headphones newspaper video-player

Kallelse till årsmöte för Företagarna Hudikvall

18 mar 2019, 18:00-19:30
Plats: OBS! NY LOKAL! Sjötullsgatan 9
Välkommen till årsmöte för Företagarna Hudikvall.

Alla medlemmar i föreningen har en röst. 

Motioner

Som medlem har du rätt att väcka motioner till årsmötet. De mejlas till vice ordförande Hans Eriksson snarast.  

Anmäl dig till årsmötet senast den 2019-03-10. Ange i anmälan namn, adress, telefon och e-postadress. Anmäl dig till vice ordförande Hans Eriksson

Varmt välkommen!

Hans Eriksson
Vice ordförande Företagarna Hudiksvall

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om årsmötet utlysts enligt stadgarna
 6. Godkännande av dagordning
 7. Godkännande av Normalstadgar för lokalföreningar antagna av kongressen 2018 samt extrakongressen 2019
 8. Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Presentation av resultat- och balansräkning
 10. Presentation av revisorernas berättelse
 11. Beslut om resultat- och balansräkning samt uppkommet resultat
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Behandling av och beslut om motioner
 14. Behandling av och beslut om styrelsens ärenden
 15. Presentation av styrelsens verksamhetsplan och kongressens beslut om medlemsavgift
 16. Beslut om eventuellt arvode till styrelsen enligt de riktlinjer som beslutats av kongressen
 17. Val av styrelsens ordförande och eventuellt vice ordförande
 18. Beslut om antalet styrelseledamöter och eventuella suppleanter och beslut om deras mandattid
 19. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
 20. Val av en eller två revisorer och minst en revisorssuppleant för ett år. Det ska framgå av protokollet om revisorerna är förtroendevalda revisorer/lekmän eller auktoriserade
 1. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen och beslut om deras mandattid
 2. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen
 3. Val av ombud och ersättare till årsmötet i den nationella föreningen 23 maj (Digitalt möte)
 4. Val av ombud och ersättare till stämma i det regionala servicebolaget eller till Företagarna Föreningsbolag AB
 5. Annat ärende som ankommer på årsmötet
 6. Årsmötets avslutande

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD