podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Nya lagar och regler årsskiftet 2016/2017

I samband med årsskiftet trädde ett antal ny lagar och regler i kraft som på ett eller annat sätt kan komma att påverka dig som företagare. Rådgivningen har gjort en sammanställning över några som kan vara bra att ha koll på som företagare.

Omsättningsgräns för mervärdesskatt införs

Mindre verksamheter kan undantas från mervärdesskatt (moms) efter den 1 januari 2017.  Undantaget kan tillämpas av beskattningsbara personer vars omsättning inte överstiger 30 000 kronor exklusive moms under året och som inte heller under något av de två föregående åren har haft högre omsättning. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen är momsskattebefriad och behöver inte registrera sig för eller redovisa moms. Om din mindre verksamhet redan är registrerad för moms kan du ansöka hos Skatteverket som kan besluta om momsskattebefrielse.  Den som är momsskatte­befriad saknar avdragsrätt för ingående mervärdesskatt.

Sänkt mervärdesskatt på vissa reparationer

Mervärdesskatten sänks från 25 procent till 12 procent på reparationer av cyklar med tramp- eller vevanordning, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne fr.o.m. den 1 januari 2017.

Ändrade regler för representationsavdrag för måltider

Vid inkomstbeskattningen slopas avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde. Enklare förtäring är t.ex. fikabröd. Avdraget för mervärdesskatt vid representationsmåltider utökas så att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle.

Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor

Beloppsgränsen för när utgifter för resor till och från arbetet får dras av höjs från 10 000 kronor till 11 000 kronor.

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Det blir utökade och tydligare krav på en arbetsgivare och utbildnings­anordnare att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder mot diskriminering. Arbetsgivare ska under­söka risker för diskriminering i verksamheten, analysera orsaker, vidta förebyggande och främjande åtgärder samt följa upp och utvärdera arbetet. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridan­de identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros­uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbets­givaren och utbildningsanordnaren ska enligt reglerna dokumentera arbetet med aktiva åtgärder varje år. Kravet på alla arbetsgivare att genomföra en kartläggning av kvinnors och mäns löner och andra anställningsvillkor utvidgas genom att det ska göras årligen i stället för vart tredje år.

Växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Reglerna innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016, endast behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på ersättningen till den anställda under de tolv första månaderna. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna gäller till den del ersättningen inte överstiger 25 000 kronor per månad. Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Reglerna gäller till och med den 31 december 2021.

Det är så stora risker med att ha utomstående anställda att du ska vara försiktig med att anställa i din enskilda näringsverksamhet. Vanliga rådet är att om det finns utomstående anställda ska företaget bedrivas som aktiebolag. Aktiebolag omfattas dock inte av växa-stödet för den först anställda.

Företagarna är kritiska till att reglerna inte omfattar först anställda i aktiebolag, då det är stora risker med anställda och företagsformen därför bör vara utan personlig betalningsansvar för företagaren. Du kan läsa mer på http://www.foretagarna.se/Opinion/Remisser/2016/vaxa-stod-for-den-forsta-anstallda--sankta-arbetsgivaravgifter-for-enskilda-naringsidkare/

Nya regler för offentlig upphandling

Nya regler gäller för offentlig upphandling fr.o.m. den 1 januari 2017. De nya lagarna lag om offentlig upphandling och lag om upphandling inom försörjningssektorerna ersätter lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Det införs också en lag om upphandling av koncessioner.

Flera bestämmelser i de nya lagarna syftar till att förenkla förfarandet vid upphandling och göra det mer flexibelt, exempelvis blir det obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar. Det införs också bestämmelser om att reservera kontrakt för skyddade verkstäder eller yrkesmässig integration. Lagen om upphandling av koncessioner innehåller bestämmelser om upp­handling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner. I samtliga lagar finns som tidigare bestämmelser som reglerar upphandling såväl över som under de tröskelvärden som anges i direktiven. Du kan läsa mer om de nya upphandlingsreglerna på

http://www.foretagarna.se/Radgivning/Juridisk-radgivning-FAQ/Offentlig-Upphandling/nya-upphandlingsregler-2017---i-kort/

RUT-avdrag för reparation av vitvaror

RUT-avdraget utvidgas till att omfatta reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden (så kallat REP-avdrag). Med vitvaror avses till exempel tvättmaskin, kyl, frys och spis. Avdraget gäller oavsett om anläggningarna är inbyggda eller fristående. Skattereduktionen är en del i RUT-avdraget med den subventionsgrad och de förutsättningar i övrigt som gäller för RUT-avdrag.

 

 

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.