podcast news play företagaren I media förmån faq

Val av utskott till Företagarnas kongress

En del av kongressen kommer som tidigare att genomföras i utskott. Genom utskotten får vi mer tid för debatt och dialog på kongressen än om debatten enbart sker i plenum. Alla ges på ett enklare sätt möjlighet att delta och påverka.

Alla ombud måste välja vilket utskott man vill vara med i. Även observatörer är välkomna att välja utskott och vara med och lyssna på utskottsdiskussionerna. För att kunna ha en bra dialog i utskotten begränsar vi antalet deltagare i varje utskott till max 50 personer.

Tre av utskotten behandlar motioner, riksstyrelsens beslutsärenden och ny valberedning. Förra kongressen valde vi att komplettera de beslutande utskotten med utskott där man diskuterar och byter erfarenheter. Eftersom det uppskattades av ombud och observatörer så gör vi så även i år. Som alternativ till de tre beslutande utskotten kan man välja erfarenhetsutbyte mellan föreningarna eller inspel till verksamhetsplan 2023-2024. I dessa utskott är även observatörer välkomna att vara med i diskussionerna. Dessa två utskott skickar med sina tankar till riksstyrelse och ledning. Förslagen till beslut från utskott 1-3 utgör huvudförslag när beslut i dessa ärenden ska tas i plenum dag två. Ombud som inte väljer utskott senast den 13 maj kommer att bli tilldelad ett utskott.

För säkerhets skull ber vi dig välja två alternativ, där val 1 är huvudval. Först till kvarn gäller och ombuden har förtur framför observatörer.

Kongressens fem utskott

Utskott 1
7.0 Ramar och riktlinjer för Företagarnas företagarpolitiska arbete.
Motion 5.2 Stärka medlemmarnas möjligheter att möta utmaningar och möjligheter när samhället ställer om

Utskott 2
Företagarnas stadgar - korrigeringar
Motion 5.3 Bättre representation i Företagarna
Motion 5.4 Finansiering och kapitalanskaffning - förslag till nytt verksamhetsområde

Utskott 3
Ny valberedning
Val av ledamöter och sammankallande för valberedningen
Motion 5.1 Ändrat krav på medlemskap på samtliga i valberedningen

Utskott 4
Inspel verksamhetsplan 2023-2024

Utskott 5
Erfarenhetsutbyte lokala aktiviteter

Valet till utskott stängdes 13 maj.

Kontakta Suzanne Asserholt om du har frågor.