headphones newspaper video-player

Kallelse till årsmöte för Företagarna Kiruna + extra medlemsmöte

16 mar 2021, 17:00-18:30
Plats: TEAMS
Välkommen till årsmöte för Företagarna Kiruna.

Kom och mingla digitalt med andra medlemmar och ställ frågor till styrelsen 

Dag: 2021-03-16 

Tid: 17.00- 18.30  (extra medlemsmöte startar 16:15) 

Plats: TEAMS (länk skickas ut vid anmälan) 

Anmälan  senast 10:e mars till maria.olsson@tagakonsult.se   

Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

Motioner
Som medlem har du rätt att väcka motioner till årsmötet. De mejlas till maria.olsson@tagakonsult.se  senast den 1:a mars. 

Varmt välkommen!

Johan Stålnacke

Orförande Företagarna Kiruna 

   

Handlingar (finns tillgänliga 2 veckor innan mötet)

Förslag till dagordning extra medlemsmöte: 

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av justerare
 • 3 Godkännande av dagordning
 • 4 Val av lekmannarevisor då krav på auktoriserad revisor inte längre är ett krav.
 • 5 Mötets avslutande

Förslag till dagordning Årsmöte 

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 6. Godkännande av dagordning
 7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Presentation av resultat- och balansräkning
 9. Presentation av revisorernas berättelse
 10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Behandling av och beslut om motioner från medlemmar
 13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
 14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och kongressens beslut om medlemsavgift
 15. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
 16. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid
 18. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 19. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå avprotokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
 20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid
 21. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 22. Val av ombud och ersättare till nationella föreningens årsmöte 28 maj
 23. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget alternativt till Företagarna Föreningsbolag AB
 24. Annat ärende som ankommer på årsmötet
 25. Årsmötets avslutande