headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Dialog mellan företagare, politiker och tjänstemän i Ockelbo kommun

Kom till Mobygården och diskutera vad vi företagare, våra politiker och tjänstemän ska göra för att företagsklimatet i Ockelbo kommun ska bli än bättre!
Vad finns det för planer framöver? Hur kan företagare, politiker och tjänstemän samverka? Finns det något som har glömts bort? Säg till så tar vi upp detta under dialogen.
 

Vi håller till i Mobygården i Mo (här finns karta) och vi bjuder på smörgåstårta.

Vi kommer att återuppta en del av de frågeställningar som var under den paneldebatt som vi höll i våras, se nedan,  samt komplettera med nya. Det är helt ok att under dialogen spontant ta upp frågor för diskussion. Vill ni att vi tar upp någon fråga åt er så meddelar ni oss antingen via e-post till ockelbo@foretagarna.se eller ring Susanne Engström på 072-545 73 11.


Dialogen kommer att även denna gång att modereras Eva Cooper, regionchef Företagarna Gävleborg och Dalarna.

När
Onsdagen den 13 november kl 18.30 - 20.30 på Mobygården i Mo.
 
För vem
För företagare (medlemmar som ickemedlemmar i Företagarna Ockelbo), politiker och tjänstemän verksamma i Ockelbo kommun.

Anmälan
Sker till oss via e-post till ockelbo@foretagarna.se eller via telefon till Susanne Engström, 072-545 73 11senast fredagen den 8 november. Då vi bjuder på förtäring behöver vi veta om ni har allergier eller dylikt.

Varmt välkomna!
Styrelsen Företagarna Ockelbo
 

Frågeunderlag

Status på cykel- och gångplanen
Våren 2018 var tydligen en cykel- och gångplan för Ockelbo kommun ute på samråd.
- Vi vill få veta vad statusen är på den planen och hur tidsplanen ser ut för föreslagna åtgärder.
 
 ------------------------------
 
Hur stor är möjligheten generellt för politiker i Ockelbo att genomföra önskade åtgärder?
Hur begränsas möjligheterna av region, stat och lokala tjänstemän? Går det att påverka utrymmet och i så fall hur?
 
Jag bor själv i utkanten av Ockelbo eller snarare vid Ockelbos österport, Vansbron. Vi tyckte det var i senaste laget när vi för två år sen skrev avtal med IP Only, i förhoppning att äntligen få fiber draget till fastigheten. Ingentinghar ännu hänt från IP Onlys sida men vi kan ändå inte veta om de plötsligt dyker upp och sätter igång. Om inte annat i det fall vi tecknar avtal med annat företag. De senaste månaderna har ett annat företag, Stadsnätsbolaget, nasat runt i bygden och uppviglat boende mot varandra. Det är långt ifrån seriöst att vi som enskilda kommuninnevånare ska behöva hantera detta
 
 ------------------------------
 
Polisiär närvaro för minskad kriminalitet och ökad trygghet
Brott mot företagare samt invånare har ökat i Ockelbo kommun och nu efterfrågas en polisiär närvaro. Vi behöver patrullerande poliser.
- Hur har det gått med det omtag kring det brottsförebyggande arbetet som det skrevs om 2016?
 
 ------------------------------
 
Handlingsplan för livsmedelsstrategi
Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg har gemensamt tagit fram Gävleborgs handlingsplan för Sveriges Livsmedelsstrategi 2018 - 2030.
 
Mål 5; I handlingsplanens målsättning nr 5 beskrivs att det ska finnas förutsättningar att driva företag eller näringsverksamhet i hela länet. Kommunen skall uppmuntra till samverkan mellan olika lokala aktörer samt investera i servicepunkter.
- Hur är detta arbete tänkt att genomföras i Ockelbo kommun?
 
Mål 12; Enligt den regionala livsmedelsstrategin är det viktigt att politiker, myndighetspersoner, konsumenter och marknadens aktörer har kunskap om livsmedelsproduktionens betydelse för en hållbar tillväxt i Gävleborgs Län.
- Vad gör Ockelbo Kommun för att öka kunskapen hos sin egen personal och konsumenter eller hos kommunens invånare?
 
Den nationella livsmedelsstrategin beskriver att kommunen har det yttersta ansvaret för att upprätthålla 3 månaders livsmedelsförsörjning i händelse av kris.
- Hur säkerställer ni att Ockelbo kommun klarar detta?

Länsstyrelsen skriver i den regionala livsmedelsstrategin att samordning skall ske och nav skall upprättas för att underlätta produktion och distribution av livsmedel.
- I vilket forum skall samordning av livsmedelsstrategins målsättningar ske i Ockelbo?
 
Uppskatta och synliggör befintliga företagare mer
Man upplever att kommunens fokus ligger på nyetablerade/nyinflyttade företag i kommunen samt att de företag som har funnits i kommunen under flera år glöms bort. En önskan är att fler befintliga företag synliggörs.
 
 ------------------------------

Hjälp vid generationsskifte
- Hur är möjligheterna att få hjälp då det är dags för generationsskifte för ett företag i Ockelbo kommun?
 
 ------------------------------
 
Kompetensbrist-/försörjning
- Behov av att anställa, svårt att hitta folk. Hur kan vi samverka för att tillgodose efterfrågan?
 
 ------------------------------
 
Hur kan vi samverka bättre för att företagsklimatet i Ockelbo kommun ska bli än bättre?
- Denna fråga är till oss alla.
 
 ------------------------------
 

Tidigare frågeunderlag till paneldebatten i februari

- I Ockelbos ”VISION 2030” beskrivs att ”Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet” vidare att ”Vi utvecklar "det gröna samhället", från boende och mat till företagande och resursanvändning”. På vilket sätt kan Ockelbos politiker underlätta för fler ”gröna företag” dvs. livsmedelsproducenter att utvecklas eller startas i kommunen?

- Den nationella livsmedelsstrategin beskriver att kommunen har det yttersta ansvaret för att upprätthålla 3 månaders livsmedelsförsörjning i händelse av kris. Hur säkerställer ni att Ockelbo kommun klarar detta? Hur ser ni att lokala producenter kan hjälpa till i detta fall? Är ni beredda på att det kan behövas satsas på lokala aktörer för att detta skall kunna infrias? *

Efter en dom från Högsta förvaltningsdomstolen som slog fast att Vellinge kommun får införa ett lokalt tiggeriförbud är det också fritt fram för andra kommuner att följa Vellinges exempel.

- Är det aktuellt för Ockelbo?

 ------------------------------

I Ockelbo står småföretagen för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna. 34 % av skatteintäkterna i Ockelbo som kommer från de små och medelstora företagen och deras anställda vilket årligen för 81 miljoner kronor i kommunala skatteintäkter. Men för att det fortsatt ska snurra på bra i de här företagen krävs det att man jobbar mer aktivt för att säkra företagens framtida behov av kompetensförsörjning.

- Hur arbetar ni med t ex samverkan i skolan i dag? Hur skulle ni vilja att samverkan fungerade?

 ------------------------------

Den digitala infrastrukturen behöver fortsätt utvecklas för att bredbandssatsningar ska nå ut till hela Sverige, särskilt på glesbygden. I de delar av Ockelbo där den grundläggande digitala infrastrukturen saknas eller är otillräcklig är tillgängligheten till grundläggande betaltjänster oftast dålig, både vad gäller kontanter och digitala alternativ.

- Hur ser ni på utbyggnaden av bredband i Ockelbo kommun?

 ------------------------------

Våra medlemmar ser stora utmaningar i allt regelkrångel som står i vägen för företagare. Enligt Tillväxtverket ökar företagens kostnader för att efterleva och administrera lagar och regler med ca 1,2 miljarder kronor om året. Inget tyder idag på att reglerna blir färre. Tvärtom tycks regelbördan för företag öka. Företagare lägger i snitt lägger ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter

- Hur kan man minska på regelkrånglet i Ockelbo för att företagsklimatet ska blir bättre?

 ------------------------------

Riksdagen har antagit en nationell livsmedelsstrategi som har som övergripande mål att den svenska livsmedelsproduktionen skall ökas intill år 2030. I den regionala livsmedelsstrategin för Gävleborg vill Länsstyrelsen att det ska produceras mer svensk mat i länet, produktiv jordbruksmark skall värnas för att vi skall kunna klara målen för nationell beredskap samt skapa ökad sysselsättning på landsbygden. Det nationella målet till år 2030 är 50% värdeökning på producerade livsmedel och en 10% ökad sysselsättning inom livsmedelssektorn. Idag är nästan varannan tugga av vår mat importerad men fler vill köpa svenskt och lokalproducerat. För att kunna möta den efterfrågan krävs konkurrenskraftiga villkor så att Ockelbos företagare kan nå lönsamhet. Därför är det så viktigt med en lokal strategi eller policy som stärker och skapar tillväxt i den lokala livsmedelsproduktion.

Häromåret gav polis och kommun ett medborgarlöfte om att arbeta för bättre trafiksäkerhet, särskilt i centrum. Det handlar också om att minska fortkörning, olovlig körning och rattfylleri i centrum och i byarna. Hur kontrollerar vi att lagar och regler efterlevs i Ockelbo? Som ett exempel är det förbjuden infart vid ingången till ICA Ugglebo. Men det finns tendenser till att man kör som alltid gjort och struntar i reglerna.

- Vad vill ni göra för att trafiksäkerheten ska öka och att regler är regler, även i Ockelbo?

 ------------------------------


Apropå att Ockelbo prioriterar det gröna, eller t o m utvecklar det gröna samhället som det står i visionen. Vi ska prata kollektivtrafik. I dag är det svårt att både röra sig inom kommunen, och från och till kommunen på andra sätt än med bil. Under många år har man från turismnäringen även ställt frågan till kommunen om att hjälpa till med att ta fram någon form av lösning när det gäller att transportera turister till/mellan de olika turistmålen inom kommunen.

- Hur vill ni verka för fler alternativ till bilen?

 ------------------------------


Stat, kommun och landsting köper varor, tjänster och byggentreprenader för över 600 miljarder kronor årligen – vilket motsvarar ungefär 1/5 av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). För att offentlig sektor ska kunna göra goda inköp för våra gemensamma skattepengar är det viktigt att få in tillräckligt många anbud från intresserade företag. I en rapport från Företagarna häromåret visade det sig att 27 % av småföretagen deltar i offentlig upphandling men 75 % av småföretagare som inte deltagit i offentlig upphandling kan tänkas sig att göra det. Men betungande administration sätter käppar i hjulet för företagens medverkande. Ockelbo kommun sköter sina upphandlingar genom Inköp Gävleborg, en organisation som är under förändring efter att Gävle kommun beslutat sig för att lämna samarbetet. Det första alternativet innebär nätverkssamarbete kring upphandling i södra Norrland. Det andra alternativet bygger på att Inköp Gävleborg finns kvar som organisation, men i bantad form.

- Hur ska ni få upphandlingsprocessen att fungera så att den driver innovation, ökar anbuden och i allmänhet bidrar till att Ockelbo blir en plats att växa?

 ------------------------------

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap