headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Leverantörskedjan: Vilka samarbetar du med?

Ett företags värdekedja involverar ofta många företag i många led.

 Den sträcker sig ofta från råvara och förädling till transport och produktutveckling. Det inkluderar även försäljning, lagring, användning och avfallshantering. Påverkan i leverantörs- och kundled är därför långt mycket mer omfattande än i det enskilda företaget.

Tänk på att påverkan är mycket större om du räknar hela vägen från första leverantör till slutanvändning.

Ansvarstagande i leverantörskedjan handlar om att tillsammans med leverantörerna se till att sociala och miljömässiga villkor uppfylls. Det är särskilt viktigt för företag med leverantörer i länder där nationella lagar och principer för de mänskliga rättigheterna, arbetsrätt, miljö och anti-korruption inte respekteras fullt ut.

Titta på hela värdekedjan

Ett viktigt första steg för alla företag är att inventera sin värdekedja och ta reda på var och hur produkter och tjänster produceras. Värdekedjan bakåt är leverantörskedjan. Ofta innehåller den flera steg och fler aktörer är inblandade. Det innebär risker och utmaningar såväl som möjligheter.

Med utgångspunkt i ert hållbarhetsarbete och era förutsättningar kan ni närma er era leverantörer och arbeta fram en kravprofil för sociala och miljömässiga villkor. Tillsammans med era leverantörer kan ni utveckla metoder för att förbättra villkoren och följa upp att uppförandekoden efterlevs.

CSR-kompassen

Vill du ha praktisk hjälp att komma igång med ansvarsfull leverantörsstyrning? CSR-kompassen är ett gratis online-verktyg framtaget för att hjälpa företag små och mellanstora företag med ansvarstagande i värdekedjan. CSR-kompassen innehåller en process i sex olika faser baserat på både nationella och internationella riktlinjer. Upphandlingsmyndigheten ansvarar för CSR-kompassen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap