headphones newspaper video-player
Se alla kandidater

Fredrick Federley

På vilket sätt vill du förbättra för Sveriges småföretagare om du blir vald till EU-parlamentariker?
Sverige är ett exportberoende land med många företag stora som små helt beroende av export. För vår välfärd är det helt avgörande. Jag kommer arbeta för en bättre fungerande inre marknad och mer frihandel med övriga världen. Exempelvis måste den inre marknaden fullt ut ta fasta på den digitala ekonomin, tjänstesektorn och energi. Exempelvis anger en allt för hög andel tjänsteföretag att de upplever problem på den inre marknaden, exempelvis med offentlig upphandling, därför kommer jag arbeta mer med regelförenkling.

Vilka är enligt dig de viktigaste frågorna för EU 2019–2024 ur ett svenskt företagarperspektiv?
Viktigast är att våga prioritera. För mig vill jag istället för att underminera den svenska modellen och lagstifta om arbetsmarknadspolitik, minimilön och föräldraledighet, arbeta med att stärka den inre marknaden och fortsätta förenkla de regelverk som finns och ta bort de handelshinder som finns där. Jag vill på EU-nivå driva fram ett bra företagsklimat och stärka vår gemensamma konkurrenskraft, framförallt handlar det att ha de små och medelstora företagens perspektiv med i arbete med all EU-lagstiftning.

Inom vilka områden tycker du att EU-samarbetet bör fördjupas ytterligare?
Den inre marknaden. Det återstår fortfarande mycket att göra, framförallt på tjänsteområdet. Exempelvis måste tjänstedirektivet implementeras fullt ut. Alldeles för många företagare säger i undersökningar att det är svårare att vara tjänsteföretag i andra EU-länder. Så ska det inte behöva vara. Vi måste återställa den inre rörligheten och utveckla den inre marknaden inom både energipolitik och digitala tjänster. Men vi måste också se till att den inre marknaden bygger på rättvis konkurrens - därför är det exempelvis viktigt att regler kring mobilitet inom EU för arbetskraft och företag ger rättvisa och tydliga villkor. Det är många regelområden som påverkar en företagare och se till att regelverken hänger ihop, inte säger motstridiga saker och är enkla att använda kommer vi behöva arbeta mer med.

Vilka frågor tycker du att EU inte bör besluta om?
På EU-nivå ska vi fokusera på det som ger mervärde och det som varje land inte klara av att hantera helt själv. Exempelvis gränsöverskridande brottslighet och klimatfrågan. Men det finns mycket som jag tycker att medlemsstaterna hanterar bäst själv så som social-, hälso- och arbetsmarknadspolitik. Bland annat är jag mot den sociala pelare som de senaste åren diskuterats där EU-regleringar kring arbetsmarknad och välfärdsfrågor kan bli aktuella. Sverige måste själva kunna bestämma om lagar kring t.ex. föräldraledighet och anställningsformer. Detaljstyrning av företagens inre verksamhet som t.ex. det direktivförslag om kvotering av bolagsstyrelser som också varit uppe för debatt är andra sådana exempel.

Är du eller har du varit företagare?
Just nu är jag lantbruksföretagare och har bland annat försäljning av honung. Tidigare har jag varit konsult och skribent som egenföretagare. Jag har också suttit i styrelser för både aktiebolag och handelsbolag.