headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Företagarnas jurist Karin Berggren.

Senaste nytt om 3:12-reglerna

Äntligen kommer nya regler som underlättar vid generationsskifte, berättar Företagarnas jurist Karin Berggren.

De ständigt aktuella 3:12-reglerna är till för att högbeskattade arbetsinkomster inte ska omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster med hjälp av att driva ett aktiebolag eller handelsbolag. De infördes i 3 § 12 momentet lagen om statlig inkomstskatt i början av 1990-talet. Men reglerna har sedan dess ändrats och utökats och finns numera i inkomstskattelagen och kallas även för fåmansföretagsreglerna.

Många företagare känner igen reglerna genom att de varje år i sin inkomstdeklaration fyller i blanketten K10 där bland annat utdelning redovisas. Men också för att de (eller deras redovisningskonsult) varje år räknar ut hur mycket som kan gå som kapitalbeskattad utdelning inför bolagsstämmans beslut om utdelning, det vill säga hur mycket utdelning som kan delas ut utan att de enligt 3:12-reglerna ska beskattas som arbetsinkomst. Vem vill ta ut utdelning som beskattas på marginalen med 58 procent i skatt?

Reglerna har med tiden blivit både omfattande och krångliga för att försöka hindra kringgåenden, till exempel genom att flytta över verksamheter eller genererade vinstmedel mellan olika företag. Samtidigt har lagstiftaren försökt hitta en avvägning så att reglerna inte blir alltför orättvisa och även ge en rimlig beskattning av småföretagares investeringar i sina egna företag.

”Lagrådet har fört fram synpunkter på regelverket”

Lagrådet, där några av Sveriges högst uppsatta domare granskar lagförslag, har vid ett flertal tillfällen fört fram synpunkter på regelverkets komplexitet. Trots detta har komplexiteten ökat på grund av återkommande ändringar. Det är med andra ord inte konstigt om du också tycker att reglerna är krångliga.

För att underlätta generationsskiften finns en ny paragraf som ska ge fåmansföretagare, som ska överlåta företaget till närstående som ska fortsätta bedriva verksamheten, samma villkor som de som överlåter sitt företag till någon utomstående. Reglerna började gälla den 1 juli 2019.

De nya reglerna innebär att för företagare som inte längre är aktiva i sitt fåmansföretag ska aktierna i fåmansföretaget inte längre ses som kvalificerade andelar och ska därför inte beskattas enligt 3:12-reglerna utan som vanliga onoterade aktier om vissa villkor är uppfyllda. Med andra ord kommer beskattningen bli på samma sätt som för de som inte har närstående som är aktiva i fåmansföretag med samma eller liknande verksamhet de senaste fem åren.

Lite kortfattat innebär ändringen att företagare som har kvar ägandet av sitt aktiebolag kan ha andra närstående än make eller maka som är aktiva i annat fåmans företag i samma bransch, och kan till och med ha tagit över verksamheten, och ändå kommer aktierna i aktiebolaget efter fem hela kalenderår efter att företagaren slutade att vara aktiv inte längre vara kvalificerade andelar som leder till beskattning enligt 3:12-reglerna. Med andra ord kan ägaren ta ut utdelning, sälja eller likvidera sitt aktiebolag och beskattas enligt reglerna för onoterade aktiebolag med 25 procent i skatt. Detta förutsatt att villkoren för detta är uppfyllda.

”Reglerna har inte blivit enklare, men de diskriminerar inte längre”

Riksdagen har även beslutat om en utökning av definitionen av kvalificerade andelar. Den gäller för utdelningar och kapitalvinster som görs efter den 31 december 2019. Utökningen innebär att andelar i ett fåmansföretag ska vara kvalificerade även när andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren varit verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket andelsägaren indirekt äger andelar. Att utnyttja detta kryphål innan årsskiftet kan dock leda till att lagen om skatteflykt tillämpas på transaktionen enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2015.

Det har alltså inte blivit enklare att förstå 3:12-reglerna – men de diskriminerar inte längre generationsskiften.

Bakgrund


”Vi ska hårdbevaka regeringens löften” Borttagandet av den extra beskattningen vid generationsväxling och förenklade 3:12-regler är en del av innehållet i den så kallade januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Överenskommelsen omfattar 73 punkter, varav 22 av dem handlar om företagande och näringsliv.

– Lejonparten av reformerna ska genomföras inom mandatperioden – och vi ska hårdbevaka regeringens löften för att se till att dessa blir verklighet, säger Patrik Nilsson, Företagarnas samhällspolitiska chef.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap