podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Internationalisering och handelsfrämjande

Läs mer om Företagarnas arbete med handelsfrämjande, export och internationaliseringsstöd.

Innehåll (scrolla eller gå direkt till):

Sveriges välstånd är beroende av våra svenska företags deltagande i export och import genom de internationella marknaderna. Den samlade varu- och tjänsteexporten motsvarar nästan hälften av Sveriges BNP. Samtidigt finns en stor outnyttjad exportpotential i de mindre och växande företagen. Det finns därför all anledning att ta hänsyn till småföretagens situation och förutsättningar i exportfrämjandet.

Få företag använder offentligt internationaliseringsstöd

Företagarnas undersökningar visar, i linje med tidigare studier, att få företag använder offentligt internationaliseringsstöd. Små företag är emellertid ofta i behov av exportstöd för en framgångsrik etablering på den internationella marknaden. Bland de vanligaste problemen för småföretag som gör affärer utanför Sveriges gränser märks svårigheter att förstå hur regelverk och företagskultur i det aktuella landet fungerar, språkbarriärer, tullhantering och att hitta en lämplig samarbetspartner.

Svenska småföretag ingår i globala värdekedjor

Det som vanligtvis brukar refereras till som exportfrågor handlar också i stor utsträckning om internationalisering/handel snarare än enbart export. Importens betydelse för svensk tillväxt och konkurrenskraft behöver därför framhållas. Sveriges välstånd bygger i mycket hög grad på internationell handel, varför det är viktigt med goda förutsättningar för både export och import.

Bra om fler vågar ta steget

Svenska småföretag ingår allt mer i globala värdekedjor, exempelvis genom att en produkts olika insatsvaror produceras i olika länder. För Sveriges del innebär det att svenska företag måste både kunna exportera och importera i högre grad för att stärka vår konkurrenskraft. Närmarknader är första steget. För mindre företag är internationalisering ett stort steg och ett offentligt internationaliseringsfrämjande bör fokusera på att få fler att våga ta detta steg.

Ansvarig för Företagarnas arbete med handelsfrämjande på Företagarna är chefsekonom Daniel Wiberg tillsammans med medarbetarna på Analys & Opinion. Kontakta oss här.

 

Det handlar om att synliggöra mindre företags erfarenheter av internationell handel, export och import och de hinder och möjligheter som finns, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg.

.

Företagarnas policy för handelsfrämjandet

  • Företagarna arbetar aktivt för mindre och växande företags internationalisering och för att lyfta vikten av frihandelsvänlig och småföretagarvänlig politik i EU. Genom ett aktivt Export- och Internationaliseringsfrämjande kan de svenska småföretagarnas möjligheter att göra affärer internationellt förbättras väsentligt. Företagarna anser att mindre företags internationella handel kan underlättas genom förbättrad information och rådgivning kring import, export och investeringar.

 

  • Många småföretagare vill öka sin internationella handel. Mindre företag som har utländska kunder upplever ofta tull- & momsfrågor som hinder för ökad internationell handel. Det finnas stora möjligheter att förenkla tullhanteringen, exempelvis när det gäller regler för att föra över demoprodukter och verktyg där det idag krävs en kostsam och omständlig process.

 

  • Företagarna arbetar också för att framhålla och belysa importens betydelse för svensk tillväxt och konkurrenskraft. Sveriges välstånd bygger i mycket hög grad på internationell handel, varför det är viktigt med goda förutsättningar för både export och import. Företagarna välkomnar därför initiativ som regeringens exportstrategi samt frihandelsavtal som TTIP, täckande såväl import och export som investeringar.

 

  • Sverige har ett antal offentliga aktörer som på olika sätt bistår svenska företag med internationalisering, en ökad samordning av aktörerna har därför efterfrågats. Företagarna verkar för att utformningen och diskussionerna kring internationaliseringsfrämjande i möjligaste mån ska utgå från ett ”think small first”-perspektiv och därmed sätt mindre företags möjligheter först. Små och växande företag står för huvuddelen av Sveriges och Europas jobbskapande.

 

  • Företagarna är därför positiva till en bättre samordning av det statliga exportstödet. Det är positivt att stödet och samordningen stärkts regional, närmare företagen. Det är också viktigt att exportstödet blir flexibelt för företagen, de vet bäst själva vilken typ av stöd de behöver. Därför behöver stödet också kunna omfatta andra än offentligfinansierade aktörer. Programmet ”Affärsutvecklingscheckar” drevs av Tillväxtverket och vi anser att detta var en mycket bra lösning för små och växande företag. Det möjliggjorde för privata aktörer att komplettera det offentligfinansierade exportstödet.

 

  • Det svenska företagsklimatet är en grundsten för de svenska företagens konkurrenskraft internationellt. En politik som vill gynna och främja export och internationell handel måste därför alltid utgå från det nationella företagsklimatet. Idag skapas fyra av fem jobb i små företag och det är ett viktigt samhällsmål att dessa företag kan fortsätta att växa och anställa.

 Gå till toppen av sidan

 

 

Viktigt att inte glömma importföretagen

När internationell handel och export diskuteras är det viktigt att inte glömma bort importen. Många svenska företag bygger sin produktion och verksamhet delvis på import. Importen är också viktigt för produktions- och teknologiutvecklingen. Företagarnas rapport ”Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln” från 2012 visade att drygt 90 000 företag i Sverige importerar varor.

Av dessa är 95 procent företag med mindre än 50 anställda. Nästan vart fjärde småföretag med 1–4 anställda importerar varor, medan ca 8 procent av småföretagen har export av varor. De små företagen (0–49 anställda) stod 2012 för 36 procent av Sveriges importvärde, och för 22 procent av exportvärdet.

Gå till toppen av sidan

 

 

Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln

Företagarnas rapport "Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln" från 2014 visade att drygt 90 000 företag i Sverige importerar varor. Av dessa är 95 % företag med mindre än 50 anställda.

Nästan vart fjärde småföretag med 1–4 anställda importerar varor, medan ca 8 % av småföretagen har export av varor. De små företagen (0–49 anställda) stod 2012 för 36 % av Sveriges importvärde, och för 22 % av exportvärdet.

Läs rapporten Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln

Gå till toppen av sidan

 

Det offentliga exportfrämjandet - Exportstrategin

Regeringen lanserade 2015 Sveriges exportstrategi. Exportstrategin ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Målen i strategin är att:

 • öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP
 • öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister
 • öka andelen exporterande företag
 • öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin

Handeln drivs av näringslivet, men staten kan stötta dess verksamhet och vara marknadskompletterande. Statens resurser är dock inte oändliga och därför måste prioriteringar göras så att stödet sätts in där det gör störst nytta. Det statliga främjandet av näringslivets export och internationalisering ska, inom ramen för EU:s statstödsregler, avhjälpa de marknadsmisslyckanden som omger internationell handel genom att stödja särskilt små och medelstora företag.

Läs mer om regeringens exportstrategi

Regeringens Exportstrategi syftar till att bryta den oroande utvecklingen där Sverige tappar internationella marknadsandelar och förlorar jobb.  En central del i denna strategi är lanseringen av Team Sweden som bl.a. skall se till att de statliga aktörerna blir bättre samordnade i handelsfrämjandet. Regeringen har också ökat resurserna till handelsfrämjande och den statliga aktören Business Sweden’s.

De flesta företag klarar sig bra på egen hand och ger sig ut i den stora internationella världen utan hjälp. Men givetvis kan staten och det offentliga bidra och underlätta internationaliseringsresan. Det handlar inte så mycket om ekonomiskt stöd utan mycket om kontaktbyggande och nätverk. Det offentliga kan bidra till att öppna nya dörrar och kontaktytor runt om i världen, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg

 Gå till toppen av sidan

 

Export och internationaliseringsstöd till mindre och växande företag

Ett tydligt mål med exportstrategin är att fler små och medelstora företag vill och vågar exportera. För att nå dit måste delar av Exportstrategins insatser bli mer relevanta för just små och medelstora företag. Det offentliga främjandets verktyg måste också vara anpassade till de mindre företagens förutsättningar. Ett utmärkt exempel på en framgångsrik samarbetsform, som också används och uppskattats av små och medelstora företag, är Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för internationalisering.

Denna typ av samarbetsform skulle behöva utvecklas och få en tydligare roll och finansiering inom ramen för exportfrämjandet. Internationaliseringscheckarna skapar dessutom dynamik och uppdrag i den berörda tjänstesektorn som redan idag levererar exporttjänster.

Även integrationen kan påverkas positivt av detta, då det finns utländsk kompetens i Sverige som vill bidra till ökad handel med sina hemländer om regeringen öppnar upp för samarbete med privata aktörer.

Framförallt är det viktigt att informera om den enorma utvecklingspotential som finns i internationell handel. Då kan fler av våra svenska företag på ett framgångsrikt sätt konkurrera och erövra värden med fantastiska varor och tjänster. Vi vill också bidra genom att belysa våra fantastiska medlemsföretag.

Jag är säker på att politiska beslutsfattare och myndigheter blir inspirerade av våra fantastiska medlemsföretag och det gör att de faktiskt lyssnar till de råd och synpunkter som vi har för utformandet av handelsfrämjandet, säger Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg

Konsulttjänster på området dyrt för många småföretag

Merparten av de små och medelstora företagen har inte möjlighet att köpa konsulttjänster för några stora summor. Därför spelar det offentliga främjandet en viktig roll genom att bidra med en basservice av kompetens och rådgivning. Privata aktörer kan dock komplettera denna bas med mer specifik kompetens. En förutsättning för detta är att privata aktörer ges möjlighet att samverka med offentliga aktörer och ta del av de resurser som avsätts för främjandeinsatser.

Genom att komplettera det offentliga handelsfrämjandet med privata aktörers specifika kunskap och marknadskännedom kommer främjandeinsatserna att nå ut till och hjälpa fler små och medelstora företag i alla delar av landet. Detta skapar också värdefulla kontaktytor och nätverk inom näringslivet, samt ger en möjlighet för små och medelstora företag att välja själv bland de främjandeaktörer som finns på marknaden. 

Så bör regeringen ta nästa steg

 • Det är viktigt att regeringen följer upp exportstrategin genom att ta nästa steg och bjuda in näringslivet till samarbete, bl.a. genom följande:
 • Utveckla och avsätt medel för Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för internationalisering vilket möjliggör ett aktivt och konkurrensneutralt val för de företag som vill köpa internationell expertis
 • Öronmärk medel inom ramen för exportstrategin till samarbeten med näringslivsorganisationer och andra aktörer t.ex. inom innovationsstödssystemet för att komplettera de statliga insatserna och skräddarsy internationella satsningar och samarbeten.
 • Ställ krav på de statliga aktörerna inom Team Sweden att samarbeta med näringslivsaktörer, t.ex. i regleringsbrev till berörda myndigheter. Det behövs en tydlig politisk styrning i syfte att få offentliga aktörer att samarbete sinsemellan och med privata aktörer. Regionala exportrådgivare inom Business Sweden skulle t.ex. kunna sitta fysiskt hos näringslivsorganisationer som redan är på plats ute i landet och som har internationell kompetens. Business Sweden skulle på samma sätt kunna samverka mer med de svenska handelskamrar och näringslivsaktörer som finns i utlandet.

Gå till toppen av sidan

 

Viktigt att utvärdera effektiviteten i det statliga handelsfrämjandet

Värdefulla insatser har de senaste åren gjorts av Riksrevisionen och Tillväxtanalys för att mäta effektiviteten i det svenska exportfrämjandet. Företagarna tror att det är viktigt att detta arbete fortsätter så att man förbättrar effektiviteten och leveransen mot statens men också näringslivets bredare målsättning att främja vår internationella konkurrenskraft.

Företagarna är övertygade om att handelsfrämjandet kan nå ännu längre genom att inkludera och öppna upp för mer konkret samarbete med privata aktörer. Om främjandeinsatserna genom exportstrategin i högre grad inkluderar privata kompletterande aktörer kan vi också bidra mer till exportstrategins framgång.

Detta kan bl.a. ske genom utvecklandet av ett kvalitetssäkringssystem för privata exportrådgivare, som utvecklas av branschen själv. Men också genom att i än högre grad sprida kännedom om regeringens exportsatsning och de samarbets- och finansieringslösningar som finns.

Gå till toppen av sidan

Företagarnas internationella nätverk

Företagarna vill ge medlemmar bästa möjliga stöd i en globaliserad värld. Därför erbjuder vi bland annat ett internationellt nätverk för företag som sysslar med export och import. Företagarnas internationella nätverk är ett forum för utbyte och affärsskapande mellan medlemmar som är internationellt verksamma eller intresserade.

I nätverket fokuserar vi bland annat på export- och importaffärer, verksamheter utomlands, erfarenheter från andra länder och språkliga eller kulturella kunskaper utöver svenska. Företagarnas internationella nätverk är en aktiv samarbetspartner för de offentligfinansierade aktörerna och inom ramen för exportstrategin.

Internationellt företagande

Gå till toppen av sidan

Ansvarig för Företagarnas arbete med handelsfrämjande på Företagarna är chefsekonom Daniel Wiberg tillsammans med medarbetarna på Analys & Opinion. Kontakta oss här.

Till toppen

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.