headphones newspaper video-player
Se alla kandidater

Ana Süssner Rubin

På vilket sätt vill du förbättra för Sveriges småföretagare om du blir vald till EU-parlamentariker? 

Det är viktigt att alla företag kan få konkurrera med bra kvalitet och goda arbetsvillkor. Varken kunder, företagare eller arbetstagare gynnas av otrygga arbetsvillkor där arbetarna inte vågar kräva säker arbetsmiljö och drägliga löner. Kollektivavtal är en trygghet för både företagen och för de anställda. Idag kan seriösa företag med goda anställningsvillkor konkurreras ut av företag som dumpar sociala villkor för att pressa priserna. Vi vill bl.a. införa ett socialt protokoll för att sätta stopp för detta och stärka arbetsvillkoren, vilket även förbättrar situationen för seriösa företag, stora som små. 

Vilka är enligt dig de viktigaste frågorna för EU 2019–2024 ur ett svenskt företagarperspektiv? 

Att göra EU mer klimatinriktat och påskynda omställningen. För att underlätta omställningen vill Vänsterpartiet exempelvis omvandla den Europeiska investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank som gör produktiva och samhällsnyttiga investeringar för klimatet. Ur den ska företag, regioner, kommuner och länder kunna låna pengar till låg ränta för gröna investeringar i det som ställer om och utvecklar samhällen. På det sättet kan även mindre företag som vill producera hållbart och bidra till att rädda klimatet få förutsättningar att etablera sig. 

Inom vilka områden tycker du att EU-samarbetet bör fördjupas ytterligare? 

 

Klimatet, det behövs ett nytt europeiskt samarbete som sätter människor och klimat före marknadsintressen. Det krävs kraftigt höjda klimatambitioner med bindande regler och mål där de rika får betala mest för att vi ska komma till rätta med klimatförändringen. Vänsterpartiet vill bl.a. omvandla den Europeiska investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank, att EU antar skarpare klimatmål för att bryta beroendet av olja, gas och kol, att det sker en ökad och förbättrad tågtrafik i Europa samt att EU:s miljö- och klimatskadliga subventioner avskaffas och att en miniminivå för progressiv flygskatt införs. 

Vilka frågor tycker du att EU inte bör besluta om? 

EU ska inte ges mer makt än vad EU redan har. Vänsterpartiet vill generellt flytta makt från EU:s institutioner till de nationella parlamenten. Medlemsländernas självbestämmande ska värnas och EU ska inte detaljstyra saker som rör medlemsländernas inre angelägenheter eller försvar.

Är du eller har du varit företagare? 

Nej.