För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq

Ordlista: Finansiering A-Ö

Vanliga ord och fraser när det kommer till företagets finansiering och ekonomi.
 

Gå direkt till 

A-D    E-H     I-M     N-Q      R-Ö

 

A-D

Aktie

En aktie är en andel i ett bolag.

Aktiekapital

Är det kapital ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget.

Bestriden faktura

När mottagaren av fakturan anser att något är felaktigt på delar eller hela fakturan. Om företagen inte kommer överens görs det upp rättsligt.

Betalningsföreläggande

En ansökan från en borgenär till Kronofogden om att få tillbaka sina pengar eller egendom.

Betalningsanmärkning

En anteckning i kreditupplysningsföretagens register om att en person eller ett företag inte har betalat sina skulder i tid. 

Borgensman

En person som åtar sig att gå i borgen för en gäldenär. Det innebär att borgensmannen försäkrar långivaren att fullgöra gäldenärens åtagande om gäldenären är oförmögen att betala tillbaka en kredit.

Borgenär

Borgenär kallas en långivare eller part som lånar ut pengar till en motpart (gäldenär). Vanligtvis är borgenären en bank, kreditinstitut eller långivare. En borgenär kan också vara en vanlig privatperson. Skulden som gäldenären är skyldig borgenären regleras oftast i ett skuldebrev.

Crowdfounding

Crowdfounding eller gräsrotsfinansiering innebär att intresserade eller konsumenter kan finansiera ett företags projekt. Detta sker ofta via internetbaserade system.


E-H

Effektiv ränta

Den årliga räntan där även alla avgifter har räknats med.

Factoring

Enkelt sagt går factoring ut på att sälja företagets fakturor. Ett utomstående factoringbolag köper dessa fakturor och betalar ut fakturabeloppet. 

Finansiell exponering

Kapitalet som du kan förlora när du investerar i en tillgång, även kallat risk.

Företagslån

Ett  företagslån innebär att företaget ingår ett avtal med en bank eller långivare om att få låna pengar. Lånet ska alltid betalas tillbaka, ofta genom att företaget betalar tillbaka en summa varje månad.

Detta kallas att amortera. Dessutom behöver företaget betala en summa varje månad för att ens få möjligheten att långa pengar. Denna avgift kallas ränta och ska vanligtvis betalas löpande under en fast period. Räntenivån beror vanligtvis på marknadsläget, risknivån, lånesumman och vilken säkerhet som har ställts (exempelvis personlig borgen).

Förtidsinlösenkostnad

Förtidsinlösenkostnad är ett ord som används i sammanhang där man där man talar om att betala tillbaka ett lån snabbare än vad som tidigare bestämts. Vissa långivare godtar inte att man betalar tillbaka lånet snabbare än den amorteringstid man har bestämt.

Det är också vanligt att vissa långivare godkänner att man betalar tillbaka lånet snabbare än amorteringstiden mot en avgift. Det är denna avgift som kallas förtidsinlösenkostnad.

Gäldenär

En juridisk/fysisk person som har en skuld till någon annan.


I-M

Inkasso

Om du som företagare inte får betalt i tid kan du välja att låta ett inkassobolag driva in skulden åt dig.

IPO

En börsnotering, IPO är när ett bolag noteras på en marknadsplats och aktierna i bolaget görs tillgängliga för handel.

Kapitalbehov

Det kapital som krävs för att kunna starta upp ett företag eller genomföra ett projekt. Det finns olika typer av kapitalbehov:

  • Kortsiktigt - kapital för att täcka löpande utbetalningar.
  • Långsiktigt - kapital för att klara nödvändiga investeringar i produktutveckling, marknadsföring, maskiner, byggnader och andra anläggningstillgångar.

• Säkerhetskapitalbehov - extra buffert för att klara eventuella störningar i verksamheten, till exempel tillfällig nedgång i försäljningen.

Kassalikviditet

Kortsiktig betalningsförmåga.

Klientkonto

En redovisning över en kunds kontohändelser (till exempel köp, avgifter, regresser).

Kredit

Uppskov med betalning till senare tillfälle, lån eller möjlighet att låna.

Kreditförsäkring

En kreditförsäkring skyddar finansbolaget mot eventuella kundförluster vid försäljning av en faktura.

Kreditprövning

Bedömning av en potentiell låntagares möjligheter att betala tillbaka sökt lån.

Kreditupplysning

En kreditupplysning är en sorts bedömning av din eller ditt företags kreditvärdighet och din privata/ditt företags betalningsförmåga. Det är oftast så att långivaren beställer en kreditupplysning på ditt företag från en kreditinformationstjänst (exempelvis UC) för att bedöma hur god återbetalningsförmåga företaget har när ansökan görs.

Kronofogden

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. 

Kärnprimärkapital

Eget Kapital (Aktiekapital + Reservfond + Balanserade vinstmedel + villkorade aktieägartillskott).

Likvidation

Bolaget löses upp genom att tillgångarna förvandlas till pengar där skulderna betalas i den mån det går och eventuellt överskott fördelas till aktieägarna.

Likviditet

Företagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Limit

Fastställd gräns för exponering, d.v.s. en låntagare kan inte beviljas fler krediter.

Löptid

Löptid är den avtalade tidsperiod som en kredit skall återbetalas på.


N-Q

Nyemission

En nyemission är att ge ut nya aktier. 

Obestånd 

En oförmåga att betala sin skuld.

Ovillkorat aktieägartillskott

Ett ovillkorat aktieägartillskott görs av en eller flera aktieägare genom att tillföra kapital utan att sätta upp något villkor mot övriga aktieägare om att få pengarna tillbaka

Personlig borgen

Går du i personlig borgen innebär det att du som privatperson förbinder dig att överta en annans (exempelvis ditt företags) betalningsskyldighet om personen (eller företaget) inte fullgör sin skyldighet gentemot långivaren.

Lite enklare förklarat innebär det i praktiken att du åtar dig att betala en skuld som en annan inte klarar av att betala själv. Du som personlig borgensman blir betalningsskyldig först när långivaren (borgenär) konstaterat att låntagaren (gäldenär) inte själv kan betala sitt lån.

Proprieborgen

Borgensmannen går i borgen såsom för egen skuld. Borgenären kan kräva både gäldenären och borgensmannen på skulden direkt efter den förfallit, utan att behöva bevisa gäldenärens obestånd.


R-Ö

Refinansiering

När man tar en ny kredit för att återbetala en eller flera andra krediter.

Regress

Återköpsansvar för såld faktura om den, oavsett anledning, inte betalas inom angiven tid.

Risk

Möjligheten för en negativ avvikelse från ett förväntat utfall.

Ränta

Räntan, utlåningsräntan, kan sägas vara den avgift en lånegivare som en bank tar för att låna ut pengar. Sätter du in pengar på banken kallas den ränta du får för inlåningsränta. 

Samlimitering

Sammanläggning av krediter för en grupp motparter med inbördes anknytning.

Skuldebrev

Ett skriftligt bevis som skrivs under av låntagare och som visar hur mycket pengar som lånats samt villkoren för lånet.

Solidariskt betalningsansvar

Gemensamt betalningsansvar, en borgenär kan rikta sitt krav på betalning till vem han/hon vill av dem som är solidariskt ansvariga. Den utvalda personen kan i sin tur kräva resterande att betala av sin skuld till denne.

Soliditet

Hur stor del av bolagets tillgångar som är finansierade med eget kapital.

Statligt riskkapital

Under 2016 skapades det statliga riskkapitalbolagen Saminvest som förvaltar 5 miljarder och vars syfte är att investerare i växande företag genom privat förvaltade underfonder.

Starta eget-bidrag

Arbetsförmedlingen har länge erbjudit olika typer av stöd till arbetssökande som väljer att starta eget för sin försörjning och kan visa att de har en bra affärsidé. Detta stöd har populärt kallats för starta-eget-bidrag och finns också som en variant för den som har en funktionsnedsättning av något slag. Läs mer om offentliga finansieringsalternativ.

Tillväxtfinansiering

När man tar ett nytt lån för att kunna låta verksamheten växa. 4 sätt att finansiera tillväxt

Utdelning

En utbetalning i form av kontanter eller andra tillgångar från aktiebolaget till aktieägarna.

Utmätning

Innebär att Kronofogden tar beslut om att en ägodel ska användas för att betala din skuld. Det kan vara utmätning av lön, vilket innebär att pengar dras direkt från inkomsten eller något annat av högre värde, till exempel bostad.

Valutasäkring

Att valutasäkra en transaktion innebär att du säkrar nivån på en ersättning till följd av en affär. Det gör du genom att köpa finansiella instrument som motverkar valutakursrörelser. Annars riskerar förändringar i växelkursen att påverka nivån på din ersättning.

Villkorat aktieägartillskott

Ett villkorat tillskott lämnas med villkor gentemot övriga aktieägare om att det i framtiden ska betalas tillbaka, förutsatt att det finns tillräckligt med vinstmedel igen i bolaget.

Växa-stöd

Du som är enskild näringsidkare eller som har viss typ av AB eller HB kan få ekonomiskt stöd när du anställer din första medarbetare.