För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Förordning om förpackningar och förpackningsavfall

Kommissionen har föreslagit en förordning om förpackningar och förpackningsavfall som kommer att ersätta det tidigare förpacknings-och avfallsdirektivet (94/62/EG). Förordningen omfattar förpackningens hela livscykel från utformning av förpackningen till insamling och hantering av förpackningsavfall.

Syftet är att förebygga och minska förpackningsavfall, öka återanvändning och materialåtervinning samt skapa en marknad för återvunnet material. Förslaget är en del av genomförandet av kommissionens gröna giv och en central del i kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi.  

Den nya förordningen innebär bland annat:  

 • Att varje medlemsland ska minska förpackningsavfall med 15 % per capita senast 2040 i varje medlemsland. 
 • Alla förpackningar som sätts på EU-marknaden ska vara materialåtervinningsbara till 2030. 
 • Obligatoriska miniminivåer för återvunnet innehåll i plastförpackningar.  
 • Vissa former av förpackningar förbjuds, såsom exempelvis engångsförpackningar för mat och dryck när de konsumeras på restauranger och caféer och engångsförpackningar för frukt och grönsaker. 

Förordningen innehåller även bestämmelser om ett utökat producentansvar, vilket innebär att:  

 • Företag och andra verksamheter som tillför en förpackning på den svenska marknaden har finansiellt ansvar för att förpackningen samlas in och återvinns. Ansvaret gäller alla verksamheter där förpackningsavfall uppstår, som till exempel förpackningsavfall från restauranger, sjukhus, butiker till offentliga tillställningar utomhus. 
 • Det ska vara obligatoriskt för producenter att registrera sig i de länder där de sätter förpackningar på marknaden. Det införs också krav på godkännande av producent/producentansvarsorganisation för att säkra efterlevnaden av ett utökat producentansvar. 
 • Från och med den 1 januari 2024 ska företag lämna sitt utsorterade förpackningsavfall som har producerats i samband med verksamheten till en godkänd producentansvarsorganisation. En producentansvarsorganisation åtar sig att ta hand om producentens förpackning när den blir avfall. Den producentansvarsorganisation som anlitas eller tillhandahålls ska vara godkänd av Naturvårdsverket. 
 • Enligt förordningen föreligger det en rapporteringsskyldighet som innebär att den som producenten är skyldig att rapportera vissa uppgifter till Naturvårdsverket. 
 • Företag som avser att tillhandahålla en förpackning på den svenska marknaden är även skyldig att före anmäla detta till Naturvårdsverket. 

Bakgrund: 2019 fastställde EU-kommissionen ett antal prioriteringar som ska vara styrande för den politiska agendan fram till 2024.  En av dessa prioriteringar är den gröna given. Den kan beskrivas som EU:s färdplan för en hållbar ekonomi i EU med ett långsiktigt åtgärdspaket som samlar lagstiftningar, strategier och klimatmålsättningar. Inom ramen för den gröna given fastställdes en klimatlag som slår fast två utsläppminskningsmål.

 1. Utsläppen ska minska med 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer
 2. EU ska vara klimatneutralt till 2050.

För att kunna uppnå klimatmålen till 2030 och på sikt klimatneutralitet lanserade EU- kommissionen under 2020 handlingsplanen för cirkulär ekonomi, med målet om en cirkulär ekonomi till 2050. Inom ramen för handlingsplanen har en rad initiativ presenterats för att skapa hållbara produkter genom hela livscykeln stärka konsumenter möjlighet att göra hållbara val. Förordning om förpackningar och förpackningsavfall, är ett av initiativen.

Initiativ inom handlingsplanen för cirkulär ekonomi inkluderar bland annat:

 • Rätten till reparation − direktivet om rätten att få en produkt reparerad
 • Förordning om ekodesign för hållbara produkter
 • Direktivet om mer konsumentmakt
 • Förordning om förpackningar och förpackningsavfall
Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.