För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

NNR Gotland, regeltillämning på kommunal/regional nivå

Publicerad 26 nov 2020
Först ut på NNRs turné för att presentera rapporten kommungranskning av regeltillämpning var Gotland.

Tydliga, välfungerade och kostnadseffektiva regelverk för företagande är viktigt för att näringslivet ska kunna utvecklas och bli konkurrenskraftigt och därmed skapa tillväxt för samhället. De utgör också en del av förutsättningarna för det svenska företagsklimatet. Den pågående globaliseringen och digitaliseringen gör att våra nationella institutioner och vårt regelsystem påverkas av motsvarande system och förändringar i andra länder liksom omvärldsutvecklingen i stort. Om det blir en obalans till nackdel för svenska företag i relation till omvärlden kommer deras konkurrenskraft succesivt att urholkas. Frågan om företagens regelbörda är viktig för samhället.

Landets företagare upplever att regelbördan och krånglet över tid har ökat kraftigt. Vad kan då göras för att vända denna utveckling?

Vilka regelverk behöver enligt svenska företag förändras, förenklas och förbättras?

Som svar på denna fråga har NNR tillsammans med sina medlemmar tagit fram 72 prioriterade regelförbättringsförslag inom 17 olika regelområden. Förslagen, vars karaktär är konkreta och lätta att förstå, syftar till att ge riksdag och regering näringslivets prioriteringar i arbetet med regelförbättring under kommande mandatperiod.

Ett genomförande av förslagen skulle påverka bl.a. företagens verksamhet i form av tidsbesparing, kostnadssänkning, ökad investeringsbenägenhet och/eller minskad osäkerhet. I anslutning till de flesta av förslagen presenteras också en översiktlig bedömning av i vilken omfattning företagen skulle gynnas vid ett genomförande, exempelvis genom en uppskattning av antalet företag som skulle beröras eller antalet ärenden som skulle förenklas.

Idag presenterade vi Näringslivets Regelnämnd (NNR) rapport om kommunalregeltillämning. Rapporten har fokuserat specifikt på regeltillämpningen och presenterar nu den fjärde undersökningen om regelförbättring på kommunal nivå, Företagarna är en av de organisationer som finansierar denna rapport. 2020 är det fem områden som granskats livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering.

Följande kan vi säga om handläggningstider för serveringstillstånd det tar ca 4 veckor att få ett tillstånd på Gotland 2020, det gjorde det även. Det verkar vara en tendens att de som har stor besöksnäring har tuffare att behandla serveringstillstånd, hur kan man verka för att få ner handläggningstider. Hur parerar man säsongsvariationer.

Önskas bygglov? Det kan gå fort till en låg kostnad, eller – tyvärr – vara precis tvärtom. Handläggningstiden för samma bygglov kan nämligen variera med tio veckor beroende på vilken kommun som handlägger bygglovet. På Gotland tar det ca 9 veckor att få ett bygglov för ett enkelt byggärende?  Tog det 5 veckor.

Här kan du läsa hela rapporten för Gotland: https://www.kommungranskning.se/#rapporter

Fler nyheter från Företagarna