headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Kommunal service

Kommunal service handlar delvis om samhällsservice såsom äldreomsorg och skola men även attityden hos tjänstemän.

Den myndighetsutövande delen av kommunens verksamhet bör inom ramarna för lagar och regelverk drivas med viljan att hjälpa. Ett positivt bemötande av kommunens tjänstemän främjar entreprenörskap och bidrar till kommunens utveckling. Kommunens tjänstemän bör ha mål som styr mot resultat och kostnadseffektivitet.  

Det finns ett stort utrymme för förbättring i hur myndigheterna bemöter och ger service till småföretagare. Dessvärre har utvecklingen gått åt fel håll de senaste åren hos många av de stora myndigheterna som småföretagare kommer i kontakt med regelbundet. I Företagarnas myndighetsranking från 2017 uppvisade nio av elva myndigheter sämre resultat jämfört med 2013 års undersökning. 

För företag som har ärenden som berör mer än en myndighet bör det finnas en lotsfunktion med ansvar att samordna dessa ärenden.