headphones newspaper video-player
Se alla kandidater

Charlie Weimers

På vilket sätt vill du förbättra för Sveriges småföretagare om du blir vald till EU-parlamentariker?

Det måste bli enklare för svenska företag att verka inom EU. Nationella regelverk innebär alltför ofta olika hinder som gör det svårt eller omöjligt att etablera verksamhet utomlands. Dessa hinder måste rivas.

Det behövs en totalöversyn av EU:s direktiv. En sådan har aldrig tidigare skett, vilket lett till en gradvis ökande regelbörda. Vi konservativa i Europaparlamentet har föreslagit att nästa EU-kommission ska göra detta till en av sina huvudprioriteringar.

Vilka är enligt dig de viktigaste frågorna för EU 2019–2024 ur ett svenskt företagarperspektiv?

Migrationspolitiken är viktig även ur ett företagarperspektiv. EU behöver fokusera på högkvalificerad arbetskraftsinvandring istället för fortsatt omfattande asylinvandring. Det skulle dels öka möjligheten för fungerande matchning på arbetsmarknaden och dels frigöra ekonomiska resurser för företagarvänliga reformer.

Fler bilaterala frihandelsavtal, såsom det med Kanada, måste slutas. Dels för att det ökar välståndet i Europa och dels för att handen med EU:s partners skulle kunna fortgå i händelse av globalt handelskrig.

Inom vilka områden tycker du att EU-samarbetet bör fördjupas ytterligare?

Vad som behövs är inte fortsatt överföring av makt till Bryssel. Det handlar istället om att ändra den politiska inriktningen. Ett sådant område är migration. EU:s medlemsstater måste enas om att säkra unionens yttre gräns. Men den nuvarande majoriteten bestående av socialdemokrater, borgerliga och liberaler har saknat politiska vilja att göra så. Istället bistår man den auktoritära regimen i Turkiet med miljarder euro för att hålla flyktingarna borta. Ett upplägg som kan falla när som helst, eftersom det helt på president Erdogans nåder. Istället för detta behövs en migrationspolitik som fokuserar på sammanhållna europeiska samhällen, assimilering och effektiv flyktinghjälp i närområdena.

Vilka frågor tycker du att EU inte bör besluta om?

Just driver socialdemokrater och borgerliga i Bryssel på för att föra upp makten över familjepolitik och sociala frågor till EU-nivån. De vill ha EU-skatt och EU-armé. Följdriktigt vill kommissionen höja den svenska EU-avgiften med 15 miljarder kronor. Men notan för federalismen räknas inte bara i kronor och ören. Det finns inte ett enda exempel på något beslutsområde som återförts till medlemsländerna när det väl hamnat i Bryssel.

Den listan är lång. Som exempel kan nämnas beskattning, sociala frågor, försvar, energifrågor, kultur, utbildning, arbetsmarknad och frågor som rör skog och jakt. EU:s inflyttande bör generellt minimeras i frågor som inte har med den inre marknaden eller brottsbekämpning att göra.

Är du eller har du varit företagare?

Nej, jag är inte företagare.