headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Skrota förslaget på kilometerskatt - Thomas tycker till.

Kalla saker vid dess rätta namn. Förslaget på kilometerskatt är en direkt skatt på avstånd.

Thomas ByströmThomas Byström, regionchef för Företagarna Västernorrland och Jämtland-Härjedalen tycker till: 

Utredningen gällande införande av en kilometerskatt kommer sannolikt att presenteras i februari 2017, efter att utredarna bett om uppskov. Exakt hur stor skatt som föreslås återstår att se, men hittills har det diskuterats att lastbilstransporter ska beskattas 24 kronor för varje körd mil. Detta kommer att medföra enorma kostnadsökningar för de som är beroende av vägtransporter. 

Sveriges basindustri och livsmedelsindustri ligger långt bort från järnvägar, framför allt vad gäller skogsindustrin. Stora delar av den svenska industrin och handeln är därför helt beroende av lastbilar dit varken järnväg eller sjöfart når. Att ytterligare beskatta branschen kommer inte bara drabba företagen, det kommer att drabba konsumenterna i form av ökade priser på varor och tjänster, och i slutändan hela samhällsekonomin. Behovet av vägtransporter kommer inte att förändras, utan enbart leda till dyrare frakter. 

Förslaget om skatten baseras bland annat på att regeringen vill öka möjligheterna att styra mot mer miljövänliga transporter. Kostnadsläget för vägtransporter är idag väldigt högt i Sverige till följd av bland annat vägavgifter, drivmedelsskatt och fordonskatt. I förslaget framgår det att det inte ska ske någon skatteväxling och att skatten ska gälla alla fordon, oavsett utsläppsgrad. Om ytterligare beskattning införs ovanpå befintliga avgifter och skatter försvinner således incitamentet att investera i miljövänligare fordon. En avståndsbaserad skatt kommer slå hårt mot den svenska industrin, konsumenter och arbetstillfällen i hela landet. Regeringen måste vara noga med att motverka ett osunt konkurrensläge på marknaden, samt driva en jobbskapande politik. Tyngre skattebelastning på företag som verkar inom åkerinäringen kommer ha konsekvenser för hela samhället. 

Att delar av Sverige - med de sämst underhållna vägarna, längsta avstånden och minst alternativ till andra transportmöjligheter - ska betala mest är inget annat än ett stort svek mot de företagare och privatpersoner som väljer att bo utanför storstadsregionerna och på så vis bidrar till att hela Sverige lever.

Det finns bara en lösning; ta tillbaka detta förslag! 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap