headphones newspaper video-player

Hur mycket lön måste jag ta ut för att kunna använda det lönebaserade utrymmet för utdelning från mitt fåmansföretag år 2019?

Lönebaserat utrymme för kapitalbeskattad utdelning från fåmansföretag få bara användas om du äger minst 4 procent av kapitalet i bolaget och du eller någon närstående under året före beskattningsåret fått sådan kontant ersättning för arbete från företaget och dess dotterföretag med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och 9,6 inkomstbasbelopp.

Detta innebär för år 2018 att du ska antingen ta ut minst 600 000 kr eller det lägre belopp som motsvarar 6 inkomstbasbelopp plus 5 procent av kontant utbetalda löner från fåmansföretaget och dess dotterbolag för klara löneuttagskravet för år 2019. Inkomstbasbeloppet för år 2018 är 62 500 kronor.

Om du är själv i bolaget blir ekvationen:

6*inkomstbasbeloppet + 0,05*den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet = den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

vilket förenklas till

6*inkomstbasbeloppet = 0,95 av den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

vilket förenklas till                

(6*inkomstbasbeloppet)/0,95 = den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

För utdelningar som kommer att ske år 2019 blir den lägsta lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet (6*62 500 kr)/0,95 dvs.  394 736 kr.

Det skulle då innebära att lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning år 2019 är hälften av 394 736 kr dvs. 197 368 kr.

Om du har andra anställda i bolaget blir ekvationen;

(6*inkomstbasbeloppet + 5 % av kontanta löner till andra än ägaren)/0,95 = den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

Ett exempel som visar hur du kan räkna är följande:

Låt oss anta att lönerna till andra i fåmansföretaget är totalt 1 000 000 kr.

(6*62 500 kr+ 0,05*1 000 000 kr)/0,95 = (375 000 kr + 50 000 kr)/0,95 = 448 000 kr

Låt oss säga att fåmansföretagaren i exemplet ovan tar ut kontant lön med sammanlagt 480 000 kr år 2018. Det skulle då innebära att det lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning år 2019 är hälften av 1 480 000 kr dvs. 740 000 kr. Till det få sedan läggas det kapitalbaserade utrymmet och ev. sparat utdelningsutrymme.

Det lönebaserade utrymmet får inte bli större än 50 gånger vad du eller en närstående fått som kontant lön under 2018 från företaget eller något dotterföretag till företaget. Detta kan vara en begränsning för lite större personalintensiva fåmansföretag.

Det är viktigt att du tar ut kontant lön, t.ex. bilförmån eller bostadsförmån ska inte räknas in i beloppet för din lön.

Tänk på att utdelningen inte ligger till grund för din sjukpenninggrundande inkomst, pensionsgrundande inkomst eller det belopp som du kan beräkna avdragsbeloppet för tjänstpensionspremier. Det kan därför finnas skäl att ta ut något högre lön för att du ska få en bättre ersättning när du blir sjuk, ska vara föräldraledig eller går i pension. För år 2018 baseras din sjukpenning på en årslön på högst 364 000 kr, föräldrapenning på en årslön på högst 455 000 kr och den pensionsgrundande inkomsten för allmän pension baseras på en årslön om högst 504 375 kr. Brytpunkterna för statlig inkomstskatt på arbetsinkomster är 468 700 kr och 675 700 kr. Dessa belopp kan vara värda att ta hänsyn till när du bestämmer hur mycket lön du ska ta ut från ditt företag.

Under hösten 2016 föreslog en utredning en skärpning av fåmansföretagsreglerna. Du kan läsa mer om förslagen och Företagarnas kritik mot förslagen på http://www.foretagarna.se/Opinion/Nyhetsarkiv/2016/november/sa-fungerar-312/

http://www.foretagarna.se/Opinion/Nyhetsarkiv/2016/november/utredning-3-12-regler/

Regeringen valde dock efter kraftig kritik från bl.a. Företagarna att inte gå vidare med förslaget https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/fragor-vi-driver/3-12/

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD