headphones newspaper video-player
Se alla kandidater

Bodil Valero

På vilket sätt vill du förbättra för Sveriges småföretagare om du blir vald till EU-parlamentariker?
Jag vill arbeta med att utveckla bl.a. företagandet inom återvinning och återanvändning även i övriga EU-länder. Det är en arbetsmarknad där många nya jobb kan skapas, inte minst viktigt i länder där (ungdoms)arbetslösheten är hög samtidigt som miljömedvetenheten är låg.

Som landsbygdsbo värnar jag särskilt de gröna näringarna som jag menar spelar en nyckelroll i omställningen till hållbara samhällen. Minska krångel och öka stöd till att upphandla lokalt producerade produkter men också se till så att regelverken i EU inte missgynnar den svenska produktionen av livsmedel. Ökade satsningar på biogas, vindkraft mm.

Vilka är enligt dig de viktigaste frågorna för EU 2019–2024 ur ett svenskt företagarperspektiv?
Att stärka regelverken på EU-nivå så att inte striktare krav på t.ex. livsmedelsproduktion i Sverige ska missgynna svenska företagare. Jag tror också att det är oerhört viktigt att vi skapar regelverk och mål som underlättar för alla företag i EU att vara del i den omställning till ett klimatneutralt samhälle som vi alla måste vara en del av.

 En annan viktig fråga som många länder i EU är drabbade av är att klara det sk generationsskiftet. Därför måste andra åtgärder till utöver de som riktar sig direkt till företagandet. Det behövs ökade satsningar att avskaffa ojämlikheten mellan stad och land, bra infrastruktur, skolor, kollektivtrafik etc samt att vi anammar och tar till oss den rikedom det faktiskt är att människor väljer att flytta till oss i Sverige. Främlingsfientligheten är ett stort problem för att klara generationsskiftet och för ett ökat företagande i många EU-länder.

Inom vilka områden tycker du att EU-samarbetet bör fördjupas ytterligare?
Jag antar att ni menar i det som rör företagare. Annars finns det väldigt mycket som kan läggas in här, som klimatarbetet i alla dess varianter.

Det är viktigt med klara och tydliga spelregler för företagare som håller över tid. Där spelar EU en viktig roll och bör kunna fördjupa samarbetet.

Vi tycker också att EU ska kunna ta de medlemsstater som inte uppfyller våra gemensamma regler i örat och eventuellt ge dem sanktioner. Oklar tillämpning av reglerna skapar gräddfil för företagare i de länder som inte sköter sig.

Vilka frågor tycker du att EU inte bör besluta om?
Det som bäst beslutas på lokal, regional eller nationell nivå.

Är du eller har du varit företagare?
Jag är/har varit egenföretagare (inom översättning). Verksamheten är för närvarande vilande pga mina politiska uppdrag. För många år sedan drev jag en gård med ekologisk odling.