podcast news play företagaren I media förmån faq

Förslag på lösningar

Vi har i årets ranking valt att lyfta fram fyra myndigheter särskilt, vad vi ser att deras utmaningar är framöver och några av våra förslag på lösningar – både sådant som kan beslutas inom myndigheten och ett par förslag som kräver beslut på högre politisk nivå.

Bolagsverket får bäst betyg – men får se upp

Bolagsverket ligger i topp både vad gäller förtroende och service/bemötande, men måste se upp om de vill kvarstå i toppen. Det befaras att kaoset gällande inrapporteringen av bokslut under det senaste året kan påverka resultatet framöver om man inte får ordning på handläggningstiderna. Om det samtidigt sker en eventuell avgiftshöjning på flera tjänster som myndigheten erbjuder riskerar det att bromsa den fina utveckling myndigheten uppvisat de senaste åren. Genom de långa handläggningstiderna kopplade till bokslutsrapporteringen har många bokslut inte blivit offentliga i tid, vilket påverkar ett bolags transparens gentemot kunder och leverantörer. Även kreditprövningar kan bli svåra att genomföra, vilket kan vara direkt avgörande för investeringar och affärer för ett företag.

Företagarna anser att:

  • Handläggningstiderna måste kortas
  • Regeringen behöver se över Bolagsverkets finansieringsmodell, för att försäkra att företagen får den service som är myndighetens uppdrag

Polisen är enda myndighet som ökar

I årets mätning är det endast Polisen som både får ett ökat förtroende och ett högre betyg gällande service och bemötande. Detta är en positiv utveckling, trots att myndigheten står inför stora utmaningar, inte minst kopplat till företagare. Brott mot företagare ökar och det finns stora utmaningar i avsaknaden av resurser för att utreda och förebygga brott. Att förtroendet trots detta ökar är positivt.

Företagare runt om i landet har förståelse för att Polisens bristande resurser – och den låga polisnärvaron på många håll – inte är något som Polismyndigheten själv har valt. Nu finns det en bred politisk enighet om att bygga ut Polismyndigheten, vilket är positivt. Från Företagarnas sida är det helt avgörande att utbyggnaden sker brett över hela landet och inte bara fler kontorstjänster i storstäderna. Att företagare på landsbygden ger lägre betyg (3,0) än storstadsföretagare (3,5) är ytterligare en påminnelse till politikerna om att när brottsligheten är rikstäckande måste även Polisen vara det. En utökning av Polisen kräver också att Åklagarmyndigheten och domstolarna får ytterligare anslag, så att hela rättskedjan fungerar.

Förutom Polisens grundläggande uppgifter att öka tryggheten och minska brottsligheten ansvarar myndigheten även för att utfärda polistillstånd enligt ordningslagen. För företagare handlar det framförallt om tillstånd för uteservering och annan markupplåtelse samt tillstånd för offentliga tillställningar, till exempel danstillstånd. Även här är det viktigt att företagsärenden hanteras på ett skyndsamt sätt och att företagare får en tydlig återkoppling om att ansökan har kommit in och besked om när ett beslut i ärendet kan väntas komma.

Företagarna vill att:

  • Polismyndighetens uppdrag renodlas. Polismyndighetens uppdrag bör renodlas och i högre utsträckning koncentreras på huvuduppgiften att upprätthålla lag och ordning samt bekämpa brottslighet. Ansvaret för annan verksamhet i form av att hantera hittegods, leta efter bortsprungna djur och hjälpa personer med psykisk ohälsa bör i högre utsträckning kunna läggas på andra aktörer.

BENTE HJELM, RADIO 45 AB, ÅMÅL

Bente.jpg

Jag har mycket goda erfarenheter av Polisens service och bemötande. Ett gott exempel är de träffar vi haft där vi företagare och polisen träffats och pratat igenom vilka utmaningar vi har just nu och hur vi kan samverka kring dem. Dock är frustrationen stor hos både oss och polisen att buset snart är ute igen och gör nya brott trots gott polisarbete och åtal. En annan utmaning är att det är svårt att hitta poliser till lands- bygden, det verkar som om alla vill jobba i storstan. Det kan i sin tur bero på att få från landsbygden söker sig till polisut- bildningen och ännu färre kommer in.

Försäkringskassan har ett jobb att göra

Försäkringskassan har aldrig legat så lågt i service och bemötande som i årets mätning. Det är nedslående men inte överraskande. I rapporten ”Sjukförsäkringen för företagare” (2019) visade Företagarna att 45 procent av alla företagare som haft kontakt med Försäkringskassan upplevde kontakten som negativ.

Man kan vänta sig att medborgarnas upplevelse av just Försäkringskassans service och bemötande är något lägre än av många andra myndigheter. Det beror på att Försäkringskassan möter människor när de är som mest utsatta. Ett avslag på begäran om sjukpenning kan bli betydligt allvarligare för individen än ett avslag om exempelvis bygglov.

Samtidigt finns det stort utrymme för förbättringar i myndighetens arbete. Företagarna arbetar för att stödet till Företagare ska öka ytterligare. Genom kampanjen ”Rutans resa” efterfrågar Företagarna ett stöd för arbetsgivare att bedöma om en sjukskrivningslängd överskrider 60 dagar.

Företagares förtroende för Försäkringskassan måste öka. Det är bara myndigheten som själva kan påverka det, men Företagarna vill vara en konstruktiv samarbetspartner.

Företagarna vill att:

  • Försäkringskassan ska stärka handläggares kompetens. Försäkringskassan bör inledningsvis utveckla ansvariga handläggares kompetens för att göra rättvisande bedömningar av företagares SGI. Även om färre företagare har problem att få sin SGI fastställd idag jämfört med Företagarnas rapport Föräldrafällan (2015) är 25 procent en alltför stor andel.
  • Att regeringen i sitt regleringsbrev till Försäkringskassan uppdrar åt Försäkringskassan att i sina läkarintyg (Läkarintyg för sjukpenning 7804) införa ett stöd för arbetsgivare att bedöma om en sjukskrivningslängd överskrider 60 dagar.

ERICA FJELLSTEDT, FJELLSTEDT KOMMUNIKATION/ BUTIK BOHEM, TROSA

Erica.jpg

Jag har varit företagare under båda mina föräldraledigheter och även under en sjukskrivning i samband med operation och har under alla dessa tre tillfällen fått väldigt bra stöd och hjälp. Det har varit snabb återkoppling och en personlig kontakt som både följt upp via mail och telefonsamtal. Dock har jag insett att alla inte får samma fina service som jag  fått och här tror jag att Försäkringskassan har en av sina utmaningar. Man måste kunna lita på att servicen är samma oavsett vilken handläggare man får. Det får inte vara en osäkerhet kring detta när man som företagare väljer att bilda familj eller blir sjuk. Jag vill se att alla företagare får en handläggare som ”min” Camilla! Jag ser också att det finns utmaningar i själva socialförsäkringssystemen för företagare men det är också otroligt viktigt att man kan lita på att servicen och bemötandet är gott oavsett handläggare.

Företagare ägnar mest tid och resurser på att lämna uppgifter till Skatteverket

Skatteverket är den myndighet i undersökningen som tar mest tid i anspråk hos företagare. Nio av tio företagare ägnar tid och resurser på att lämna uppgifter till Skatteverket och hälften av dessa anger att det krävs mycket tid/resurser. Bolagsverket följer på plats två. Båda myndigheterna i topp gällande tiden de tar i anspråk får också bäst betyg vad gäller service, bemötande och förtroende. Uppenbarligen har myndigheterna insett att det är viktigt att leverera ett bra bemötande till sina ”kunder”.

Skatteverket har utvecklingspotential i att underlätta regelverket som företag har att förhålla sig till. I viss mån handlar det om lagstiftningsändringar som behöver göras. Exempelvis bör moms i större grad kunna rapporteras in kvartalsvis istället för månadsvis. Det skulle medföra fyra rapporteringar i stället för tolv per år och samtidigt får företagen behålla pengarna längre i företaget, vilket skulle lätta administrationen för de mindre företagen. Personalliggare och månadsvis rapportering av arbetsgivaruppgifter är andra exempel på regelförändringar som inneburit tyngre regelbörda för företag, med syfte att underlätta för myndigheter.

Företagarna står bakom ambitionerna att stävja svartarbete och skattefusk. Samtidigt är det avgörande att detta arbete baseras på rättvisande empiriskt underlag. Det finns i dag ingen tillförlitlig undersökning som stödjer att personalliggare har minskat svartarbete. Reglerna behöver vara proportionerliga till problemets omfattning. Sanktionerna vid eventuella misstag blir alltför stora. Effekterna är kännbara i många branscher, men drabbar främst de mindre företagen, till exempel familjeföretag och företag inom besöks- och restaurangbranschen.

Företagarna vill att:

  • Personaliggare ska slopas inom besöks- och restaurangbranschen under mandatperioden
  • Rapportering av företagets skatter och löner ska kunna lämnas in kvartalsvis
  • Hanteringen av kvitton och räkningar/fakturor i högre grad ska kunna skötas via en digital plattform

Figur 3.png

Figur 3 Har du behövt ägna tid och resurser på att lämna uppgifter till följande myndigheter? n = 921

Gå till nästa kapitel: Avslutande kommentar