headphones newspaper video-player

Digital bolagsstämma 2021

6 maj 2021, 10:00-12:00
Plats: Via Zoom
Syd
I dessa tider får vi träffas digitalt och den 6 maj är du inbjuden till Företagarna Region Syds Bolagsstämma 2021.

Information om vilka som har rätt att delta i stämman
Varje lokal förening har en röst och det nationella servicebolaget har en röst på bolagstämma i det regionala servicebolaget.

Dag: 2021-05-06
Tid: 10:00-12:00
Plats: Online . Länk skickas till de som anmäler sig.
Anmälan: Anmäl dig till bolagsstämman senast den 2020-05-03. Anmäl dig via formuläret på hemsidan. Årsmöteshandlingar skickas digitalt efter anmälan.

Efter Stämman bjuds alla in till ett ägarsamråd. 

Dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter och, i förekommande fall, revisorer
 9. Fastställande av arvode åt styrelsens ledamöter och eventuella revisionsarvoden
 10. Val av ordförande för styrelsen
 11. Val av vice ordförande för styrelsen
 12. Val av övriga styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter
 13. I förekommande fall, val av en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett eller två registrerade revisionsbolag
 14. Val av valberedning
 15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.