headphones newspaper video-player

Dialog mellan företagare och politiker i Ockelbo kommun

Så är det dags för den efterfrågade fortsättningen på paneldebatten mellan företagare och politiker!
Denna gång så kommer det att vara en dialog istället för en paneldebatt och vi företagare kommer primärt att ha ordet.
 

Vi håller till i Mobygården i Mo (här finns karta) och vi bjuder på kaffe/te/vatten och smörgåstårta.

Vi kommer att återuppta en del av de frågeställningar som var under föregående paneldebatt, se nedan,  samt komplettera med nya och har ni ytterligare frågor som ni vill ska tas upp meddelar ni oss antingen via e-post till ockelbo@foretagarna.se eller ring Susanne Engström på 072-545 73 11.


Dialogen kommer att även denna gång att modereras av vår (företagarna Gävleborgs) regionchef Eva Cooper.

När
Onsdagen den 11 september kl 18.30 - 20.30 på Mobygården i Mo.

Anmälan
Sker till oss via e-post till ockelbo@foretagarna.se senast fredagen den 6 september. Då vi bjuder på förtäring behöver vi veta om ni har allergier eller dylikt.

Varmt välkomna!
Styrelsen Företagarna Ockelbo
 
Frågeunderlag till paneldebatten i februari
 

- I Ockelbos ”VISION 2030” beskrivs att ”Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet” vidare att ”Vi utvecklar "det gröna samhället", från boende och mat till företagande och resursanvändning”. På vilket sätt kan Ockelbos politiker underlätta för fler ”gröna företag” dvs. livsmedelsproducenter att utvecklas eller startas i kommunen?

- Den nationella livsmedelsstrategin beskriver att kommunen har det yttersta ansvaret för att upprätthålla 3 månaders livsmedelsförsörjning i händelse av kris. Hur säkerställer ni att Ockelbo kommun klarar detta? Hur ser ni att lokala producenter kan hjälpa till i detta fall? Är ni beredda på att det kan behövas satsas på lokala aktörer för att detta skall kunna infrias? *

Efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som slog fast att Vellinge kommun får införa ett lokalt tiggeriförbud är det också fritt fram för andra kommuner att följa Vellinges exempel.

- Är det aktuellt för Ockelbo?

 ------------------------------

I Ockelbo står småföretagen för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna. 34 % av skatteintäkterna i Ockelbo som kommer från de små och medelstora företagen och deras anställda vilket årligen för 81 miljoner kronor i kommunala skatteintäkter. Men för att det fortsatt ska snurra på bra i de här företagen krävs det att man jobbar mer aktivt för att säkra företagens framtida behov av kompetensförsörjning.

- Hur arbetar ni med t ex samverkan i skolan i dag? Hur skulle ni vilja att samverkan fungerade?

 ------------------------------

Den digitala infrastrukturen behöver fortsätt utvecklas för att bredbandssatsningar ska nå ut till hela Sverige, särskilt på glesbygden. I de delar av Ockelbo där den grundläggande digitala infrastrukturen saknas eller är otillräcklig är tillgängligheten till grundläggande betaltjänster oftast dålig, både vad gäller kontanter och digitala alternativ.

- Hur ser ni på utbyggnaden av bredband i Ockelbo kommun?

 ------------------------------

Våra medlemmar ser stora utmaningar i allt regelkrångel som står i vägen för företagare. Enligt Tillväxtverket ökar företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler med ca 1,2 miljarder kronor om året. Inget tyder idag på att reglerna blir färre. Tvärtom tycks regelbördan för företag öka. Företagare lägger i snitt lägger ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter

- Hur kan man minska på regelkrånglet i Ockelbo för att företagsklimatet ska blir bättre?

 ------------------------------

Riksdagen har antagit en nationell livsmedelsstrategi som har som övergripande mål att den svenska livsmedelsproduktionen skall ökas intill år 2030. I den regionala livsmedelsstrategin för Gävleborg vill Länsstyrelsen att det ska produceras mer svensk mat i länet, produktiv jordbruksmark skall värnas för att vi skall kunna klara målen för nationell beredskap samt skapa ökad sysselsättning på landsbygden. Det nationella målet till år 2030 är 50% värdeökning på producerade livsmedel och en 10% ökad sysselsättning inom livsmedelssektorn. Idag är nästan varannan tugga av vår mat importerad men fler vill köpa svenskt och lokalproducerat. För att kunna möta den efterfrågan krävs konkurrenskraftiga villkor så att Ockelbos företagare kan nå lönsamhet. Därför är det så viktigt med en lokal strategi eller policy som stärker och skapar tillväxt i den lokala livsmedelsproduktion.

Häromåret gav polis och kommun ett medborgarlöfte om att arbeta för bättre trafiksäkerhet, särskilt i centrum. Det handlar också om att minska fortkörning, olovlig körning och rattfylleri i centrum och i byarna. Hur kontrollerar vi att lagar och regler efterlevs i Ockelbo? Som ett exempel är det förbjuden infart vid ingången till ICA Ugglebo. Men det finns tendenser till att man kör som alltid gjort och struntar i reglerna.

- Vad vill ni göra för att trafiksäkerheten ska öka och att regler är regler, även i Ockelbo?

 ------------------------------


Apropå att Ockelbo prioriterar det gröna, eller t o m utvecklar det gröna samhället som det står i visionen. Vi ska prata kollektivtrafik. I dag är det svårt att både röra sig inom kommunen, och från och till kommunen på andra sätt än med bil. Under många år har man från turismnäringen även ställt frågan till kommunen om att hjälpa till med att ta fram någon form av lösning när det gäller att transportera turister till/mellan de olika turistmålen inom kommunen.

- Hur vill ni verka för fler alternativ till bilen?

 ------------------------------


Stat, kommun och landsting köper varor, tjänster och byggentreprenader för över 600 miljarder kronor årligen – vilket motsvarar ungefär 1/5 av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). För att offentlig sektor ska kunna göra goda inköp för våra gemensamma skattepengar är det viktigt att få in tillräckligt många anbud från intresserade företag. I en rapport från Företagarna häromåret visade det sig att 27 % av småföretagen deltar i offentlig upphandling men 75 % av småföretagare som inte deltagit i offentlig upphandling kan tänkas sig att göra det. Men betungande administration sätter käppar i hjulet för företagens medverkande. Ockelbo kommun sköter sina upphandlingar genom Inköp Gävleborg, en organisation som är under förändring efter att Gävle kommun beslutat sig för att lämna samarbetet. Det första alternativet innebär nätverkssamarbete kring upphandling i södra Norrland. Det andra alternativet bygger på att Inköp Gävleborg finns kvar som organisation, men i bantad form.

- Hur ska ni få upphandlingsprocessen att fungera så att den driver innovation, ökar anbuden och i allmänhet bidrar till att Ockelbo blir en plats att växa?

 ------------------------------

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap