podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Så betalar du tillbaka bidrag och uppskjutna skatter på rätt sätt

Av de 76 000 företag som under pandemin beviljats olika typer av ekonomist stöd så har 30 000 av de fått besked om att de ska betala tillbaka hela eller delar av stödet. Företagarnas jurist Karin Berggren ger här fyra tips om vad du som företagare ska tänka på när det är dags att börja betala tillbaka bidrag såväl som uppskjutna skatter.
Publicerad 3 dec 2021

1. Gör en likviditetsplan

Räkna med att du kanske måste betala tillbaka, även om du överklagat ett beslut om återbetalning. Bygg upp en buffert och gör en plan för hur pengarna ska betalas. För den som överklagat återkrav av korttidsstöd för 2020 till förvaltningsrätten – och får avslag – förfaller inte betalningen förrän domen vunnit laga kraft, vilket är 30 dagar efter domslut. Därefter har företaget ytterligare 30 dagar på sig att göra återbetalningen. Om ärendet går vidare till kammarrätten och prövningstillstånd beviljas skjuts återbetalningen på samma sätt ytterligare fram i tiden. Nästa instans är Högsta förvaltningsdomstolen. Använd tiden. Se till att du kan betala om du måste. Kan man inte betala överlämnar Tillväxtverket ärendet till Kammarkollegiets inkassogrupp för indrivning och sen är nästa steg Kronofogden

2. Nytt förslag på skatteanstånd

En av de mer lyckade åtgärderna var skatteanstånd – att företag kunde begära anstånd för inbetalning av moms, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter. Enligt ett nytt lagförslag ska den som begärt anstånd under krisen kunna ansöka hos Skatteverket om en avbetalningsplan som förlänger anståndstiden med upp till 15 månader. Om förslaget klubbas i riksdagen kommer det gälla från den 7 mars 2022. Även här gäller det att ha en buffert så att man kan betala – oavsett om förslaget går igenom eller inte.

3. Företrädaransvaret kan påverkas

Skatteverket har sagt att man inte kommer använda sig av företrädaransvaret enligt skatteförfarandelagen för de företag som använt sig av de särskilda möjligheterna till skatteanstånd under pandemin. Men de stora återbetalningarna kan leda till att företag senare får svårt att betala skatter och avgifter, och då gäller företrädaransvaret. Det innebär att en styrelseledamot kan bli personligt betalningsansvarig för företagets skatteskulder. Ha det i åtanke!

4. Håll koll på aktiekapitalet

För de aktiebolag som inte har fått ordning på ekonomin på grund av återbetalningar eller andra utmaningar är det viktigt att hålla koll på aktiekapitalet. Har företaget så stora skulder – eller betalat av så mycket skulder – att halva aktiekapitalet är förbrukat kräver aktiebolagslagen att styrelsen upprättar en så kallad kontrollbalansräkning. Anses halva aktiekapitalet vara förbrukat måste man kalla till bolagsstämma och besluta om aktiekapitalet ska återställas inom en viss tidsram eller om företaget ska likvideras. Följs inte dessa regler riskerar styrelseledamöter att bli solidariskt betalningsansvariga för skulder som uppstått efter att man brutit mot dessa regler i aktiebolagslagen.

Fler nyheter från Företagarna