headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Kallelse till årsmöte för Företagarna Norra Västmanland

20 feb 2020, 17:30-21:00
Plats: Fagersta Bowlinghall, Risbrovägen 2
Välkommen till årsmöte för Företagarna Norra Västmanland! Mingla med andra medlemmar, ta del av god mat och träffa din styrelse. För den som är intresserad kommer vi även att spela bowling innan!

Kom och mingla med andra medlemmar, ställ frågor till styrelsen och var med och bestäm om hur föreningen ska agera framöver!

Dag: 2020-02-20

Tid: Mellan 17:30-18:30 är det bowling på agendan! Följ gärna med!

Plats: Fagersta Bowlinghall, Risbrovägen 2

Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

Motioner

Som medlem har du rätt att väcka motioner till årsmötet. De mejlas till nv@foretagarna.se senast den 20 januari. (Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet)

Varmt välkommen!

Deborah Sundell
Ordförande Företagarna Norra Västmanland                            

Handlingar

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 6. Godkännande av dagordning
 7. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Presentation av resultat- och balansräkning
 9. Presentation av revisorernas berättelse
 10. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Behandling av och beslut om motioner från medlemmar
 13. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
 14. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och kongressens beslut om medlemsavgift
 15. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
 16. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
 17. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid
 18. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 19. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå av protokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
 20. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid
 21. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 22. Val av ombud och ersättare till kongressen 28–29 maj
 23. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget alternativt till Företagarna Föreningsbolag AB
 24. Annat ärende som ankommer på årsmötet
 25. Årsmötets avslutande
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap