headphones newspaper video-player

Varför integrerad rapportering?

IR sätter verksamheten i centrum vilket är en klar fördel då det är affärsmodellen som avgör hur hållbar en verksamhet verkligen är, säger Julia Höglund, Affärsrådgivare på Grant Thornton.
Idag upprättar många företag flera olika typer av rapporter årligen för att kommunicera sina finansiella och icke-finansiella resultat. Integrerad rapportering (IR) är ett sätt att förena denna typ av information för att göra rapporteringsprocessen mer effektiv, men också för att visa en mer holistisk bild av företagets historik och framtidsutsikter.

Ramverket är framtaget av IIRC (International Integrated Reporting Council) vars huvudsakliga målsättningar är att bidra till finansiell stabilitet och hållbar utveckling. Här listar vi 5 anledningar till varför vi anser att IR är att föredra för såväl mindre som större organisationer:

1. Strategiskt fokus

IR är ett sätt att kommunicera en verksamhets strategi, styrning, resultat samt framtida möjligheter att skapa värde över tid. IR har ett stort fokus på risk och möjligheter med hänsyn till organisationens dynamiska kontext.

2. Affärsmodellen i centrum

IR sätter verksamheten i centrum vilket är en klar fördel då det är affärsmodellen som avgör hur hållbar en verksamhet verkligen är. Affärsmodellen beskriver vilka kapital som organisationen är beroende av för att skapa värde, oavsett om det är finansiellt-, human-, tillverkat-, socialt-, natur-, eller intellektuellt kapital. Detta gör det lättare för läsaren att bedöma organisationens förmåga att skapa värde på lång sikt.

3. Kärnfullhet

Att upprätta en mer kärnfull rapport är möjlig då ramverket är principbaserat och inte i detalj stipulerar vad som skall ingå i rapporten. Motsatsen är ett regelbaserat regelverk som, inte tolererar egen anpassning i lika stor utsträckning och ställer krav på ibland oväsentliga detaljer.

4. Effektivisering

Allt innehåll kan passas in i samma redovisning vilket sparar tid, bland annat då risken för dubbelarbete i framtagningsarbetet minskar. Risken för att olika externa rapporter säger emot varandra minskar också.

5. Integrerat tänkande

Det har visat sig att själva processen för att ta fram en integrerad rapport är värdeskapande i sig (IIRC, 2017). Processen förutsätter funktionsöverskridande samarbeten som tidigare kanske inte funnits. Genom att gå igenom rapporteringsprocessen så tvingas företaget att rannsaka sig själv och upptäcka väsentliga områden för utveckling.

 

Varför integrerad rapportering.jpg

Läs mer om hållbarhet hos Grant Thornton