headphones newspaper video-player

Sex skattetips inför bokslut och deklaration

Catrin Åkerlund är skattejurist med mer än 15 års erfarenhet och arbetar på Grant Thorntons som skatterådgivare för framförallt ägarledda företag.
Det finns många beslut, regler och omständigheter som kan påverka skatten för dig som företagare. Här delar vi med oss av aktuella tips inför bokslut och deklaration.

Räkna med den sänkta bolagsskatten

Snart sänks bolagsskatten från 22 % till 21,4 %. Det gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Tidigare har man kunnat sätta av till periodiseringsfond året före en skattesänkning för att sedan kunna lösa upp den till lägre skatt året efter. Detta är inte möjligt nu då tidigare periodiseringsfonder ska återföras till en sådan andel att skatten blir 22 % vid återföringen. Det är dock en god idé att reflektera kring hur skattesänkningen kan påverka ditt företag.

Då är klimatkompensation avdragsgill

Gåvor till exempelvis ideella ändamål är inte avdragsgilla. I ett avgörande från HFD har emellertid kostnader för klimatkompensation ansetts vara avdragsgilla. Detta då klimatkompensationen (plantering av träd) hade relevans för den klimatpåverkan som bolaget hade (ökade koldioxidutsläpp). Klimatkompensationen hade även direkt koppling till företagets marknadsföring och försäljning.

Nya regler för elektroniska tjänster

Nu kommer nya regler för försäljning av elektroniska tjänster som telekommunikation, radio- och tv-sändningar, dataspel och appar till privatpersoner. I nuläget ska det säljande företaget redovisa moms i köparlandet, men från och med 1 januari 2019 införs ett tröskelvärde på 10 000 euro och försäljning som understiger det värdet ska rapporteras i den ”vanliga” svenska momsdeklarationen.

Återföring av bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner innebär att ett belopp är redovisat som obeskattade reserver, till exempel periodiseringsfonder. Genom att lösa upp dessa obeskattade reserver kan man öka bolagets fria egna kapital och därmed öka utdelningsmöjligheterna. Bolagsskatten betalas vid upplösningen.

Ta ut rätt lön 

Lönen påverkar inte bara vilken skatt du betalar, om du betalar statlig skatt eller bara kommunal skatt, utan även de sociala förmåner som du som företagare har rätt till. Sjukpenninggrundande inkomst, maximal pensionsgrundande inkomst och underlag för maximal föräldrapenning är flera viktiga begrepp att ha i åtanke inför ett nytt beskattningsår. Du ska alltså inte ta ut för hög lön utifrån skattesynpunkt, men inte heller för låg lön utifrån de sociala förmånerna. Om du även är en aktiv delägare i ett fåmansföretag där du äger mer än 4 % så är det viktigt att du eller en till dig närstående person tar ut rätt lön för att kunna tillgodoräkna dig löneunderlag baserat på de löner som totalt sett finns i fåmansföretaget. Löneunderlaget kan sedan användas till att ta ut lågbeskattad utdelning nästkommande beskattningsår. Lönerna 2019 påverkar alltså möjlig lågbeskattad utdelning att ta under 2020. Ofta pratar vi om denna fråga i slutet av året, men det kan vara bra att tänka till vid början av året så att bolaget t ex inte likviditetsmässigt påverkas negativt i december.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med årsskiftet ska alla arbetsgivardeklarationer på individnivå lämnas in varje månad istället för i den årliga kontrolluppgiften. Redovisningen har införts i två steg: 1. Den 1 juli 2018 för företag som ska föra
personal¬liggare och har 16 eller fler anställda. 2. Den 1 januari 2019 för alla företag med eller utan personalliggare. Förbered genom att säkerställa att lönesystemet är uppdaterat i enlighet med lagändringen och passa på att se över lönerutinerna i företaget så att de passar ett nytt redovisningssätt.

 

kelly-sikkema-3-Tc_5LROrM-unsplash.jpg