headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 2016

Läs resultatet från Småföretagsbarometern 2016: Högkonjunktur för småföretagen som ser ljust på framtiden.

Resultat 2016: Högkonjunktur för småföretagen som ser ljust på framtiden

Förväntningarna inför kommande år pekar på en fortsatt tillväxt även om konjunkturen mattas av något. Samtidigt som sju av tio småföretag ser goda möjligheter att växa finns det en rad tillväxthinder. Det visar Småföretagsbarometern 2016.

Årets Småföretagsbarometer visar att småföretagen ser positivt på framtiden. Men det finns också en rad utmaningar och tillväxthinder som försvårar småföretagens tillväxt och jobbskapande.

Det är mycket glädjande att småföretagarna två år i rad ser ljust på framtiden. Men vi ser också att konjunkturen har börjat att mattas av och att småföretagarna upplever en rad tillväxthinder vilket oroar mig mycket, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Positiv sysselsättningstrend

Sysselsättningen har ökat under fjolåret och trenden är fortsatt positiv. Så många som var fjärde företagare har ökat sysselsättningen medan endast var tionde företag har dragit ned på personalen.

– Det är positivt att många företagare anställer. Men det finns också en oro kring politiken bland många företag. Begränsade vinstuttag, förändringar i RUT och ROT är exempel på politiska frågor som kraftigt ändrar spelreglerna och skapar osäkerhet bland företagen, säger Fredrik Jutnäs, företagsekonom för Swedbank och sparbankerna.

Kompetensbrist hinder

Orderingången för landets småföretag har utvecklats positivt både i tillverkningsindustrin och tjänstesektorn och trenden ser ut att fortsätta, om än i något lägre tillväxttakt. Nära fyra av tio företag har tackat nej till order under det senaste året. Enligt Småföretagsbarometern beror det till största delen på kapacitetsbrist och svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

– Att hitta rätt kompetens är avgörande för ett litet företag om det ska utvecklas och växa. Det är viktigt att underlätta matchning av jobbsökande och företag. Utbildningssystemets utformning samt landsbygdsföretagens tillgänglighet till större arbetsmarknadsregioner är avgörande i dessa avseenden, säger Günther Mårder, vd Företagarna.

Tror på ökad omsättningstillväxt

Omsättningen fortsätter att växa. Totalt sett tror hälften av företagen i riket på en ökad omsättningstillväxt de kommande tolv månaderna medan endast var tionde företag förväntar sig en minskning.

– Både omsättning och småföretagens lönsamhet ökar. Det ger förutsättningar för att investera och växa, vilket är bra. Däremot jag kan konstatera från andra undersökningar vi gjort att många företagare inte skyddat sig för de gap som uppstår i trygghetssystemen när man gått från anställd till företagare och det är problematiskt, säger Fredrik Jutnäs.

Minska kostnaden för att anställa

Små företag vill växa och sju av tio företagare ser goda möjligheter till att expandera verksamheten. Samtidigt finns betydande tillväxthinder. Det gäller både attityder till företagande och vinst, samt konkreta hinder som kostnaden att anställa och möjligheten att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

– Den samlade kostnaden för att anställa måste minska och detta bör ske genom sänkta arbetsgivaravgifter. Genom att införa ett arbetsgivaravdrag kan arbetsgivar- avgiften sänkas generellt för mindre företag som vill anställa. Menar regeringen allvar med att ha en aktiv näringspolitik måste de ta det här på allvar, säger Günther Mårder

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap