För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Hitta rätt bland avdrag, avskrivningar och skattereduktioner

Företagarnas jurist Karin Berggren reder ut det senaste kring avdragsgilla inköp.
Publicerad 29 nov 2021
Företagarnas jurist Karin Berggren. Foto: Oskar Omne.

Ofta pratar vi om att ett köp är avdragsgillt i företaget – att det påverkar den vinst som det ska betalas inkomstskatt på. Men när det gäller inventarier kan ett inköp leda till ett avdrag samma år eller att beloppet ska fördelas på flera år genom avskrivning. Inventarier som ditt företag köper under 2021 kommer i vissa fall även leda till skattereduktion. Skattereduktionen kom till som ett sätt att uppmuntra företag att investera under pandemin.

Huvudregeln är att ett företag, oavsett företagsform, får göra avskrivningar för materiella tillgångar (till exempel maskiner eller kontorsmöbler) som anskaffats för stadigvarande bruk. Men i vissa fall kan företaget få dra av hela beloppet samma år som företaget köpt, bytt till sig, tillverkat eller på annat sätt blivit ägare till inventarier. I dessa senare fall kommer du inte att kunna få skattereduktion.

”Det kommer dock att ta några år innan ditt företag får skattereduktionen”

Inventarier som företaget köper och avyttrar under samma beskattningsår, till exempel säljer eller slänger, får företaget göra avdrag för samma år. Företaget kan också göra avdrag för hela beloppet samma år om den ekonomiska livslängden beräknas vara kortare än tre år. Hela utgiften får också dras av för inventarier av mindre värde – att beloppet är under ett halvt prisbasbelopp (år 2021 är ett prisbasbelopp 47 600 kronor). När det finns ett naturligt samband mellan flera inventarier, till exempel att du har köpt hyllor till lagret, anses det vara inventarier av mindre värde bara om den sammanlagda anskaffningsutgiften understiger ett halvt prisbasbelopp.

Avskrivning för inventarier görs som räkenskapsenlig avskrivning eller restvärdesavskrivning. För att få använda räkenskapsenlig avskrivning krävs att före[1]taget haft ordnad bokföring som avslutats med ett årsbokslut och att avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet. Om den planmässiga avskrivningen i redovisningen är lägre ska skillnaden ha redovisats som en bokslutsdisposition och i balansräkningen som en obeskattad reserv (ackumulerade avskrivningar).

Räkenskapsenlig avskrivning kan enligt huvudregeln göras med 30 procent av avskrivningsunderlaget. Enligt kompletteringsregeln får i stället avskrivning göras med ett så högt belopp att det skattemässiga värdet inte överstiger anskaffningsvärdet av inventarierna minskat med en beräknad årlig avskrivning med 20 procent. De olika reglerna kan användas för olika slag av inventarier.

Restvärdesavskrivning kan göras utan motsvarighet i räkenskaperna. Värdeminskningsavdraget görs med högst 25 procent av avskrivningsunderlaget. Avskrivningsunder[1]laget beräknas delvis på annat sätt än vid räkenskapsenlig avskrivning.

”Som småföretagare kan det vara intressant att göra vissa investeringar i maskiner med mera före årsskiftet”

Den tillfälliga lagen om skattereduktion för investeringar i materiella inventarier som anskaffats år 2021 gör att maskiner och inventarier som anskaffats år 2021, och som företaget har kvar vid utgången av det beskattningsår som avslutas tidigast den 31 december 2022, kan ge rätt till en skattereduktion.

Skattereduktion innebär att om företaget uppfyller villkoren för skattereduktion får det en reduktion av skatten. Beloppet är i detta fall 3,9 procent av ett underlag som beräknas på utgifter för inköp av vissa materiella tillgångar för stadigvarande bruk, och får räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt.

Reglerna om vad som inte får ingå i underlaget är ganska krångliga, bland annat får utgifter som fått dras omedelbart inte tas med och inte heller om de köpts från någon i samma intressegemenskap som använt inventariet för stadigvarande bruk. Tillgången ska också köpts år 2021 och finnas kvar i verksamhet den 31 december 2022, eller det senare datum som beskattningsåret avslutas. Det går med andra ord inte att köpa inventarier r för att snabbt sälja och få skattereduktion. Det kommer dock att ta några år innan ditt företag får skattereduktionen eftersom det blir först i samband med taxeringen år 2023 som skattereduktionen kommer att göras.

Men det är inköp år 2021 som kan göra att det bli möjligt att få skattereduktionen. Denna tillfälliga stimulans kommer inte att räknas som näringsbidrag. Som småföretag kan det ibland vara intressant att göra vissa investeringar i maskiner med mera före årsskiftet. Skattereduktionen bara förstärker det lite.

Fler nyheter från Företagarna