headphones newspaper video-player

På din ort - lokala frågor

Företagarna har en lokalförening i de flesta kommuner. Läs mer om några frågor vi tycker är extra viktiga att driva på lokal nivå.

Även om det är relativt enkelt att starta företag i Sverige, är det verkligen inte alltid lätt att få företag att växa och bli framgångsrika. Det finns gott om politiskt beslutade hinder som hämmar företagarnas jobbskapande och välfärdsskapande. Företagarfientliga lagar, skatter och byråkrati kan sätta käppar i hjulet på de mest orimliga sätt eftersom politikerna inte satt sig in i vilka konsekvenser deras beslut får.

Kommunen ansvarar föra att driva och utveckla kommunen så att dess invånare och företagare får den kommunala service de behöver för sina liv och för sina verksamheter. Företagare behöver goda och stabila ramvillkor och förutsättningar för företagande i hela landet, oavsett vilka partier som styr. Sverige behöver en politik som främjar entreprenörskap och företagande, inte motverkar det.

Infrastruktur

Det sker ständigt förbättringar och förändringar av stadskärnor. Nya bostäder, nya stationer och spårdragningar är exempel på infrastrukturprojekt som inverkar på alla som bor, arbetar och driver företag i en region. Dialog inför – och under – byggprojekten är av största vikt för att företagare ska kunna förbereda sig och sin verksamhet på bästa sätt.

När projekten budgeteras bör det också inkluderas hur kommunen kan stötta eventuella flyttar av näringsverksamheter till följd av projektet.

Målstyrning för bättre service

Den myndighetsutövande delen av kommunens verksamhet kan inom ramarna för lagar och regelverk drivas med viljan att hjälpa eller med viljan att stjälpa. Ett positivt bemötande främjar entreprenörskap och bidrar till kommunens utveckling. Kommunens tjänstemän bör målstyra mot resultat och kostnadseffektivitet. Företag med ärenden som berör mer än en myndighet ska ha en särskild tjänsteman med ansvar att samordna dessa ärenden.

Tillstånd och avgifter

Tjänstegarantin är ett löfte och en försäkran om att ett ärende ska behandlas inom en given tidsram. Exempelvis kan garantin lova att en bygglovsansökan ska behandlas inom sju dagar.

En företagare som har ansökt om ett tillstånd bör informeras om: (1) att ansökan har kommit in, (2) vem som handlägger ärendet, (3) var och när handläggaren kan nås, (4) hur lång handläggningstiden är och, (5) om ansökan behöver kompletteras och i så fall hur.

Alla kommuner bör därför införa tjänstegaranti med tydliga riktlinjer för vad som gäller vid olika tillstånd. De avgifter som tas ut för olika tillstånd måste vara transparanta och tydliga. Kommuner bör kunna redovisa vilka kostnader som varit kopplade till varje tillstånd och specificera detta i fakturaunderlagen.

Sund konkurrens

Många små företag upplever problemen med osund konkurrens från stat, kommuner och landsting som säljer varor och tjänster på öppna marknader. Denna offentliga affärsverksamhet hämmar i många fall lokalt företagande och ekonomisk tillväxt. Det finns förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen.

Företagarna anser att offentlig sektor måste se över sin verksamhet i ljuset av dessa regler. Vårt främsta fokus är att få till stånd en självsanering och uppmanar kommuner att ta initiativ till detta.

Så kan företagsklimatet förbättras!

Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. Det ger fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, samt fler människor som förverkligar sin dröm som företagare.