headphones newspaper video-player

Årsmöte samt utdelning av gesäll- och mästarbrev

12 mar 2019, 19:00-21:00
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR FÖRETAGARNA LANDSKRONA 2019.

Varmt välkomna att delta på vårt årsmöte 2019. 

Anmäl dig till höger, nedan hittar du dagordningen:

Dag:                                     2019-03- 12

Tid:                                       Kl. 19.00                                                 

Plats:                                   Hotel Chaplin

 

Förslag till dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
6. Godkännande av dagordning
7. Godkännande av Normalstadgar för lokalföreningar antagna av kongressen 2018 samt extrakongressen 2019*
8. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Presentation av resultat- och balansräkning
10. Presentation av revisorernas berättelse
11. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Behandling av och beslut om motioner
14. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
15. Presentation av styrelsens verksamhetsplan
16. Beslut om nästa års avgift/-er för medlemmar*
Presentation av kongressens beslut om medlemsavgift
17. 
Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
18. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
19. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid
20. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
21. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå av protokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
22. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid
23. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
24. Val av ombud och ersättare till årsmötet i den nationella föreningen 23 maj (Digitalt möte)
25. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget eller till Företagarna Regionbolag AB
26. Annat ärende som ankommer på årsmötet
27.Årsmötets avslutande

Anmäl dig till årsmötet senast den 2019-03 -03 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD