headphones newspaper video-player

Företagarna tycker

Genom minskad regelbörda, sänkt skattetryck och tillgång till kompetent arbetskraft kan företag växa. Det innebär fler jobb, ökad tillväxt och välfärd, samt fler människor som förverkligar sin dröm som företagare!

De senaste åren har politiken visat allvarlig okunskap inför företagandets villkor. Sverige behöver en politik som främjar entreprenörskap och företagande, inte motverkar det.  

Företagare behöver goda och stabila ramvillkor och förutsättningar för företagande i hela landet, oavsett vilka partier som sitter i regeringen. Företagarna står upp för svensk konkurrenskraft, öppenhet och ökad handel med omvärlden.

3 frågor är särskilt viktiga för företagsklimatet:

Minskad regelbörda för företag

Minskad beskattning av företag och företagare

Sänkta kostnader att anställa och förbättrad tillgång till kompetent arbetskraft

Minskad regelbörda

Regler måste vara användbara, effektiva och ge möjlighet för företag att utvecklas. Onödig byråkrati gagnar ingen.

Skatt

Skatternas nivåer och skattesystemets utformning är en av de viktigaste frågorna för landets företagare.

Rätt kompetens

Kompetensbristen är företagens största tillväxthinder och problemet har under de senaste åren fortsatt att tillta.

Kostnaden att anställa: Sänkta kostnader ökar möjligheterna.

Detta kan ske genom sänkta arbetsgivaravgifter (särskild löneskatt) eller genom en mer differentierad lönestruktur som speglar kompetens. Den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att sysselsättningen inte ökar tillräckligt bland gruppen utrikes födda och personer med låg utbildningsbakgrund.

De totala kostnaderna för att anställa en person är ofta högre än det värde som en person utan tillräckliga kvalifikationer eller arbetsmarknadserfarenhet kan tillföra.

Konkurrens på lika villkor: Företagare ska kunna verka på marknader.

Ramvillkoren för företagande ska vara lika, oavsett organisationsform och bransch; oavsett om företaget har kollektivavtal eller inte och oavsett var i Sverige företaget verkar.

2017 års ändringar av upphandlingsreglerna innebär utmaningar för små företag, särskilt i fråga om ökat samhällspolitiskt kravställande och nya regler om krav på villkor i enlighet med kollektivavtal

Företagarna befarar att denna utveckling kommer att medföra att färre små företag kommer att delta i offentlig upphandling. Många små företag upplever problemen med osund konkurrens från stat, kommuner och landsting som säljer varor och tjänster på öppna marknader.

Denna offentliga affärsverksamhet hämmar i många fall lokalt företagande och ekonomisk tillväxt.

Motverka brott: Polis och åklagarmyndigheter måste få resurser för att prioritera brott mot företagare.

Endast en av tre företagare upplever att polisnärvaron är tillräcklig för att de ska känna sig trygga. Många tycker inte att det är värt att polisanmäla brott. Polis och åklagarmyndigheter måste ofta prioritera andra brott före brott mot företagare.

Det bidrar till att allt fler som driver företag inte anmäler brott som de blir utsatta för. Straffrabatterna måste bort och polisen måste prioritera brott mot företagare mer än idag.

 

På din ort - lokala frågor

Företagarna har en lokalförening i de flesta kommuner. Läs mer om några frågor vi tycker är extra viktiga att driva på lokal nivå.

Företagarna i Almedalen

Företagarna fanns på plats hela veckan och deltog i debatter och paneler. 

6 viktiga valfrågor i film

Räkna ut ditt medlemspris nu

Gå med i Sveriges största organisation för småföretagare. Se vad ditt medlemskap kostar: