headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Nya lagar och regler från den 1 april och den 20 maj 2019

Våren är här och med den en rad nya lagar och regler som är bra att känna till. Här listar vi det du behöver känna till.
Publicerad 17 apr 2019

Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling  

Det är från och med 1 april obligatoriskt för upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som har tagits fram. De fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats.  

Den myndighet som regeringen bestämmer får vid vite förelägga en leverantör att se till att de fakturor som leverantören utfärdar överensstämmer med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte någon annan standard har avtalats. Bestämmelserna i lagen ska inte tillämpas i de fall ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet. 

Läs regeringens proposition om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling 

Regeringens proposition 2017/18:153 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Ny djurskyddslag 

Syftet med den nya lagen som gäller från 1 april är att säkerställa ett gott djurskydd och att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Lagen gäller djur som hålls av människan och, med undantag för vissa bestämmelser, viltlevande försöksdjur. Några bestämmelser gäller även övergivna djur av tamdjursart och förvildade djur av tamdjursart som inte ingår i etablerade populationer.  

Det slås fast att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att deras välfärd främjas, att de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende) och att beteendestörningar förebyggs. Det införs ett krav på att den som håller djur eller på annat sätt tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov. Det klargörs att djur av tamdjursart inte får överges. Det införs ett förbud mot att djur tränas för eller används i prov på ett sådant sätt att de utsätts för lidande och förbudet mot dopning utökas och förtydligas.  

Ändrade bestämmelser om djurförbud skapar förutsättningar för en mer nyanserad och proportionerlig tillämpning. Det föreslås också bl.a. en ny sekretessbrytande bestämmelse som gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till kontrollmyndigheten för djurskydd eller till Polismyndigheten. 

Läs regeringens proposition om ny djurskyddslag

Regeringens proposition 2017/18:147 Ny djurskyddslag.

Avskaffat avdrag för fackföreningsavgift 

Skattereduktionen med 25 procent för betald fackföreningsavgift ska avskaffas. I kontrolluppgifter som avser kalenderåret 2019 ska uppgift endast lämnas om medlemsavgifter som betalats före den 1 april 2019. 

Läs regeringens proposition om avskaffat avdrag för fackföreningsavgift

Regeringens proposition 2018/19:45 Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift.

Ny lag om tobak och liknande produkter 

Följande delar av den nya lagen träder i kraft den 20 maj 2019, det är genomförandet av tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning. Styckförpackningar till tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Tillverkare och importörer ska ansvara för att förpackningar till tobaksvaror förses med sådana märkningar. Tobaksvaror som saknar sådan märkning ska inte få tillhandahållas konsumenter eller detaljhandlare på marknaden. 

En näringsidkare som deltar i handeln med tobaksvaror utan att bedriva detaljhandel ska registrera styckförpackningar, åtgärder, transaktioner m.m. Tillverkare av tobaksvaror ska tillhandahålla de näringsidkare som deltar i handeln med tobaksvaror den utrustning som är nödvändig för att registrera tobaksvaror som köps, säljs, lagras, transporteras eller hanteras på annat sätt. Dessutom införs regler om tillverkare och importörers datalagring. 

Läs regeringens proposition om ny lag om tobak och liknande produkter

Regeringens proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter.

 

Taggar
Riks Nyhet
Fler nyheter från Företagarna

Tidningen Företagaren prisad

Företagarnas medlemstidning Tidningen Företagaren belönades med silver i Svenska Designpriset i kategorin personal- och medlemstidning.

Positivt att fler startar företag

Det är bra att fler startar företag, även om det delvis är en följd av den komplicerade ekonomiska situation vi befinner oss i, menar Företagarna.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen