headphones newspaper video-player
Tips om hur du hanterar en konkurs.

Företagarna tipsar om hur du kan hantera en konkurs

Av olika anledningar kan det ibland bli knepigt att lyckas med sitt företagande. Företagarna tipsar om hur du kan hantera en konkurs och arbetslöshet.

Vad händer vid konkurs?

En konkurs innebär att i princip alla tillgångar som ett företag har tas om hand och används för att betala av alla skulder. Ett fåtal undantag finns så som för t.ex. egendom som inte får överlåtas eller utmätas enligt föreskrift i testamente eller gåva samt föremål med övervägande personligt värde.  Den som har satts i konkurs kallas gäldenär och den som har någonting att fordra av gäldenären kallas borgenär.

Kronofogdemyndigheten är tillsynsmyndigheten i konkurser. De har till uppgift att övervaka konkursförvaltningen. Tingsrätten fattar beslut om konkurs. För aktiebolag samt ekonomisk och ideell förening görs ansökan hos Tingsrätten där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag görs ansökan hos Tingsrätten där bolagets förvaltning finns. För enskilda firmor ska konkursansökan skickas in till tingsrätten på den ort där den som begär om konkurs bor.

Tingsrätten utser en konkursförvaltare. Förvaltaren ska bland annat ta hand om gäldenärens egendom och göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder. Under konkursen säljs gäldenärens egendom. Pengarna fördelas mellan borgenärerna så långt de räcker efter att kostnaderna för konkursen har betalats.

Normalt sett behöver borgenärerna inte anmäla till Tingsrätten att de har fordringar. Det ingår i konkursförvaltarens uppgifter att ta reda på vem gäldenären är skyldig pengar. Om tillgångarna i konkursboet är så stora att även fordringsägare som inte har så kallad förmånsrätt (rätt att få betalt före de andra) kan antas få betalt, kan Tingsrätten besluta att bevakningsförfarande ska äga rum. Det innebär att borgenärerna måste anmäla sina fordringar hos Tingsrätten, vilket de annars alltså inte behöver göra.

Ansöka om konkurs

En egen ansökan om konkurs är avgiftsfri. Det behövs ingen särskild blankett.

  • Ansökan ska vara undertecknad av dig som söker eller ditt ombud.
  • Ange i ansökningen att du är på obestånd. Det betyder att du inte kan betala dina skulder.
  • Om du företräds av ombud ska du ange ombudets namn, postadress och telefon.
  • Bifoga fullmakt i original.
  • Om ansökan gäller en fysisk person ska du bifoga ett hemortsbevis som du kan beställa från Skatteverket.
  • Om ansökan gäller en juridisk person - aktiebolag, ekonomisk förening eller handelsbolag - ska ett registreringsbevis, ej äldre än en månad, bifogas. Registreringsbevis beställer du hos Bolagsverket.
  • Bifoga gärna en förteckning över tillgångar och skulder.
  • Ange om det finns anställda.
  • Skicka ansökan tillsammans med ett hemortsbevis alternativt registreringsbevis till Tingsrätten.

Företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs avsett för företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva. I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

Företagsrekonstruktionen innebär inte bara uppgörelser med fordringsägarna om reducering av skulderna utan också åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet. En företagsrekonstruktion måste vara hållbar i ett längre perspektiv och syfta till att företaget blir kreditvärdigt på nytt.

Ansökan om rekonstruktion

Du ansöker hos Tingsrätten om rekonstruktion. Om Tingsrätten beviljar det utses en rekonstruktör. Rekonstruktion beviljas normalt för en period om tre månader, och kan därefter förlängas med upp till tre månader åt gången, men aldrig till mer än tolv månader.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap