headphones newspaper video-player

Slå vakt om den inre marknaden

Handelshinder, de små och medelstora företagens villkor och den inre marknaden bör vara fokus för det gemensamma EU-samarbetet.

Anpassa EU-lagstiftning för småföretag

En europeisk politik för små och medelstora företag kräver en helhetssyn där alla aspekter och effekterna av nya regler för de mindre företagen beaktas.

Motverka gold plating

Sverige har haft en historik av att överimplementera EU-lagstiftning, så kallad gold plating. Företagarna anser att gold plating bör motverkas för att inte missgynna svenska företag och svensk konkurrenskraft.

Strukturreformer viktigare än strukturfonder

För ett långsiktigt välmående och enat EU behövs ett starkare fokus på grundläggande reformer som underlättar den fria rörligheten framför ökad budget till struktur- och investeringsfonder.

Nej till ogenomtänkt social pelare

Företagarna är kritiska till den inhemska process, och avsaknad av en gemensam svensk policy, som föranlett diskussionen om införandet av en social pelare i EU.

Frihandelsavtal anpassade för småföretag

EU:s gemensamma handelspolitik med tredje land är av yttersta vikt för konkurrenskraften. Företagarna är positiva till arbetet med att anpassa avtal till de mindre förtagens förutsättningar. 

Klimatomställning förutsätter konkurrenskraftiga företag

För att svenska företag ska klara av omställningen till fossilfrihet förutsätter det konkurrenskraft och att de kan verka på lika villkor som företag i övriga EU.