headphones newspaper video-player

Regelbörda

Regler måste vara användbara, effektiva och ge möjlighet för företag att utvecklas. Onödig byråkrati gagnar ingen.

Gemensamma regler är avgörande för en fungerande marknad. Men regler kan även ge upphov till negativa konsekvenser när de blir mindre ändamålsenligt utformade eller helt enkelt för många. Reglerna måste vara användbara, effektiva och samtidigt ge möjlighet för företag att utvecklas.

Enligt Tillväxtverket ökar företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler med ca 1,2 miljarder kronor om året. Inget tyder idag på att reglerna blir färre. Tvärtom tycks regelbördan för företag öka.

Företagare lägger i snitt lägger ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter. Denna tid måste minskas så att företagare kan fokusera på att få företag att växa. Byråkrati, regler och blanketter ska anpassas för småföretagare – inte tvärtom.

Företagens regelbörda och administrativa kostnader måste sänkas!

Företagarnas mål med regelförenkling är att sänka företagens administrativa kostnader med en miljard kronor årligen fram till 2022.

Skatt

Skatternas nivåer och skattesystemets utformning är en av de viktigaste frågorna för landets företagare.

Rätt kompetens

Kompetensbristen är företagens största tillväxthinder och problemet har under de senaste åren fortsatt att tillta.

Kostnaden att anställa: Sänkta kostnader ökar möjligheterna.

Detta kan ske genom sänkta arbetsgivaravgifter (särskild löneskatt) eller genom en mer differentierad lönestruktur som speglar kompetens. Den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att sysselsättningen inte ökar tillräckligt bland gruppen utrikes födda och personer med låg utbildningsbakgrund.

De totala kostnaderna för att anställa en person är ofta högre än det värde som en person utan tillräckliga kvalifikationer eller arbetsmarknadserfarenhet kan tillföra.

Konkurrens på lika villkor: Företagare ska kunna verka på marknader.

Ramvillkoren för företagande ska vara lika, oavsett organisationsform och bransch; oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte och oavsett var i Sverige företaget verkar.

2017 års ändringar av upphandlingsreglerna innebär utmaningar för små företag, särskilt i fråga om ökat samhällspolitiskt kravställande och nya regler om krav på villkor i enlighet med kollektivavtal

Företagarna befarar att denna utveckling kommer att medföra att färre små företag kommer att delta i offentlig upphandling. Många små företag upplever problemen med osund konkurrens från stat, kommuner och landsting som säljer varor och tjänster på öppna marknader.

Denna offentliga affärsverksamhet hämmar i många fall lokalt företagande och ekonomisk tillväxt.

Motverka brott: Polis och åklagarmyndigheter måste få resurser för att prioritera brott mot företagare.

Endast en av tre företagare upplever att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. Många tycker inte att det är värt att polisanmäla brott. Polis och åklagarmyndigheter måste ofta prioritera andra brott före brott mot företagare.

Det bidrar till att allt fler som driver företag inte anmäler brott som de blir utsatta för. Straffrabatterna måste bort och polisen måste prioritera brott mot företagare mer än idag.

 

Bli medlem här!

Gör skillnad med oss!

Som medlem i Företagarna är du med och bidrar till en bättre företagarpolitik i Sverige.