headphones newspaper video-player
Tomas Tobé och Alice Bah Kuhnke debatterar inför EU-valet. Foto: Oskar Omne och Fredrik Hjerling.

Duellen: Så vill toppkandidaterna förbättra företagsklimatet

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet. 20 nya ledamöter ska väljas att representera Sverige under de kommande fem åren. Vi frågade två av toppkandidaterna – moderaten Tomas Tobé och miljöpartisten Alice Bah Kuhnke – vad EU betyder för svenskt företagande och vad som kan bli bättre.

Varför är EU-valet viktigt för mig som småföretagare?

Tomas Tobé (M): Därför att det är viktigt att kämpa för goda villkor för företagande och entreprenörskap i Europaparlamentet. Konkret handlar det om mindre byråkrati, bättre handelsmöjligheter och att bekämpa införande av EU-skatter.

Alice Bah Kuhnke (MP): Exporten är viktig för de flesta svenska företag, antingen direkt eller indirekt för underleverantörer till svenska exportföretag. Ungefär 70 procent av svensk export går till Europa: Det mesta av detta går till EU eller EES-länder.

Vad har EU åstadkommit som har bidragit till att göra tillvaron bättre för alla som driver företag?

Alice: EU spelar en mycket viktig roll för fred och demokrati, och därmed för stabilitet i Europa och världen. EU har också skapat förutsättningar för frihandel och gemensamma regler som gäller på hela den europeiska marknaden. Även regleringar som kan vara krångliga för företag som exempelvis EU:s dataskyddsförordning är i längden positiva eftersom de innebär enhetliga regler i alla EU-länder. Det är bra för småföretag som vill sälja till större företag eller som behöver köpa tjänster av andra företag eftersom det blir lättare att veta vad som gäller och att garantera kvalitet i flera led.  Jämställdhet och fler kvinnor i arbete bedöms ha stor potential att bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk utveckling. Forskning visar att en jämställd arbetsmarknad skulle kunna öka EU:s BNP med 27 procent. I dag är var tredje kvinna inom EU utan jobb. Exempel på förändringar för ökad jämställdhet som EU drivit igenom är lagstiftning som gör det olagligt att säga upp en kvinna för att hon blir gravid. Att ha samma regelverk ger dessutom mer rättvis konkurrens och gör det lättare för en svensk företagare att etablera sig utomlands.

Tomas: Framförallt har EU öppnat upp bättre möjligheter för handel inom Europa. Och genom frihandelsavtal med övriga världen. När EU kan tala med en enad röst får Europa större tyngd än vad medlemsländerna har var för sig –  i synnerhet i små länder som Sverige. Därmed kan vi påverka övriga världen att gå i en mer frihandelsvänlig riktning.

På vilket sätt vill du förbättra för Sveriges småföretagare om du blir vald till EU-parlamentariker?

Tomas: Jag är själv småföretagare i grunden och förstår därför vad som behövs. Fyra av fem nya jobb skapas av småföretag. Jag står för att minska regelkrångel, riva handelshinder och mer marknadsekonomi.

Alice: Jag vill fortsätta med att stärka jämställdhet och rättssäkerhet i hela Europa.  Det ger förutsättningar för en stark ekonomi inom EU och ökar möjligheterna för företag och företagare.

Inom vilka områden tycker du att EU-samarbetet bör fördjupas ytterligare?

Alice: Inom områdena miljö och mänskliga rättigheter.

Tomas: Jag vill ha ökad avreglering av den inre marknaden och fokusera mer på tillväxt och entreprenörskap. Dessutom vill jag stoppa den fria rörligheten för kriminella och få på plats en gemensam invandringspolitik som är både mer kontrollerad och rättvis mellan länderna. EU behöver också ha en ambitiös klimatpolitik och i det ingår mer kärnkraft.  

Det finns starka röster i Bryssel om att göra den så kallade sociala pelaren, med principer om minimilön och arbetstid, till lag för hela unionen. Hur tycker du att Sverige ska förhålla sig till detta?

Tomas: Sverige ska säga nej. EU ska ägna sig åt frågor som länder inte klarar att hantera enskilt, exempelvis klimat- och invandringspolitik. Vi behöver inte mer europeisk reglering av svensk arbetsmarknad.

Alice: Många av de frågor som ingår i den så kallade sociala pelaren är viktiga för Miljöpartiet och vi vill att EU ska driva dessa starkare i alla medlemsländer. Det finns många olika sätt att driva och påverka utvecklingen, och som en grundprincip anser vi att beslut bör fattas så nära medborgaren som möjligt, men vi har inga förslag på ny lagstiftning på unionsnivå gällande minimilön eller arbetstid.

”Ödesfrågorna är klimatet och mänskliga  rättigheter.”

Finns det någon eller några frågor som du inte tycker att EU bör besluta om? 

Tomas: Skatte- och välfärdspolitiken ska beslutas om i Sverige. Detsamma gäller rovdjurspolitiken. Alice Bah Kuhnke avböjer att svara.

Text: Susanne Lindgren.

Fakta om EU-kandidaterna:

Namn: Tomas Tobé
Parti: Moderaterna.
Erfarenhet av eget företagande: Egenföretagare innan jag blev invald i riksdagen.
Kandiderar till: Europaparlamentet.
Viktigaste EU-valfrågan: Stoppa den fria rörligheten för kriminella.

Namn: Alice Bah Kuhnke
Parti: Miljöpartiet de gröna.
Erfarenhet av eget företagande: Ingen.
Kandiderar till: Europaparlamentet.
Viktigaste valfrågan: Ödesfrågorna är klimatet och mänskliga rättigheter.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD