podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

”Frihet är frihet från våld och brott”

Att sätta stopp för brottsligheten har seglat upp som en av våra viktigaste företagarfrågor, konstaterar Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom.
Publicerad 9 dec 2019
Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg. Foto: Oskar Omne.

Det står alltmer klart att världsekonomin har gått in i en tydlig avmattning. Tillväxten i den globala ekonomin förväntas växla ner till omkring 3 procent både i år och nästa år. Det handlar ännu inte om någon krasch eller lågkonjunktur, men tillväxttakten är den svagaste på ett decennium. Historien visar dessutom att läget kan förändras snabbt och att tillväxten då riskerar att mattas av ytterligare.

Går mot tuffare period

Även här hemma i Sverige upplever många företag att det svenska konjunkturläget håller på att svika. Kort sagt, högkonjunkturen är över och vi går mot en betydligt tuffare period. För de flesta mindre och växande företag är detta ett hanterbart problem. Många är förberedda på tuffare tider och har beredskap för att möta förändringar i efterfrågan, produktion och priser. Internationella jämförelser visar också att det svenska företagsklimatet relativt sett är mycket bra.

Så vad kan politikerna göra för att underlätta för företagen och motverka det försvagade konjunkturläget? Möjligheterna till omfattande strukturreformer är små. Regeringen och dess samarbetspartier är mer eller mindre låsta av januariavtalets 73 åtgärdspunkter. Reformer och åtgärder som inte nämns på listan kommer ha svårt att få finansiering och politiskt stöd eftersom politisk majoritet saknas inom de flesta områden.

Kraftsamla för trygghet

Men det finns potential för tydliga besked och politisk kraftsamling inom ett område – trygghet. Att bli utsatt för brott är tyvärr något allt fler företagare upplever. Nästan var tredje företagare säger att de blivit utsatta för brott under de senaste fem åren. Bland företagare med anställda är det nästan hälften. Problemet är nu så pass omfattande att många av våra medlemmar upplever detta som den absolut viktigaste frågan att ta itu med.

Hittills i år har mer än 200 skjutningar och över 100 sprängningar ägt rum i Sverige. Den grova brottsligheten blir allt aggressivare och mer våldsbenägen. Polisnärvaron är för låg och allt fler känner sig otrygga. Denna utveckling måste vändas. Det räcker inte att enbart vänta på att fler poliser ska utbildas.

Mer närvarande polis

Förutom en rad brottsförebyggande åtgärder för unga, är det nödvändigt med en mer synlig och närvarande polis. Samarbetet mellan lokala företagare och polisen behöver också förbättras. Polismyndighetens uppdrag måste bli renodlat och fokuserat på brottsbekämpning och upprätthållande av lag och ordning. Straffskalorna behöver ses över och i vissa fall skärpas, inte minst för den organiserade och systematiska brottsligheten.

Även Tullverket måste få mer muskler och befogenheter att kontrollera och beslagta utförsel av misstänkt stöldgods. Samhället, och inte minst företagande, bygger på respekten för ägande och personlig frihet. Alltså respekt för lagar och regler som vi beslutat om gemensamt. Upprätthållandet av dessa grundläggande regler och rättigheter är statens och därmed politikernas mest fundamentala uppgift.

Filosofen John Locke (1632–1704) utryckte det som att ”Frihet är att vara fri från begränsningar och våld från andra."

Bra!
Brett politiskt stöd för ökad trygghet.

Dåligt!
Utvecklingen måste vändas nu. Det räcker inte att enbart vänta på fler poliser.

Fler nyheter från Företagarna