headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Småföretagsbarometern Jämtland-Härjedalen

I dag har 2019 års Småföretagsbarometer släppts. Rapporten presenteras årligen sedan 1985 och är ett samarbete mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankerna. Rapporten finns tillgänglig dels i ett riksperspektiv och dels på länsnivå.

Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges
småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om utvecklingen de
kommande 12 månaderna. Underlaget utgörs av intervjuer med företagare som har minst en
och högst 49 anställda. Det är alltså företagarnas personliga uppfattning om konjunkturläget
som kommer till uttryck i den redovisade indikatorn för konjunkturen.
Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på
småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4 000
företagare inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Urvalet motsvarar totalt över
473 000 privata företag fördelade över hela landet. Storleken på urvalet och antalet
respondenter gör att svaren kan delas upp så att vi kan mäta skillnader i
konjunkturuppfattning hos Sveriges småföretag i samtliga län.
Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas
Riksförbund och Swedbank. Vid genomförandet av intervjuerna har Novus medverkat. Det är
vår förhoppning att Småföretagsbarometern på ett positivt sätt ska bidra till att öka
kunskapen om och förståelsen för de små och växande företagens betydelse för den
svenska ekonomin.

Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län
Småföretagskonjunkturen i Jämtlands län har haft en god utveckling under året
som passerat. Länet har sett en ökad tillväxttakt jämfört med i fjol. Till skillnad från
Jämtlands län är konjunkturutvecklingen för riket som helhet vikande.
Sysselsättningstillväxten är fortsatt god i Jämtland och på en högre nivå än
riksgenomsnittet. Tillväxttakten har dock avtagit något sedan i fjol. Förväntningarna
framåt är dock fortsatt optimistiska och företagen tror på en ökad sysselsättning det
kommande året.
• Orderingångens tillväxttakt för länets småföretag har gått ner sedan i fjol och är
något lägre än för riket som helhet. På ett års sikt räknar länets företag med en
återhämtning i orderingången till samma nivå som riksgenomsnittet.
Omsättningstillväxten i Jämtlands län har efter två år nedgång sett en ökad
tillväxttakt och omsättningstillväxten i länet är högre än riksgenomsnittet.
Förväntningarna inför de kommande tolv månaderna är mycket optimistiska. Fler än
hälften av länets företag förväntar sig en ökad omsättning.
• Från 2015 har lönsamheten i företagen i Jämtlands län förbättrats starkt.
Lönsamhetstillväxten är fortsatt högre än för riksgenomsnittet, men i årets mätning
har tillväxttakt minskar. Företagen tror dock på en ökad tillväxttakt under de
kommande tolv månaderna.
• Företagen i Jämtlands län upplever bättre möjligheter att växa framöver jämfört med
i fjol. 75 procent av företagen anser att de har goda utsikter att expandera
sikt. Endast i Kronobergs län upplever företagen bättre expansionsutsikter.
• Svårigheten med att hitta lämplig arbetskraft upplevs fortsatt som det största
tillväxthindret. Problemen med kompetensbrist och matchning på Jämtlands
arbetsmarknad fortsätter att vara betydande. Finansieringssvårigheter, lagar och
myndighetsregler samt tillgång till fysisk eller digital infrastruktur upplevs i högre
grad som hinder för tillväxt jämfört med riksgenomsnittet.

Läs hela rapporten här:

https://www.foretagarna.se/contentassets/91ecac63ed3e41ec98bfe5756fb6f503/smaforetagsbarometer-jamtland-2019.pdf

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap