podcast news play företagaren I media förmån faq

Så här gör du riskbedömning i företaget i coronavirus-tider

Vad är riskbedömning, hur gör du en sådan och varför ska du göra egna riskbedömningar? Vi reder ut vad som gäller.

Coronaviruset och den sjukdom som det sprider har nu blivit en pandemi som drabbat Sverige. Detta får konsekvenser för företagen, inte bara att varor som är beställda enligt internationella handelsavtal inte anländer, att kunder uteblir eller att stora evenemang ställs in. Även företagen internt påverkas.

Frågor att ställa är: har vi anställda som tillhör riskgrupperna? Vad gör vi om större delen av de anställda blir sjuka? Kan vi ha öppet? Hur ska vi agera?

Företagarnas arbetsmiljöexpert Lise-Lotte Argulander lotsar dig igenom stegen du måste ta. 

Riskbedömning enligt arbetsmiljölagen

Nedan redogörs på ett kortfattat sätt vad du som arbetsgivare är skyldig att göra enligt arbetsmiljölagen och hur du kan tänka gällande riskbedömning och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Alla arbetsgivare är skyldiga att göra regelbundna riskbedömningar i sina verksamheter. Det gäller oavsett om du har en anställd eller hundra. Givetvis blir riskbedömningarna olika beroende på vad ni gör, vilken bransch ni tillhör och hur många anställda ni har och så vidare, men riskbedömningar av arbetsmiljön ska göras.

Eftersom vi nu har en pandemi och Sverige är drabbat tänkte jag ta avstamp i den typen av risker, det vill säga smittrisker och hur du kan tänka vid dina egna riskbedömningar.

Riskbedömningar ska vara skriftliga

Riskbedömningar är ett krav enligt lagstiftningen och en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som du ska genomföra. De ska alltid vara skriftliga (oavsett hur många anställda du har) och innehålla viss formalia. Riskbedömningarna ska dessutom göras i samarbete med skyddsombud eller arbetstagare och vara kända av alla arbetstagare på arbetsplatsen.

Handlingsplan och föreskrifter

Riskbedömningen i sig utmynnar i en handlingsplan som du sen bör följa. Gör du detta i denna ordning uppfyller du arbetsmiljölagens krav och dess föreskrifter. De föreskrifter du behöver ha koll på när det gäller den här typen av risker är bland annat Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7, Smittrisker AFS 2018:14 samt Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1.

Genomlys er verksamhet

När man ska göra en riskbedömning är det viktigt att kanske göra vissa ”spaningar” inåt verksamheten först. Det kan vara bra att inventera om du har personer som är känsliga eller tillhör någon av riskgrupperna eller har anhöriga i riskgrupperna.

Finns gravida och ammande personal, deltar er personal i många möten ”utanför kontoret”, reser de i tjänsten (nationellt, internationellt), reser de till och från arbetsplatsen med kollektivtrafik. Ordnar ni många möten med externa deltagare, tar ni emot besök i er verksamhet. Har ni möjlighet att anställda kan jobba på distans. Vad säger myndigheter och andra experter?

Värsta scenariot

Fundera sedan över hur din verksamhet påverkas om ”det värsta skulle hända”. Tänk om alla blir sjuka, verksamheten inte kan bedrivas på grund av att för många är sjuka, att det inte kommer några kunder eller att varor inte levereras, et cetera. Detta blir er riskbedömning och det ska fästas i skrift. Till detta kommer också att du ska bedöma sannolikheten för att det inträffar och hur allvarligt det är. I detta läge är det inte de affärsmässiga relationerna som ska bedömas utan de situationer som är hänförliga till arbetsmiljön och eventuell smittspridning som kan drabba era anställda.

Utse en ansvarig

I nästa steg när du har dokumenterat de risker du hittar tillsammans med skyddsombud eller arbetsmiljöombudet ska du dokumentera dem. Efter det tänker du ut vad ni kan göra förebyggande, om det händer och när det har hänt. Utse en ansvarig för att vidta de åtgärder ni kommit fram till.

Dokumentera detta och ni har en handlingsplan. Den kan behöva uppdateras regelbundet allt i samma takt som pandemin utvecklas och förutsättningarna förändras. Normalt sett vid ”vanliga arbetsmiljörisker” behöver kanske en handlingsplan uppdateras någon gång om året men detta är ingen vanlig situation.

Arbetsgivarens skyldighet

Sammanfattningsvis är arbetsgivarens skyldigheter följande enligt arbetsmiljölagen och det systematiska arbete ni måste göra.

  1. Undersök förhållandena och vilka risker som finns/kan uppstå i verksamheten
  2. Riskbedöm verksamheten, sannolikheten för att det inträffar
  3. Vidta åtgärder, förebyggande, när det händer och hur ni ska hantera riskerna framåt
  4. Följ upp regelbundet

Tänk på att detta arbete inte är det arbete som Folkhälsomyndigheten gör, de har ett annat uppdrag. Den riskbedömningen ni har ansvar för är den som avser er verksamhet och era anställda. Du som arbetsgivare måste göra ett eget arbete med egna bedömningar utifrån hur det ser ut i er verksamhet.

Tänk också på att du har ett ansvar att värna alla anställdas hälsa och att om det finns personer i riskgrupperna ta särskild hänsyn och anpassa deras arbetssituation, det är ett krav enligt arbetsmiljölagen.

Klargör också att alla arbetstagare är skyldiga att följa de rutiner och instruktioner ni kommer fram till på arbetsplatsen och att om arbetstagarna om de får vara med i riskbedömningen blir oftast förståelsen och efterlevnaden av åtgärder lättare att efterleva.

Taggar
Riks Guide
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.