headphones newspaper video-player

Kallelse till årsmöte för Företagarna Öresund

28 feb 2019, 18:00-21:00
Plats: Staffanstorps Gästis, Stationsvägen 2, 245 32
Syd
Välkommen till årsmöte för Företagarna Öresund. Mingla med andra medlemmar, ta del av information från vår föreningscoach Helén Forssander och träffa din styrelse.

Kallelse till Årsmöte i Företagarna Öresund. Vi önskar först och främst våra medlemmar en god fortsättning på det nya året och kallar härmed till Årsmöte.

Dag: 2019-02-28

Tid: 18:00 - 21:00

Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

Förslag till dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande och sekreterare
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
6. Godkännande av dagordning
7. Godkännande av Normalstadgar för lokalföreningar antagna av kongressen 2018 samt extrakongressen 2019*
8. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Presentation av resultat- och balansräkning 
10. Presentation av revisorernas berättelse 
11. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
13. Behandling av och beslut om motioner
14. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
15. Presentation av styrelsens verksamhetsplan 
16. Beslut om nästa års avgift/-er för medlemmar*
Presentation av kongressens beslut om medlemsavgift 
17. 
Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
18. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande 
19. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid 
20. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter 
21. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå av protokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
22. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid 
23. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
24. Val av ombud och ersättare till årsmötet i den nationella föreningen 23 maj (Digitalt möte)
25. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget eller till Företagarna Regionbolaget AB
26. Annat ärende som ankommer på årsmötet 
27.Årsmötets avslutande

Anmäl dig till höger innan den 22 februari då vi intar en gemensam middag efter mötet. 

Varmt välkommen!

Rolf Östinge

Ordförande Företagarna 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD