podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter
Tidningen företagaren

Det avdragsgilla kontoret

Vad krävs för att hemmakontoret ska bli avdragsgillt? Det är en av de mest diskuterade frågorna bland småföretagare. Företagaren kontaktade Skatteverket och bad om namnet på en expert i frågan.
Publicerad 14 apr 2016

Läs även: 10 lönsamma deklarationstips.

Efter några dagar kom svaret: Han heter Hans Backman och är en av Skatteverkets rättsliga specialister inom området allmän näringsverksamhet. Hans Backmans lilla kontorsrum har ett skrivbord, en besöksstol och väggarna täcks av bokhyllor med skatterättsliga handböcker. På skrivbordet ligger en trave med rättsfall som handlar om hur rättsväsendet har bedömt olika skatteärenden där företagare har yrkat avdrag för arbete i bostaden.

”Skapar du ett arbetsrum där det finns möjlighet till ett boende så har du gått över gränsen”

Vad krävs för att mitt hemmakontor ska vara avdragsgillt?
– Ja, det är hårda krav som gäller. Delsmåste du kunna visa att du har ett behov av ett arbetsrum i hemmet, dels att du använder en särskilt inrättad del av bostaden. Och formuleringen ’en särskilt inrättad del’ har utvecklats genom praxis under åren. Det betyder att ditt arbetsrum antingen måste vara avskilt från bostaden i övrigt, eller att det är inrett på ett sätt så att det inte kan användas för bostadsändamål.

Och när tycker Skatteverket att avdraget blir tveksamt?
– I de fall arbetsrummet inte är avskilt från bostaden och verksamheten som bedrivs i rummet inte utesluter ett användande för bostadsändamål. Skapar du ett arbetsrum där det finns möjlighet till ett boende så har du gått över gränsen.

Och vem sätter gränserna?
– Det gör Högsta förvaltningsdomstolen som genom sin praxis fastställt var gränserna ska dras. Det är dock en bevis- och bedömningsfråga i varje enskilt fall om rummet är att anses som avskilt eller inte från bostaden. Ju mindre möjligheten är för att arbetsrummet ska kunna användas som bostad desto större är chansen att avdraget går igenom.

Hur mycket får jag dra av om mitt kontorsrum uppfyller kraven för särskilt inrättad del i bostaden?
– Ja, då får du som företagare dra av en skälig del av utgifterna för hyra, värme med mera. Tänk dock på att du inte får dra av utgifter som exempelvis avser reparation eller ommålning av husfasad även om det avser en del av huset där kontorsrummet ligger. Du kan alltså inte proportionera alla utgifter för bostaden för att få fram ett skäligt avdrag. Du får inte heller räkna in någon del av dina räntekostnader för bostaden. För en hyres- eller bostadsrätt får avdrag göras för den del av hyran/avgiften som avser det särskilt inrättade kontorsrummet.

Bostad eller kontor? Skatteverkets specialist avslöjar avdragsreglerna.

Tapetsering/Målning
Om du startar en verksamhet i hemmet får du inte göra avdrag för målarfärg, tapeter och andra reparationer av din lokal.

Skattespecialisten kommenterar:
- Nej, du får inte göra avdrag för reparation och underhåll. Detta gäller oavsett om du ska yrka avdrag för särskilt inrättad del av bostaden eller du avser att yrka avdrag med schablonregeln om minst 800 timmars arbete i bostaden. Förklaringen är ju att reparationsbehovet har förorsakats av att utrymmet använts för bostadsändamål och inte av någon tidigare bedriven näringsverksamhet, säger Hans Backman, skatterättslig specialist på Skatteverket.

Bibliotek
I skattekretsar talar man om advokatmålet, ett skattemål där en advokat yrkade avdrag för ett kontorsrum i hemmet inrett som ett bibliotek. Rummet saknade egen ingång och Skatteverket nekade avdrag. Målet gick vidare till kammarrätten som dömde till Skatteverkets fördel.

Värme
Du får dra av en skälig del av utgifterna för hyra, el, värme med mera för en särskilt inrättad lokal i din privatbostadsfastighet.

Skattepecialisten kommenterar: Här gäller det att göra en bedömning av hur stor andel som avser näringsverksamheten. Du får inte dra av eventuella räntekostnader som du har för bostaden.

Separat ingång
Det här gillar Skatteverket. En lokal som är avskild från din bostad minskar risken för ett ifrågasättande.

Skattespecialisten kommenterar: Lagstiftningen är tydlig på den här punkten, säger Hans Backman. Om du ska få avdrag för ett arbetsrum är det avgörande att du kan visa att du använder en särskilt inrättad del av bostaden för att utföra din näringsverksamhet. Det betyder att lokalen är avskild från bostaden, till exempel med en separat ingång, eller att den är inredd eller används på ett sådant sätt att den inte kan användas för bostadsändamål.

Lösa och bärbara föremål
En soloföretagare som arbetar som idrottsmassör försökte göra avdrag för ett behandlingsrum i lägenheten, men där blev det avslag direkt. Skatteverkets motivering: Den bärbara massagebänken är enkel att packa ihop och ta ut ur rummet, därmed kan behandlingsrummet användas för privata ändamål.

Skattespecialisten kommenterar: Ja, det handlar återigen om att lokalen inte var avskild från bostaden och att rummet inte var inrett för en stadigvarande verksamhet. Om du enkelt kan ta bort saker och därmed omvandla till ett vanligt rum så uppfyller du inte kravet att lokalen inte kan användas för bostadsändamål.

El och vatten
Om du har en särskilt inrättad del av bostaden får du även göra avdrag för de utgifter som är direkt orsakade av den verksamhet som du bedriver i hemmet. Detta kan avse särskilda installationer för el, vatten, ventilation med mera som verksamheten kräver.

Skattespecialisten kommenterar: Om du exempelvis ska bedriva en frisörsalong i hemmet så krävs det antagligen ett antal specifika installationer för verksamheten, exempelvis extra anslutningar för vatten, extra belysning och extra eluttag. Utgifter för sådana särskilda installationer blir därmed avdragsgilla.

Dörr direkt från bostaden
Nu gäller det att navigera rätt för att inte få problem. Om du har en dörr mellan din bostad och kontoret är detta inte avskilt från bostaden även om du har en separat ingång till kontoret. Är då detta kontor inrett på ett sätt som innebär att det kan användas för bostadsändamål, så är risken stor att det blir avslag på avdraget. Skatteverket kommer att hävda att du enkelt kan använda rummet för bostadsändamål.

Skattepecialisten kommenterar: Om du har en dörr till din bostad så gäller det att visa att lokalen inte kan användas för bostadsändamål. Det är ofta inget problem för företagare som exempelvis driver en mindre verkstad som kräver maskiner och annan utrustning som du normalt inte hittar i ett hem. Rummet är då inrett på ett sådant sätt som gör det svårt att använda för bostadsändamål. Men är det ett vanligt kontorsrum, som i hög utsträckning påminner om ett vanligt bostadsrum, då är det svårare att hävda att det är inrett eller används på ett sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål.

Sköna soffor
Nu gäller det att se upp. Om du inreder ditt arbetsrum så att det mer påminner om ett vardagsrum än en arbetslokal så ökar risken för avslag.

Skattespecialisten kommenterar: Om du driver en verksamhet som innebär att du tar emot kunder i din lokal så ska du naturligtvis ha möjlighet att kunna inreda arbetsrummet så att du kan ha kundmöten. Men om lokalens inredning i övrigt till sin karaktär också har funktion som ett gästrum eller vardagsrum framstår det mer som att rummet även är avsett för att användas för bostadsändamål. I ett sådant fall uppfylls inte kravet på avskildhet.

Det kan löna sig att överklaga Skatteverkets beslut:

En företagare som driver skönhetssalong i hemmet vägrades avdrag av Skatteverket – men hon överklagade och vann. Företagaren har inrett ett rum (28 kvm) i sin lägenhet (100 kvm) som skönhetssalong där hon ger olika hud- och fotvårdsbehandlingar. Rummet ligger i direkt anslutning till den övriga lägenheten och hon använder hallen som väntrum.

Både Skatteverket och länsrätten vägrade därför avdrag med motiveringen att lokalen inte var avskild från den övriga bostaden. Hon överklagade till kammarrätten som ansåg att det var ostridigt att hon hade ett behov av det aktuella rummet i sin näringsverksamhet.

Domstolen ansåg också att hennes möjligheter att använda rummet för bostadsändamål med hänsyn tagen till inredningen var så begränsade att avdrag för rummets del av lägenhetens totala hyra och elförbrukning skulle medges.

Taggar
Fler nyheter från Företagarna