headphones newspaper video-player
Företagarnas jurist Kristina Berglund. Foto: Oskar Omne.

Nya regler för kameraövervakning

13 feb 2019
Kameraövervakning på firman har blivit enklare – men också svårare. Företagarnas jurist Kristina Berglund vet mer.

Sedan 1 augusti 2018 gäller nya regler avseende kamerabevakning. Till skillnad från tidigare är det bara myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse som fortfarande behöver tillstånd för att övervaka lokaler där allmänheten har tillträde.

Trots att det inte längre finns någon anmälningsplikt eller tillstånd för att montera en kamera för att övervaka till exempel en lokal så ställer lagen krav på upplysning och tystnadsplikt. Det innebär att om du väljer att montera upp en kamera i din verksamhet så måste du tydligt informera om att du kameraövervakar området, till exempel genom skyltar. Om du också spelar in ljud ska berörda personer informeras även om det. Tänk på att inspelning av ljud ses som mer integritetskänsligt.

Vid kameraövervakning måste du även ta hänsyn till GDPR:s regler om dataskydd för personuppgifter eftersom det räknas som insamling av personuppgifter när personer kan identifieras. Fundera över syftet med övervakningen, vilken grund du har för laglig behandling av personuppgifter, uppgiftsminimering, lagringstid, säkerhetsfrågor, rättigheter för enskilda och eventuell överföring av uppgifter utanför EU/EES. Allt detta ska du dokumentera i företagets register över behandlingar av personuppgifter.

Du behöver också göra en bedömning av om kamerabevakningen är så riskfylld för de bevakades fri- och rättigheter att företaget behöver göra en konsekvensbedömning. Det kan bli aktuellt om de som bevakas till exempel är sårbara för att de är i beroendeställning eller i underläge, som anställda, barn eller patienter. Du hittar utförligare information om när konsekvensbedömning behövs på Datainspektionens hemsida.

Utöver den direkta informationen om själva övervakningen ska du också informera de personer som kan bli berörda av övervakningen om hur du behandlar deras personuppgifter. Det kan ske genom att du till exempel, i samband med annan information till kunder, även tar in information om hur företaget behandlar personuppgifter.

Ibland får vi på Företagarnas juridiska rådgivning frågor om man som arbetsgivare har rätt att sätta upp kameror över till exempel ett lager, där främst anställda kommer att omfattas av övervakningen. Utöver att arbetsgivaren behöver följa GDPR ska arbetsgivaren även MBL-förhandla övervakningen med facket. Du ska också som arbetsgivare fundera på ändamålet, vill man övervaka för att till exempel förhindra att brott begås? Kan du möjligtvis förhindra detta genom ett annat tillvägagångssätt som inte inkräktar lika mycket på de anställdas personliga integritet? Det är alltså viktigt att väga ingreppet i de anställdas personliga integritet mot syftet till att man vill övervaka ett område där anställda vistas.

Ditt företag vill förmodligen skydda den personliga integriteten för de som kamerabevakas. Om företaget åsidosätter GDPR riskerar ditt företag skadestånd, vilket du vill undvika.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD