För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Öka rättssäkerheten för företagare

Bindande förhandsbesked, full ersättning för ombudskostnader och anstånd med skattebetalning som huvudregel. Det är några av förslagen som lägga fram en ny rapport om hur rättsäkerheten på skatteområdet kan stärkas för småföretagare.
Publicerad 6 dec 2018

Bindande förhandsbesked, full ersättning för ombudskostnader och anstånd med skattebetalning som huvudregel. Det är några av förslagen som lägga fram en ny rapport om hur rättsäkerheten på skatte området kan stärkas för småföretagare.

Rapporten Jämnare spelplan är gjord av Företagarna och Rättvis skatteprocess, en oberoende insamlingsstiftelse som hjälper småföretagare som har blivit orättvist behandlade i skatteprocessen att tillvarata sina rättigheter. I rapporten, som släpptes i november, presenteras sex förslag för att förbättra rättssäkerheten på skatteområdet för småföretagare.

– Vi kommer inte med några färdiga lagförslag, utan lyfter de problem som vi anser bör åtgärdas. Det finns flera faktorer som leder till en obalans på skatteområdet mellan den enskilda och det offentliga, till förmån för det offentliga. Så bör det inte vara, säger Carl Göransson, vd på Rättvis skatteprocess och en av författarna till rapporten.

Ett av förslagen handlar om att det bör ges full ersättning för ombudskostnader i samband med skattemål. Enligt nuvarande regler ska den enskildes ”skäliga” rättegångskostnader ersättas, men i praktiken bestäms vanligen blygsamma kompensationer. I genomsnitt ersätts 13 procent av det yrkade beloppet och full ersättning ges bara vid sex procent av fallen där den enskilde har gått segrande i skattemålet, enligt siffror från Rättvis skatteprocess.

Detta resulterar i att det ofta inte är värt för småföretagare att driva skatteprocesser, eftersom kostnaderna inte sällan överstiger beloppet som skattemålet handlar om, säger Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna och medförfattare till rapporten.

– Det är problematiskt ur både rättvise- och rättskipningsperspektiv om småföretagarna ser sig tvingade att acceptera felaktiga skattebeslut på grund av att de inte har råd att överklaga, säger han.

– Det är inte lagstiftningen som är felaktig, utan skulden ligger egentligen primärt hos domstolarna där det har vuxit fram en praxis om att pruta på ersättningsnivåerna. Dessutom motiveras sällan dessa beslut på ett tydligt sätt, säger Carl Göransson.

”Småföretagare har tvingats betala skatter som de egentligen inte har varit skyldiga att betala”

Ett annat handlar om att det ska bli enklare att få anstånd med inbetalning av skatt – till exempel i fall där omprövning har begärts. I drygt en fjärdedel av fallen där anstånd inte har getts har den enskilde sedan vunnit sakfrågan, enligt en undersökning från Rättvis skatteprocess. Det innebär alltså att många småföretagare har tvingats betala skattesummor som de egentligen inte har varit skyldiga att betala, vilket kan få omfattande konsekvenser.

– Många företagare har inte råd att ligga ute med stora belopp, vilket betyder att de kan tvingas gå i konkurs innan skattefrågan är avgjord även om det sedan visar sig i domstol att de har gjort rätt från början. Det är upprörande, säger Patrick Krassén.

Ytterligare ett förslag handlar om ökad möjlighet till bindande förhandsbesked från Skatteverket. Många företagare kontaktar myndigheten med frågor om olika (ofta komplicerade) skatteärenden. Vad som yttras i denna rådgivning är i dag inte bindande, vare sig om det sker per telefon eller i skrift. Det kan leda till problematiska situationer för en företagare. Risken är att den slutgiltiga skatten blir höjd med omfattande summor trots att småföretagaren har deklarerat i enlighet med Skatteverkets inledande rekommendationer.

– Det finns småföretagare som har fått ett förhandsbesked från handläggare på Skatteverket, men som sedan ändå har blivit upptaxerade efter deklarationen. Besked från Skatteverket om hur beskattningen blir ska gå att lita på, annars fyller myndighetens upplysningsservice ingen funktion, säger Patrick Krassén.

Text: Tomas Nilsson.

Förslag till åtgärder:


I rapporten Jämnare spelplan – sex reformer för ökad rättssäkerhet på skatteområdet föreslås följande åtgärder:

1. Huvudregeln bör vara att anstånd ges vid betalning av skatt, förutsatt att det inte finns fara för att betalningen uteblir.

2. Ersättning för ombudskostnader i skattemål bör ges fullt ut vid vinst.

3. Öka kvaliteten i förvaltningsdomstolarna genom att bredda rekryteringen av domare med bakgrund som advokat eller ombud med erfarenhet från näringslivet.

4. Stärk ställningen för det allmänna ombudet.

5. Ökad möjlighet till skriftligt bindande förhandsbesked från Skatteverket.

6. Reformera företrädaransvaret. Regelverket bör förändras för att ta sikte på brottslighet och uppsåt, i stället för betalningsförseningar som beror på slarv eller okunskap.

Fler nyheter från Företagarna