För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Uppsägning av personliga skäl – kan bli ditt svåraste beslut

Hur svårt och dyrt var det och är det att genomföra en uppsägning av personliga skäl? Företagarnas jurist Zarina Musa förklarar.
Publicerad 19 feb 2021
Företagarnas jurist Zarina Musa. Foto: Oskar Omne.

För att kunna säga upp en anställd krävs det att det finns saklig grund för uppsägningen, det vill säga ett skäl till att du som arbetsgivare avslutar en anställning. Det kan antingen röra sig om arbetsbrist eller personliga skäl.

Att säga upp en anställd av personliga skäl kan innebära en hel del ”förarbete” av arbetsgivaren. Eftersom en sådan uppsägning oftast grundar sig i att den anställde på något sätt misskött sig på arbetsplatsen, saknar kompetens i arbetet eller att det föreligger andra skäl vilka är kopplade till den anställde som person – och där hen inte fullgjort sina förpliktelser i enlighet med anställningsavtalet – ska arbetsgivaren ha fullgjort en del åtaganden innan. Vad som krävs av arbetsgivaren skiljer sig från fall till fall och har med omständigheterna i övrigt att göra.

"Är det mycket allvarlig misskötsel kan det vara grund för avsked av den anställde"

En uppsägning grund av arbetsbrist är inte kopplad till den anställde personligen. I stället är det situationer där arbetsgivaren vill bedriva verksamheten på ett annat sätt, exempelvis genom att omorganisera i företaget, vilket inte har något att göra med den anställde som individ. Oavsett om du ska säga upp av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist ska du som arbetsgivare innan en uppsägning ha utrett möjligheterna till omplacering av den anställde. Är det mycket allvarlig misskötsel kan det i stället vara grund för avsked av den anställde. Då finns ingen skyldighet till omplacering.

Inom den juridiska rådgivningen får vi ofta frågor om hur arbetsgivare ska agera för att kunna säga upp en anställd av personliga skäl. Vi går då igenom omständigheterna med arbetsgivaren för att se om det finns en möjlighet för uppsägning av personliga skäl i det individuella fallet. Då en uppsägning av personliga skäl inte är särskilt vanligt förekommande, bland annat på grund av att gränsdragningen mellan avsked och personliga skäl är hårfin, ska det mycket till innan en uppsägning kan verkställas.

Personligen tror jag att svårigheten med att säga upp en anställd av personliga skäl är att arbetsgivaren måste ha uttömt möjligheterna för en fortsatt anställning i företaget. Det kan handla om allt från omplacering och handlingsplaner till behandling inom hälso- och sjukvården (arbetsgivarens rehabiliteringsansvar) om det skulle behövas. Det pratas inte sällan om hur krångligt det är att säga upp en anställd av personliga skäl och hur dyrt det kan bli vid en eventuell ogiltigförklaring av uppsägningen. Det är något som bland annat lett till den så kallade LAS-utredningens förslag om en moderniserad arbetsrätt – och även en överenskommelse mellan några av arbetsmarknadens parter i samma frågor.

LAS-utredningen föreslog att anställningens bestående, när en uppsagd begär en uppsägning ogiltigförklarad av personliga skäl, försvinner för företag med färre än 15 anställda. Anställningen skulle då upphöra efter uppsägningstidens slut och eventuell ogiltighet leda till skadestånd. Förslaget kommer dock troligtvis inte att leda till någon ny lagstiftning.

Nu pågår arbete med lagstiftning i dessa frågor med utgångspunkt i parternas överenskommelse. Parternas överenskommelse innebär bland annat vissa förtydliganden av vad som är sakliga skäl och att en anställd som sägs upp av personliga skäl får arbetslöshetsersättning, och enligt kollektivavtalet även utfyllnad från Trygghetsrådet (TRR), under perioden för tvist om uppsägningens giltighet. Ifall uppsägningen ogiltigförklaras i domstol får arbetsgivaren betala skadestånd för utebliven lön. Om parternas överenskommelse blir lag skulle det innebära mindre krångel för arbetsgivare som säger upp anställda av personliga skäl (om det finns skäl och efter omplaceringsutredning mm) och även slopa kostnaden för lön utöver uppsägningstiden under process i domstol.

Det är svårt att bedöma om det finns saklig grund för uppsägning av personliga skäl och även följa alla formregler. Som medlem i Företagarna kan du alltid ringa oss jurister i rådgivningen och diskutera hur du ska hantera situationen.

Fler nyheter från Företagarna