headphones newspaper video-player

Kallelse till årsmöte för Företagarna Landskrona

9 mar 2021, 18:00
Plats: Hotel Chaplin - kan även ställas om till att ske digitalt
Välkommen till årsmöte för Företagarna Landskrona. På Hotel Chaplin är vi i en stor lokal där vi lätt kan hålla avstånd. 

Årsmötet är endast öppet för medlemmar i år utan inbjudna gäster. Obligatorisk anmälan till årsmötet gäller. Senast den 26/2-2021 vill vi ha din anmälan.

Dag: 2021-03-09
Tid: 18.00-
Plats: Hotel Chaplin - kan även ställas om till att ske digitalt 

Hotell och konferensanläggningar regleras av smittskyddslagen. Det innebär att företag, föreningar och andra privata sammanslutningar precis som tidigare får mötas i slutna sällskap på hotell och konferensanläggningar med fler än åtta deltagare.

Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

Om du är intresserad av styrelsearbete och vill nominera dig själv eller någon annan till styrelsen så kontakta valberedningen.

Ronny Ahrling på telefon 070-33 73 836 eller via mail till ahrling@telia.com

Varmt välkommen!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Företagarna Landskrona

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 6. Godkännande av dagordning
 7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Presentation av resultat- och balansräkning
 9. Presentation av revisorernas berättelse
 10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Behandling av och beslut om motioner från medlemmar
 13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
 14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och kongressens beslut om medlemsavgift
 15. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
 16. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid
 18. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 19. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå avprotokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
 20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid
 21. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 22. Val av ombud och ersättare till nationella föreningens årsmöte 26 maj
 23. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget alternativt till Företagarna Föreningsbolag AB
 24. Annat ärende som ankommer på årsmötet
 25. Årsmötets avslutande