headphones newspaper video-player

Kompetens

Företag och företagare är beroende av duktiga medarbetare för att deras företag ska kunna växa. Kompetensbristen är företagens största tillväxthinder och problemet har under de senaste åren fortsatt att tillta.

Bristen på arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens är nu så allvarlig att det påverkar konjunkturen i negativ riktning. Kompetensbristen innebär helt enkelt att företagen slutar växa.

Företagarna har i undersökningen ”Det är attityden, dumbom” (2016) visat att endast hälften av de företag som behövt anställa de senaste två åren har lyckats göra det. De totala kostnaderna för att anställa en person är ofta högre än det värde som en person utan tillräckliga kvalifikationer eller arbetsmarknadserfarenhet kan tillföra. Förklaringarna är bland annat utmaningar med matchning, brist på erfarenhet och utbildning, samt allt för höga ingångslöner.

Den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att sysselsättningen inte ökar tillräckligt bland gruppen utrikes födda och personer med låg utbildningsbakgrund. Höga marginalskatter underlättar inte heller företagens kompetensförsörjning. För att företag ska kunna växa behöver utbildningssystemet och Arbetsförmedlingen i högre grad möta näringslivets behov.

Kostnaden att anställa måste sänkas. Detta kan ske genom sänkta arbetsgivaravgifter (särskild löneskatt) eller genom en mer differentierad lönestruktur som bättre speglar kompetens.

Företagarna tycker:

Kostnaden att anställa måste sänkas och företagens tillgång till arbetskraft med rätt erfarenhet och kompetens måste underlättas. Då kan företag växa och arbetsmarknaden bli mer inkluderande.

 

Minskad regelbörda

Regler måste vara användbara, effektiva och ge möjlighet för företag att utvecklas. Onödig byråkrati gagnar ingen.

Skatt

Skatternas nivåer och skattesystemets utformning är en av de viktigaste frågorna för landets företagare.

Kostnaden att anställa: Sänkta kostnader ökar möjligheterna.

Detta kan ske genom sänkta arbetsgivaravgifter (särskild löneskatt) eller genom en mer differentierad lönestruktur som speglar kompetens. Den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att sysselsättningen inte ökar tillräckligt bland gruppen utrikes födda och personer med låg utbildningsbakgrund.

De totala kostnaderna för att anställa en person är ofta högre än det värde som en person utan tillräckliga kvalifikationer eller arbetsmarknadserfarenhet kan tillföra.

Konkurrens på lika villkor: Företagare ska kunna verka på marknader.

Ramvillkoren för företagande ska vara lika, oavsett organisationsform och bransch; oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte och oavsett var i Sverige företaget verkar.

2017 års ändringar av upphandlingsreglerna innebär utmaningar för små företag, särskilt i fråga om ökat samhällspolitiskt kravställande och nya regler om krav på villkor i enlighet med kollektivavtal

Företagarna befarar att denna utveckling kommer att medföra att färre små företag kommer att delta i offentlig upphandling. Många små företag upplever problemen med osund konkurrens från stat, kommuner och landsting som säljer varor och tjänster på öppna marknader.

Denna offentliga affärsverksamhet hämmar i många fall lokalt företagande och ekonomisk tillväxt.

Motverka brott: Polis och åklagarmyndigheter måste få resurser för att prioritera brott mot företagare.

Endast en av tre företagare upplever att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. Många tycker inte att det är värt att polisanmäla brott. Polis och åklagarmyndigheter måste ofta prioritera andra brott före brott mot företagare.

Det bidrar till att allt fler som driver företag inte anmäler brott som de blir utsatta för. Straffrabatterna måste bort och polisen måste prioritera brott mot företagare mer än idag.

 

Bli medlem här!

Gör skillnad med oss!

Som medlem i Företagarna är du med och bidrar till en bättre företagarpolitik i Sverige.