväxttakt minska kraftigt. Företagen i Jämtlands län upplever bättre möjligheter att växa jämfört med riksgenomsnittet. 62 procent av företagen anser att de har goda utsikter att expandera på sikt. Motsvarande andel för riket som helhet är 59 procent. Samtidigt vill nio av tio företag i länet växa. Svårigheten med att hitta lämplig arbetskraft upplevs fortsatt som det största tillväxthindret

Här kan du läsa hela rapporten

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap