För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter
Foto: Shutterstock

Rätten till reparation − direktivet om rätten att få en produkt reparerad

I mars 2023 föreslog kommissionen nya gemensamma regler för att främja reparation av varor genom direktivet om rätten att få en produkt reparerad.

Syftet är att öka produkters livslängd öka vilket i sin tur kommer att främja reparationssektorn, minska avfallet och främja mer hållbara affärsmodeller. Förslaget ingår i den nya strategin för konsumentpolitiken och handlingsplanen för den cirkulära ekonomin.  

Enligt förslaget är säljarna, inom den lagstadgade tiden, skyldiga att erbjuda reparation, förutom när en reparation är omöjlig eller kostar mer än att byta ut varan. När den lagstadgade ansvarstiden har löpt ut eller om varan går sönder av skäl som inte utgör bristande avtalsenlighet kommer konsumenterna att ha tillgång till en ny uppsättning verktyg och rättigheter som syftar till att göra reparation till en enkel och tillgänglig lösning, genom att: 

  • Konsumenternas får rätt att begära reparation av produkter som tekniskt går att reparera enligt EU-lagstiftningen (t.ex. tvättmaskiner eller mobiltelefoner). Tillverkarna ska utföra reparationer inom rimlig tid och, såvida inte tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt, till ett skäligt pris så att konsumenterna inte avskräcks från att utöva sina rättigheter.

  • Tillverkarna blir skyldiga att informera konsumenterna om vilka varor tillverkarna enligt lag måste reparera. Tillverkarna ska utföra reparationer inom rimlig tid och, såvida inte tjänsten tillhandahålls kostnadsfritt, till ett skäligt pris så att konsumenterna inte avskräcks från att utöva sina rättigheter. 

  • Konsumenterna ska kunna begära ett europeiskt formulär för reparationsinformation från tillverkare och säljare samt reparatörer som i det enskilda fallet vill tillhandahålla reparationstjänster, vilket ger insyn i reparationsvillkor och reparationspriser. För att minska byråkratin för små reparatörer behöver bara de som har en rättslig skyldighet att reparera tillhandahålla det standardiserade EU-formuläret för reparation på begäran. För alla andra reparatörer är det fortfarande frivilligt att tillhandahålla formuläret. Om reparatörerna tillhandahåller formuläret kommer de villkor som där anges att vara bindande för dem. 

  • En onlineplattform för matchning av reparationer för att koppla samman konsumenter med reparatörer i området. I stället för 27 nationella plattformar föreslås i rådets ståndpunkt en gemensam europeisk onlineplattform för reparationer, som ska utformas och drivas på europeisk nivå. Detta kommer att förbättra tillgängligheten och underlätta gränsöverskridande tjänster. Medlemsländerna kommer dock att kunna behålla befintliga nationella onlineplattformar för reparation eller inrätta nya om de uppfyller villkoren i direktivet.

Omfattar: Alla företag som tillhandahåller produkter som omfattas av direktivet, både säljare och tillverkare.  

Ikraftträdande: Under förhandling   

Påverkan på små- och medelstora företag: Eftersom direktivet föreskriver att säljaren är skyldig inom den lagstadgade tiden, att erbjuda reparation, förutom när en reparation är omöjlig eller kostar mer än att byta ut varan, kommer det sannolikt innebära att företag behöver tillhandahålla relevanta reservdelar, reparationsrelaterad information, rätt kompetens och verktyg för att kunna reparera

Bakgrund: 2019 fastställde EU-kommissionen ett antal prioriteringar som ska vara styrande för den politiska agendan fram till 2024.  En av dessa prioriteringar är den gröna given. Den kan beskrivas som EU:s färdplan för en hållbar ekonomi i EU med ett långsiktigt åtgärdspaket som samlar lagstiftningar, strategier och klimatmålsättningar. Inom ramen för den gröna given fastställdes en klimatlag som slår fast två utsläppminskningsmål.

  1. Utsläppen ska minska med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer
  2. EU ska vara klimatneutralt till 2050.

För att kunna uppnå klimatmålen till 2030 och på sikt klimatneutralitet lanserade EU- kommissionen under 2020 handlingsplanen för cirkulär ekonomi, med målet om en cirkulär ekonomi till 2050. Inom ramen för handlingsplanen har en rad initiativ presenterats för att skapa hållbara produkter genom hela livscykeln stärka konsumenter möjlighet att göra hållbara val. Direktivet om mer konsumentmakt, är ett av initiativen.

Initiativ inom handlingsplanen för cirkulär ekonomi inkluderar bland annat:

  • Rätten till reparation − direktivet om rätten att få en produkt reparerad
  • Förordning om ekodesign för hållbara produkter
  • Direktivet om mer konsumentmakt
  • Förordning om förpackningar och förpackningsavfall
Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.