headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Stadgar Företagarna Kristianstad

Här kan du läsa föreningens stadgar

 

§1 INLEDNING

Organisationen Företagarna består av den nationella föreningen Företagarna, de anslutna lokala föreningarna med sina medlemmar samt det nationella servicebolaget och de regionala servicebolagen.

En fysisk person kan vara enskild medlem eller stödjande medlem i ansluten lokalförening.

De lokala ideella föreningarna är medlemmar i den nationella ideella föreningen.

Den nationella föreningen äger ett serviceaktiebolag.

Det nationella servicebolaget och de lokala föreningarna inom varje region äger tillsammans ett regionalt serviceaktiebolag.

§2 NAMN OCH ÄNDAMÅL

Den lokala föreningen, "Föreningen", är en ideell företagarpolitisk förening som, genom medlemskap i och avtal med den nationella föreningen, är en del av Företagarna. Föreningens firma är Företagarna Kristianstad. Föreningen grundades ursprungligen under namnet Fabriks- och Hantverksföreningen i Kristianstad. 

Den lokala föreningen ska inom sitt geografiska verksamhetsområde verka för Företagarnas ändamål såsom de anges i §2 i den nationella föreningens stadgar.

För bevarande och upprätthållande av anor och traditioner inom hantverkets alla delområden, skall inom Föreningen finnas en sektion, verksam under bifirman Fabriks- och Hantverksföreningen Kristianstad.

§3 ANTAGANDE OCH UTESLUTNING AV MEDLEMMAR

Fysisk person som leder eller till någon del äger företag, samt person i dennes familj, kan erhålla medlemskap som enskild medlem i den lokala föreningen. Enskild person som inte leder, eller till någon del äger företag, kan erhålla medlemskap som stödjande medlem i den lokala föreningen. Medlemskap förutsätter att medlemmen delar organisationen Företagarnas grundläggande värderingar.

Enskild medlem ska tillse att företaget, som inte är vilande eller noterat bolag, och som leds eller till någon del ägs av denne, tecknar avtal om serviceabonnemang med det nationella servicebolaget. Serviceabonnemangets närmare innebörd beslutas av styrelsen i den nationella föreningen och det nationella servicebolaget. Avtal om serviceabonnemang kan inte tecknas av medlem. 

Medlem som motarbetar organisationen Företagarnas ändamål, bryter mot stadgarna i den lokala föreningen eller beslut som omfattar medlemmen eller på annat sätt skadar Företagarna eller som försummar att betala stadgeenlig avgift eller, såvitt gäller enskild medlem, vars till någon del ledda eller ägda företag inte erlägger avtalad avgift för serviceabonnemang, kan uteslutas ur den lokala föreningen genom beslut av föreningens styrelse med 2/3 majoritet.

Medlemmen är därefter inte längre med i Företagarna. Beslut om uteslutning kan av den uteslutne överklagas till styrelsen för den nationella föreningen inom 30 dagar från det att den uteslutne fick del av beslutet. 

§4 ÅRSMÖTE OCH EXTRA MEDLEMSMÖTE

Årsmöte ska hållas före den 15 mars.

Extra medlemsmöte ska hållas om styrelsen finner sådant behövligt eller då minst 1/3 av antalet medlemmar eller revisor i Föreningen skriftligen begär detta för visst ändamål. Extra medlemsmöte får inte avgöra andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Kallelse till årsmöte och extra medlemsmöte ska ske skriftligen senast två (2) veckor före mötet med antingen e-post, fax eller brev.

Vid årsmötet och extra medlemsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Medlem äger inte ställa fullmakt för annan. 

Mötets beslut utgörs, om inte annat följer av föreningens stadgar, av den mening som har fått mer än hälften av angivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning. Beslut vid val sker genom acklamation eller, om någon röstberättigad så begär, genom sluten votering. Andra frågor än val avgörs genom acklamation eller, om någon röstberättigad så begär, genom votering. 

§5 MOTIONER FRÅN MEDLEMMAR

Medlem äger rätt att väcka motion till årsmöte. Motion skall tillställas styrelsen senas en (1) vecka före årsmötet.

§6 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, vice mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framliggande av styrelsens verksamahetsberättelse
 8. Framliggande av revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Behandling av till årsmötet inkomna ärenden och motioner
 12. Anmälan av styrelsens verksamhetsplan
 13. Fastställande av medlemsavgift enligt beslut på kongress i den nationella föreningen
 14. Fastställande av arvode till ordförande, vice ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt av den nationella föreningen antagna riktlinjer
 15. Val av styrelsens ordförande
 16. Val av styrelsens vice ordförande
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter
 18. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 19. Val av en eller två (2) revisorer och en revisorsuppleant
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud till kongress och årsmöte i den nationella föreningen samt till stämma i det regionala servicebolaget i vilket den lokala föreningen är delägare
 22. Annat ärende som ankommer på årsmötet enligt lag eller stadgarna
 23. Årsmötets avslutande

§7 STYRELSE

Föreningens styrelse har sitt säte i Kristianstad. 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och minst tre (3) ledamöter jämte erforderligt antal suppleanter. En majoritet av ledamöterna i styrelsen ska vara företagare eller före detta företagare.

Ordförande och vice ordförande samt suppleanterna väljs för tiden fram till dess nästa årsmöte hållits (ett års mandattid). Övriga ledamöter väljs för motsvarande tid eller förtiden fram till dess det andra årsmötet eller valet har hållits (två (2) års mandattid). Vid två (2) års mandattid ska vid varje årsmöte halva antalet övriga ledamöter väljas. Är antalet övriga styrelseledamöter udda, väljs en ytterligare ledamot vartannat år. 

Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas. Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som undertecknas eller justeras av ordföranden och den ledamot som styrelsen utser till det. Styrelseledamöterna har rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet. Protokollen skall förvaras på betryggande sätt. Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter eller suppleanter är närvarande. 

Beslut i ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredställande underlag för att avgöra ärendet. Om en styrelseledamot inte kan delta och det finns en suppleant som skall träda in i hans eller hennes ställe, skall suppleanten ges tillfälle till det. 

Som styrelsens beslut gäller, om inte annat följer av föreningens stadgar, den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslutet dock utgöra mer än en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter. 

Inom styrelsen skall utses ett särskilt fastighetsutskott bestående av minst två (2) styrelseledamöter, som skall handha förvaltningen av Föreningens fasta egendom. 

§8 VALBEREDNING

Föreningen ska ha en valberedning som består av minst tre (3) ledamöter, samtliga valda av årsmötet, som även utser sammankallande bland valberedningens ledamöter. Valberedningens ledamöter väljs för tiden intill de andra årsmötet som hålls efter valet. 

Ledamot av Föreningens styrelse kan inte väljas som ledamot i valberedningen.

§9 VERKSAMHETSPLAN OCH PROTOKOLL

Den lokala föreningens verksamhetsplan och protokoll från årsmötet och extra möte skall tillställas det regionala servicebolaget.

§10 VALBARHET

Valbar till förtroendeuppdrag inom den lokala föreningen är medlem som erlagt förfallna avgifter. Inom Företagarnas anställda medarbetare är ej valbar till förtroendeuppdrag.

§11 RÄKENSKAPER OCH REVISION

Minst en revisor med minst en suppleant väljs för tiden intill det andra årsmötet som hålls efter valet. 

Den lokala föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår och dess räkenskaper ska avlämnas till revisorerna senast fyra (4) veckor före årsmötet. Revisorerna ska senast två (2) veckor före årsmötet ha granskat räkenskaperna och styrelsens förvaltning samt avgivit sin revisionsberättelse till styrelsen. 

§12 SEKTIONEN FABRIKS- OCH HANTVERKSFÖRENINGEN

Sektionen Fabriks- och Hantverksföreningen Kristianstad, med verksamhet enligt §2 ovan, ska bestå av tre medlemmar, varav en samordnare som ingår i Föreningens styrelse. Sektionens medlemmar utses av nämnda styrelse.

Alla Föreningens medlemmar har rätt att delta i sektionen Fabriks- och Hantverksföreningens aktiviteter. 

§13 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar som beslutats av kongressen i den nationella föreningen skall, för införande i den lokala föreningens stadgar, antas vid årsmötet eller extra medlemsmöte i den lokala föreningen med enkel majoritet. 

För att den lokala föreningen skall kunna ändra dessa stadgar utan kongressbeslut förutsätt att ändringen först godkänns av styrelsen för den nationella föreningen och därefter beslutas av den lokala föreningen på två (2) på varandra följande medlemsmöten, varav den ena ska vara årsmöte. 

Den nationella föreningens kongress eller dess styrelse äger inte beslut om frågor som berör Föreningens ekonomi eller egendom.

§14 TILLGÅNGAR

Föreningens tillgångar utgör ett kultur- och traditionsarv. Styrelsen och enskilda medlemmar skall arbeta för att förvalta och bevara dem till efterkommande generationer. 

Styrelsen får inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan, till nackdel för Föreningen eller annan medlem. 

För beslut om avyttring av Föreningen tillhörig fast egendom erfordras 2/3 majoritet vid två (2) på varandra följande års- eller extra medlemsmöten med minst en (1) månads mellanrum. 

§15 UTTRÄDE ELLER UPPLÖSNING

För beslut om den lokala föreningens utträde ur den nationella föreningen eller upplösning erfordras 2/3 majoritet vid två (2) på varandra följande möten med minst sex (6) månaders mellanrum varav det ena ska vara årsmöte. 

Upplöses den lokala föreningen ska dess tillgångar efter det att skulderna betalats tillföras en stiftelse med ändamål att främja den enskilda företagsamheten inom Kristianstads kommun. 

I stiftelseurkunden ska anges att styrelsen ska utses av Kristianstads kommun bland företagare verksamma i kommunen. 

§16 TVISTER

Tvist mellan medlem och den lokala föreningen ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande.

Skiljeförfarandets säte skall vara Kristianstad.

Den lokala föreningen äger dock rätt att vid domstol utkräva förfallna avgifter. 

Till Företagarna Kristianstad

Stadgar Företagarna riks

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap