podcast news play företagaren I media förmån

Frågor och svar om hur du maxar bokslutet

Under Företagarnas live-sändning Maxa ditt bokslut skickade företagare in fler frågor än vad som var möjligt att besvara live. Här har vi samlat upp och besvarat frågorna som vi inte hann med i sändningen.

Frågorna har besvarats av företagarnas jurister under översyn av chefsjurist Karin Berggren. Livesändningen Maxa ditt bokslut kan du se i efterhand här.

Fråga: När en resebyrå säljer ett resepaket till en annan resebyrå A som i sin tur säljer resepaketet B till privatkunder, varför kan då inte resebyrån A (säljaren) ha vinstmarginalbeskattning på 2,6 procent och är tvungen att lägga på 25 procent moms?

Svar: Skatteverket tillåter att ett reseföretag schablonmässigt beräknar vinstmarginalen för en resetjänst till 13 procent av resans pris. Procentsatsen är beräknad så att den förutsätts motsvara en genomsnittlig marginal för olika slag av researrangemang. Momsen kan i dessa fall beräknas till 2,6 % av resans pris, (0,2 * 0,13 = 0,026). Men för att använda schablonen krävs att villkoren för vinstmarginalbeskattning är uppfyllda (t.ex. att resebyrå A ses som researrangör för resepaket vid försäljningen till privatkund) och att resebyrå A konsekvent under beskattningsåret använder schablonen för redovisning av vinstmarginalbeskattning.

Fråga: När man köper varor och tjänster inom EU, hur kan man på bästa sättet återfå momsen man har betalt till respektive EU-länder?

Svar: Från och med 2010 har ansökan om momsåterbetalning blivit helt elektronisk. Det enklaste sättet för att få tillbaka momsen från annat EU-land är att ansöka om detta på Skatteverkets hemsida via deras e-tjänst "Momsåterbetalning inom EU". Där fyller du i ansökan som därefter skickas vidare till det berörda EU-landet som handlägger din ansökan. Det kan hända att du får frågor av myndigheten i det andra EU-landet eller blir ombedd att skicka fakturor.

För att kunna använda e-tjänst "Momsåterbetalning inom EU" på Skatteverkets hemsida krävs att du har e-legitimation, ett svenskt personnummer och att du anmäler till Skatteverket vem/vilka som har behörighet att använda tjänsten om ditt företag har annan företagsform än enskild firma. Observera att det finns minimibelopp som du måste nå upp till för att ha rätt till en momsåterbetalning från annat EU-land och att ansökan måste skickas in senast den 30 september året efter det kalenderår ansökningsperioden avser.

Fråga: Är tantiem ett bra sätt minska bolagets skatt i år och säkerställa en lön att utbetala 2019, som kanske blir svagare än 2018?

Svar: Om du får ett tantiem ska du ta upp det för det år som det blir tillgängligt för betalning d.v.s. om det betalas ut år 2019 ska du ta upp det som arbetsinkomst i din inkomstdeklaration år 2020. Som huvudregel får ditt AB göra avdrag för beloppet det år som det är beslutat och bokfört som skuld till dig. Men om tantiemet inte avser det arbete du utfört år 2018 utan det arbete som du kommer att utföra år 2019 kommer ditt AB att få avdrag för beloppet först år 2019 enligt den s.k. matchningsprincipen.

Fråga: Vilket sätt att ha bil är mest förmånligt? Tjänstebil, Privat bil, Leasing el inte?

Svar: Du måste räkna på de olika alternativen för vara säker på vilket som är mest förmånligt i ditt fall. Skattefri ersättning för körning i tjänsten och till och från arbetet är 18,50 kr per mil år 2018. Detta gäller oavsett bilmodell och årgång. För de flesta bilar täcker detta drivmedlet men inte för slitage m.m. Det är därför ofta mer förmånligt att företaget äger eller leasar bilen, särskilt om du använder bilen mycket.

Om du använder företagets bil privat mer än 10 gånger eller 100 mil per år får du ett förmånsvärde. Detta är ett schablonvärde och dessutom får du ett förmånsvärde för ev. drivmedel för privat körning som företaget bekostar. Om du använder bilen lite privat kan förmånsvärdet därför bli en dyr lösning. Du kan räkna ut förmånsvärdet för bilen på Skatteverkets hemsida.

Det är bara i vissa branscher, t.ex. persontransport, som ditt företag kan få avdrag för momsen om ditt företag köper en personbil. Momsen blir då en del av den avdragsgilla utgiften för personbilen i inkomstdeklarationen. Om ditt företag däremot leasar (hyr) en personbil kan det få avdrag för halva momsen. Du bör göra en s.k. nuvärdesberäkning av alternativen köpa och leasa för att kunna jämföra leasa med att köpa personbil.

Fråga: Vad gäller om man som företag vill hyra ut en del av sin lokal till en annan företagare?

Svar: Hyran blir en inkomst i ditt AB och ditt företag får dra av de extra utgifter som blir p.g.a. av den andre företagaren hyr. För att du ska kunna bli frivilligt skattskyldig för moms för uthyrning av del av lokalen krävs bl.a. att ditt företag är registrerat för moms, att hyresgästen har momspliktig verksamhet och att ditt företag fakturerar hyresgästen moms på hyran.

Om du hyr ut en del av lokalen i andrahand behöver du inte hyresvärdens godkännande. Men tänk på att i hyresavtal står normalt vilken typ av verksamhet som får bedrivas i lokalen och andrahandshyresgästens verksamhet ska inte störa andra. 

Fråga: Vad gäller om man som privatperson vill hyra ut t ex ett kontor till sitt eget företag?

Svar: Om du som privatperson vill hyra ut ett kontor till ditt företag ska arbetsrummet vara en särskild inrättad del av din bostad. Med detta menas att det ska finnas ett behov av arbetsrummet och att rummet även är inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas som bostad. 

Om du har AB gäller att hyran ska tas upp som inkomst av kapital. Men om en del av hyran är högre än marknadsmässig hyra för motsvarande lokal ska den delen beskattas som lön. Från hyresinkomsten får du göra avdrag för merkostnader och det är överskottet som beskattas som inkomst av kapital. Merkostnaderna som du får göra avdrag för är t.ex. extra kostnader för vatten eller el.

Om du har enskild firma gäller att även om du inte uppfyller kravet på att arbetsrummet är en särskild inrättad del men har arbetat minst 800 timmar per år kan du göra schablonavdrag med 2 000 kronor om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka eller make. Finns arbetsrummet däremot i en bostadsrätt eller i en hyresrätt är schablonavdraget hela 4 000 kronor. I schablonavdraget ingår alla merkostnader för arbetsrum i bostaden, till exempel kostnader för värme, vatten och el.

Fråga: Ska även nollredovisning göras för månatlig kontrolluppgift? Dvs. anställd t ex tjänstledig? Eller ingen lön alls i företaget under månaden?

Svar: Företaget som är anmäld som arbetsgivare ska lämna in arbetsgivardeklaration. Men om det varken finns skatteavdrag eller arbetsgivaravgifter att redovisa för en viss redovisningsperiod, behöver deklaration inte lämnas för den perioden om arbetsgivaren skriftligen upplyser Skatteverket om det. Det innebär att om ditt företag inte skriftligen upplyst om att det inte finns något att redovisa så ska ditt företag lämna det du kallar nollredovisning. 

Ditt företag ska som arbetsgivare bara redovisa skatteavdrag m.m. för de som fått betalt, de kallas i lagtexten för betalningsmottagare. Det innebär att ditt företag inte ska redovisa något för en anställd som är tjänstledig och varken fått lön eller annan skattepliktig förmån för perioden.

Fråga: Får vi i ett fåmansaktiebolag som en del av en hälsosatsning ge våra anställda (tillika delägare) ett aktivitets-/fitnessarmband och dra av den kostnaden i bolaget? Blir det en skattepliktig förmån för personerna? Ett aktivitets-/fitnessarmband med bl.a. pulsmätare och stegräknare och är värd ca 1 600 kronor inkl. moms.

Svar: Ja, arbetsgivaren kan dra av kostnaden som personalkostnad. Men för att ett aktivitets-/fitnessarmband ska vara en skattefri förmån krävs att erbjudandet att låna ett aktivitets-/fitnessarmband riktas till alla anställda och att förmånen är av mindre värde. Det går inte att exakt säga var gränsen går för att utrustning har mindre värde och göra friskvårdsförmånen skattefri. Skatteverket har som exempel att gångstavar är skattefri friskvård medan träningsskor i normalfallet inte är skattefri förmån. 

Om anställda ska genom träning på arbetstid hålla sig i fysisk trim för att vara i form för att klara arbetet kan utrustning vara arbetsredskap. Arbetsredskap ska inte förmånsbeskattas om den privata nyttan inte kan särskiljas från nyttan i arbetet och är av begränsat värde. 

Fråga: Vi har fått en försäkringsersättning för att en buss körde in i en av våra gamla fina ekar. Skadan värderades och ersättningen blev drygt 800 tkr från bussbolagets försäkringsbolag. Eftersom trädexperten/värderingsmannen rekommenderade oss att inte göra någonting med eken så har vi inga kostnader att dra mot. Måste jag ge bort 22 % till staten i form av vinstskatt på denna summa? 

Svar: En fastighet som inte är privatbostadsfastighet är näringsfastighet och ägande av näringsfastighet beskattas alltid i näringsverksamhet. Ett träd som står på mark tillhörande näringsfastigheten räknas som en tillgång i näringsverksamheten. Skattefriheten för försäkringsersättningar gäller inte när tillgången ingår i en näringsverksamhet enligt 8 kap 22 § inkomstskattelagen. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.