headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Experterna Magnus Hallén och Marcus Wenner.

Duellen: Rekonstruktion vs konkurs

Vilket är det bästa alternativet när företaget hamnar i en djup kris? Två experter reder ut skillnaderna mellan konkurs och rekonstruktion.

Konkurs.

Morgan Hallén, advokat, Vinge.

I vilket läge bör ett företag ansöka om konkurs?

”Om du ser att du inte kan fullfölja dina skyldigheter måste du vidta effektiva avvecklingsåtgärder för att slippa personligt ansvar. Konkurs anses alltid vara en effektiv avvecklingsåtgärd. Rekonstruktion kan vara det – men är det inte alltid.”

Vilka är fördelarna jämfört med en rekonstruktion?

”Snabbheten är en fördel. Rekonstruktion går långsamt och du riskerar att tappa kunder. Vid konkurs kan du ha ett helt nytt företag inom fyra dagar och det kan vara samma ägare som i det gamla bolaget. Du har ett nytt organisationsnummer och slipper de åtaganden som följde med det gamla. Du slipper också att få en för hög värdering av tillgångarna, vilket är en risk vid rekonstruktion.”

Hur påverkas bedömningen av den rådande pandemin?

”Pandemin kom plötsligt och var för företagaren helt oförutsägbar. Trots stödåtgärderna kommer företag att få problem. Du kan inte läka benbrottet med lite tejp. Det är jättesvårt att bedöma framtiden men det finns en risk att företagaren bedöms som vårdslös i efterhand.”

Spelar det någon roll vilken typ av företag det handlar om?

”Tjänsteproducerande företag är svåra att rekonstruera och vid en konkurs kan det möjligen gå. Men de som jobbar där har en tendens att söka sig till andra mer välmående företag.”

Hur ofta räddas verksamheten vid en konkurs?

”En livsduglig verksamhet kan klaras vid en rekonstruktion och alltid vid en konkurs. När aktieägarna ser möjligheter finns stora chanser till fortlevnad för verksamheten.”

Riskerar företagaren att drabbas privatekonomiskt?

”Om bolaget förbrukat mer än hälften av aktiekapitalet och inte upprättat kontrollbalansräkning kan du bli betalningsvarig. Styrelseledamöter kan bli betalningsansvariga mot fordringsägarna om de varit vårdslösa. Konkursförvaltaren granskar hur räkenskaperna ser ut, om skatterna är betalda och om det gjorts några affärer som kan ifrågasättas.

Konkurs steg för steg

☛ Konkursansökan lämnas in till tingsrätten av en fordringsägare eller av en företrädare för bolaget.
☛ Konkursen godkänns av tingsrätten. Om en fordringsägare lämnat in ansökan krävs att företaget   är på obestånd – skulderna kan inte betalas.
☛ En konkursförvaltare utses och tar över ansvaret från den tidigare ledningen.
☛ Konkursförvaltaren bestämmer om verksamheten ska drivas vidare och försöker i så fall hitta en köpare.
☛ Tillgångar och skulder framgår av konkursbouppteckningen som ska vara klar inom en månad.
☛ Företrädarna kallas till edgångssammanträde för att intyga att uppgifterna i bouppteckningen är riktiga.
☛ Förvaltarberättelsen lämnas in till tingsrätten efter ett halvår. Här granskar konkursförvaltaren om   företrädarna begått brott.
☛ Konkursen avslutas normalt efter 6–12 månader. Vanliga leverantörer hamnar sist i kön och blir ofta lottlösa.

Rekonstruktion

Marcus Wenner, vd 180 grader.

I vilket läge bör ett företag ansöka om rekonstruktion?

”Rekonstruktion är ett alternativ till finansiering när likviditeteten är hotad. Lagen säger att du ska befara likviditetsbrist inom kort. På kort sikt kan man stärka likviditeten genom att sälja fakturor men då tillkommer avgifter. Man kan också gå till banken och se hur mycket de täcker upp av en likviditetsbrist. Då har man alternativen bredvid varandra. Rekonstruktion är ett sätt att stärka likviditeten, säkra fortsatt drift och ett skuldsaneringsverktyg.”

Vilka är fördelarna jämfört med en konkurs?

”Vill du lägga ner är det konkurs eller likvidation som gäller. Konkurs betyder också att du tappar rådigheten över verksamheten. Om en konkursförvaltare gör rätt ska vem som helst kunna köpa verksamheten. Rekonstruktion är också bäst för den som vill behålla en vettig relation med sina leverantörer.”

Hur påverkas bedömningen av den rådande pandemin?

”Det är svårt att bygga en budget om man är i besöksnäringen till exempel. Men jag tycker att Skatteverket, som fordringsägare i rekonstruktionerna, visar förståelse för den extraordinära situationen och hanterar det på ett pragmatiskt sätt. Staten får tillbaka en del pengar i en rekonstruktion.”

Spelar det någon roll vilken typ av företag det handlar om?

”Andelen långa och oprioriterade skulder påverkar. Är man i en personalintensiv bransch kan man ha mycket att vinna på en rekonstruktion genom att staten tar över lönekostnaden. För de minsta företagen finns inte så mycket att spara. Gränsen brukar gå vid ungefär tio anställda och tio miljoner i omsättning.”

Hur ofta räddas verksamheten vid en rekonstruktion?

”Att sätta igång en företagsrekonstruktion har vi aldrig misslyckats med. Det kan hända om ackordet – nedskrivningen av skulderna – inte går igenom, men erfarenheten hos oss är att det är mycket ovanligt. Andelen som lyckas ligger uppskattningsvis på 50–70 procent generellt i landet. För att genomföra en rekonstruktion ska det vara tillräckligt sannolikt att lyckas. Om det inte är sannolikt att lyckas vända verksamheten till lönsam så är avveckling med konkurs eller likvidation rätt väg.”

Riskerar företagaren att drabbas privatekonomiskt?

”Det kan krävas att företagaren satsar pengar för att garantera att fordringsägarna får betalt för 25 procent av skulderna, som normalt sett är miniminivån vid ett ackord. Men man ska vara försiktig med att gå in med nya pengar och göra borgensåtaganden, min rekommendation är att man villkorar sådant med att nedskrivningen och ackordet också blir klart.”

Rekonstruktion steg för steg

☛ Ansökan om rekonstruktion lämnas in till tingsrätten, vanligtvis av en företrädare för företaget.
☛ Tingsrätten godkänner ansökan. Här krävs att det finns risk för betalningsoförmåga och att   rekonstruktionen har en möjlighet att lyckas.
☛ En rekonstruktör utses, men bolagets ledning sitter kvar och sköter den löpande verksamheten.
☛ Bolaget skyddas från konkurs så länge rekonstruktionen pågår.
☛ Betalningarna ställs in och staten tar över lönebetalningarna via lönegarantin.
☛ Möte med borgenärerna – fordringsägarna – hålls inom tre veckor.
☛ Nya leveranser måste betalas i förskott.
☛ Ackord – gamla skulder skrivs ned. Fordringsägarna erbjuds normalt att få betalt 25 procent på gamla   skulder. Tre fjärdedelar av fordringsägarna måste då godkänna ackordet om det ska gå igenom.
☛ Rekonstruktionen pågår i tre månader och kan förlängas till max ett år efter ny prövning. Misslyckas   den väntar konkurs.

Text: Sten Sjögren.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap